O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 199b

na celostátní výstavní přehlídce plemenných zvířat v Přerově, dále skot, prasata, kozy, ovce a drůbež. Součástí přehlídky byla beseda chovatelů s odborníky o problémech naší živočišné výroby a o možnostech dalšího zvyšování užitkovosti, především u skotu, a promítání zahraničních filmů s tématikou zemědělské výroby v cizině.

Strana č. 170b

lanosti veškeré půdy. Při sklizni sena nutno dbát na kvalitní práci, aby nedocházelo ke ztrátám a aby byla zajištěna dostatečná krmivová základna. Zvýšená péče musí být věnována kultivaci brambor, řepy, máku a plodinám na siláž, aby bylo dosaženo co nejvyšších výnosů. V dodávkách zemědělských produktů si nejlépe vede školní statek, který splnil čtvrtletní úkoly na sto procent. Maso splněno na 85,2%, z toho skot 90,24, vepřové 80,10, mléko 41,84, vejce 73,6. Denní dojivost je 700 litrů mléka.

Strana č. 144b

Maršovice musí vyvinout veliké úsilí, protože nemají zástavy rasat; musí nakoupit nejméně  šedesát selat. V mléku v plnění potíže nebudou; školní statek a jednotné zemědělské družstvo v Pohledci budou moci dokonce hodně zvýšit, protože začaly s pastvou. V plnění dodávek vajec zaostává pouze Pohledec. V Maršovicích a v Pohledci jsou rozepsány na záhumenkáře úkoly v mléce a ve vejcích a jsou v celku většinou družstevníků plněny.

Strana č. 144a

 Počátkem dubna vyzval místní národní výbor všechny vlastníky ovocných stromů, aby je ve vlastním zájmu řádně ošetřovali a přihlásili k postřiku, který provede státní traktorová stanice. Dále vyzvala všechny občany aby oznámili ty sousedy, kteří ošetřování a postřik stromů odmítají, a tím poškozují druhé.

Strana č. 143b

dodržování osevních ploch, aby se teprve při sklizni nepřicházelo na to, že kusy půdy nejsou obdělány. Musí dále usilovat o to, aby jednotná zemědělská družstva i školní statek věnovaly větší pozornost zvyšování hektarových výnosů, zajištění kvalitních krmiv a jejich správnému využití, aby se nestalo, že nebylo čím krmit. Je třeba zlepšovat organizaci práce, poněvadž hodně záleží na lidech, jak řeší problémy a nesnáze na svých pracovištích. Je nutné na chyby ukazovat a hledat správné cesty k jejich odstraňování.

Strana č. 48b

Mimořádné veřejné zasedání pléna MNV se konalo 23. ledna 1958 ve slavnostní síni jedenáctileté střední školy za přítomnosti 22 členů, předsedy Okresního národního výboru s. Boh. Limla a 80 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o hospodaření MNV za uplynulý rok, projednání rozpočtu na rok 1958 a zimní kampaň.

Strana č. 48a

pouze podporu ze strany MNV.

     Ke kontrole plnění plánu zimní kampaně a o plnění dodávek zemědělských produktů referoval s. Skalník. Politicko organizační zajištění činností MNV v  zimní kampani bylo schváleno a v  jejím rámci uskutečněna schůze rady s  městským výborem Národní fronty a masovými organizacemi.