O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 46

ním společenského života našeho města. Řadou článků v tisku (Rovnost, Mladá fronta, Vysočina, Zpravodaj KNV aj.) a sérií článků v Novoměstském zpravodaji byla veřejnost informována o škole – historii i současnosti. V měsíci červnu byl vydán pro žáky, abiturienty a přátele školy pamětní list jehož grafickou úpravu provedl Miloslav Dvořák. Součástí oslav byly sjezdy absolventů jednotlivých maturitních ročníků, které probíhaly od května do září.

Strana č. 252

a koordinace v protipožární činnosti jsou nyní ztíženy značným rozsahem nového územního správního celku, na kterém působí 15 požárních sborů v rámci Českého svazu požární ochrany. c) Ostatní úseky práce. V okolních obcích je třeba ustavit pomocné aktivy pro péči o veřejný pořádek. Občanské výbory by měl převzít garanci za individuální závazky občanů a jejich plnění a hlavní pozornost věnovat zajištění jarních a podzimních směn Národní fronty. V ochraně státního majetku a v dodržování zásad hospodárnosti není zaznamenáno nějaké větší poškozování; přesto ale k němu dochází nestálou údržbou.

Strana č. 229a

sena. Pro mimořádně deštivé počasí narostlo na našich loukách a polích velmi mnoho trávy, takže lze očekávat vysokou sklizeň. Tu však je zapotřebí včas a beze ztrát dostat do bezpečí. Brigádnícká práce bude placena podle směrnic jednotlivých zemědělských závodů. O deset dní později obrátil se s obdobnou výzvou na naše spoluobčany státní statek. O relaci městského rozhlasu bylo v této souvislosti sděleno, že příznivější počasí dovolilo pokosit více luk, aby bylo sklizeno seno co nekvalitnější, bude třeba je včas složit do kup. A právě k této práci je zapotřebí hodně brigádnické výpomoci.

Strana č. 228b

21. března v Jednotném klubu pracujících přednášku o výživě a ochraně ovocných stromů, kterou proslavil známi praktik ovocnář s. Huňáček. 26. března oznámila zemědělská komise městského národního výboru, že všichni pěstitelé ovocného stromoví jsou povinni zajistit jeho ochranu postřikem chemickými prostředky. Mohou jej provést sami, anebo za pomoci státní traktorové stanice v Bohdalově, která provede postřik ve městě v nejbližších  dnech.

Strana č. 228a

Košíkové žen. Turnaj, který se konal v tělovýchovném středisku, byl zahájen v pátek 9. dubna v 18,30 hod. a zúčastnily se ho oddíly jiskra Kyjov, Slávia – vysoké školy Praha, Slovan Bratislava a Lokomotiva Ústí nad Labem Startovalo několik státních reprezentantek. Dne 26. května sehráno na hřišti za sokolovnou přátelské fotbalové utkání mužstvo Lunického odborného učiliště z hradu Veveří s mužstvem Lesnického  odborného učiliště z Nového Města na Moravě.

Strana č. 199b

na celostátní výstavní přehlídce plemenných zvířat v Přerově, dále skot, prasata, kozy, ovce a drůbež. Součástí přehlídky byla beseda chovatelů s odborníky o problémech naší živočišné výroby a o možnostech dalšího zvyšování užitkovosti, především u skotu, a promítání zahraničních filmů s tématikou zemědělské výroby v cizině.

Strana č. 198b

Ve dnech 19. až 21. června uspořádal turistický odbor Sokola v prostoru koupaliště celookresní sraz mladých turistů s bohatým programem sportovním.

Strana č. 170a

předpoklad, že i dodávky za druhé čtvrtletí budou splněny. Pokud jde o plány osevu, nesplnilo úkol jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích, které místo 50 plánovaných hektarů žita zaselo 46. Zato zaselo 6 hektarů pšenice, kterou v plánu nemělo, takže překročilo plán výroby chlebového obilí o dva hektary. Po sklizni bude plocha dvou hektarů osázena kapustou. Celková plánovaná plocha ovsa včetně směsi(49ha) byla dodržena.

Strana č. 169b

Má 786 svazků, 47 čtenářů a 1063 výpůjček za rok. Zakoupeno sedm knih.
         Dotace místního národního výboru na všechny tři knihovny činila 5000 Kčs; čtenáři zaplatili na poplatcích 4.026 Kčs. Za knihy a časopisy zaplaceno 4.888 Kčs, za vazby knih 798 Kčs.

Strana č. 152a

Poměry politické, činnost místního národního výboru a život veřejný. Dne 1. února 1963 se konala v zasedací síni řádná schůze pléna místního národního výboru, účastnilo se jí 28 poslanců, zástupce okresního národního výboru s. Pličzka a 14 občanů. Na pořadu jednání bylo zhodnocení práce místního národního výboru za uplynulý rok, záležitosti organizační diskuse a schválení přijatého usnesení.

Stránky