O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36

Strana č. 210

 mu za dlouholetou činnost ve stranických orgánech a odevzdal mu Čestné uznání rady ONV. S. předseda za ně srdečně poděkoval.
Ad 10) Jednomyslně schválené usnesení: Plenární zasedání schvaluje zprávu o činnosti rady, bere na vědomí zprávu na úseku boje proti kriminalitě a zprávu o činnosti komise ochrany veřejného pořádku, o hodnocení činnosti Technických služeb a o zásobování tuhými palivy a volí s. M. Mahla za člena komise obchodu a cestovního ruchu.

Strana č. 159

bude třeba lépe uvažovat a vybírat kandidáty na poslance do Měst NV. Poděkoval také Občanskému výboru č. 2 za přípravu a provedení besedy s důchodci, která byla přítomnými velmi kladně zhodnocena. Poslanec s. Novotný: pro lepší informovanost občanů doporučuje vybudovat na vhodných místech plakátovací plochy a vývěsní skříňky. Poslankyně s. Břečková: plénum je třeba seznamovat s odpověďmi na dotazy občanů, které jsou vzneseny na plenárních zasedáních a nemohou být zodpověděny ihned ústně. S. Bánovská: v zimním období je nedostatečná údržba chodníků a pro je zvýšený počet úrazů. S.

Strana č. 142

Ředitelka II. ZDŠ s. Zvěřinová upozornila na nový Školský zákon, který vejde v platnost 1. září 1978. S jeho náplní bude veřejnost seznámena prostřednictvím městského rozhlasu a Novoměstského zpravodaje. Předseda Občanského výboru č. 1 s. J. Loučka informoval o zájezdu na Výstavu země živitelka v Českých Budějovicích.

Strana č. 141

Ad 4) Interpelace poslance s. Chmelíčka k úsporám v rozpočtu, vybavení Městského kulturního domu, nedostatku dietního masa a zlepšení průchodnosti ulic od Městského kulturního domu na Žďárskou ulici.

Ad 5) Materiál zpracovala školská a kulturní komise za spolupráce ředitelek škol. Úvodní slovo ke zprávě přednesla předsedkyně školské a kulturní komise s. Zelená. Hlavní fakta zprávy jsou zapsána v kulturní kapitole na 163. stránce kroniky.

Strana č. 133

pracování závěrů XI. plenárního zasedání ÚV KSČ a okresní a městské konference strany na podmínky města, splnění úkolů XV. sjezdu KSČ a plnění volebního programu NF. 6) Plnění úkolů na úseku bytové výstavby, akcí Z po stránce stavební, plynofikace města, ozelenění a činnost komise výstavby. 7) Schválení plánů práce rady, pléna a aktivů Měst NV na II. pololetí 1978 s nástinem na rok 1979. 8) Diskuse. 9) Zodpovědění dotazů z interpelace poslanců a z diskuse. 10) Usnesení.

Strana č. 132

a podniků a ostatních pracujících z města a okolí a těžká zemědělská technika. V  8,15 nastoupili účastníci k májovému průvodu městem po trase ulice 9. května, náměstí Komenského, kde vyhrávaly hudby, ulice Gottwaldova, k hotelu Musil a odtud nazpět na Sekaninovo náměstí, kde účastníci průvodu defilovali před tribunou s představiteli KSČ, Měst NV, ostatních stran a organizací NF a čestnými hosty. V 9 hod. zahájena prvomájová manifestace. Státní hymnou československou a sovětskou a přivítáním přítomných předsedou Měst VKSČ s. Zoubkem.

Strana č. 131

sběru odpadových hmot mládeží;  vytvořená hodnota díla činí 500 000 Kčs. Poslanec s. Zeman: instalování městského rozhlasu, jeho rozšíření v Monseově ulici a vyznačení této za jednosměrnou. S. Dvořáková: zlepšení práce aparátu Měst NV, zejména odboru výstavby a tajemníka Sedlaříka, získání více občanů pro práce ve prospěch města a k účasti na kulturních podnicích (podniky ať zajistí pravidelný odběr většího počtu vstupenek). S. Srnský žádá úklid navážky na hřišti na Brněnské ulici. S. Kuderová: proč není uklizena Tyršova ulice. S. dr.

Strana č. 127

zásad schválených vládou a zaměřit se zejména na ty poslance, kteří jsou ve funkci poprvé. Usnesení pléna ONV č. IX z 16. II. 1978 o dělbě práce mezi jednotlivými odbory Měst NV. Usnesení rady ONV č. 23/19 z 23. II. 1978 k přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů u orgánů Měst NV; uložila tajemníkovi a vedoucím odborů postupovat při vyřizování podle schválených zásad. Usnesení rady NV č. 24/19 z 23. II. 1978 k výsledku periodické revize hospodaření Měst NV.

Strana č. 126

rodinné pohody a úspěchů v práci i učení. 4)

Zasedání Okresní komise jednotného systému branné výchovy obyvatelstva

Stránky