O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 312

práce rady; PZ a VLK Měst NV na rok 1989 – podstatnou změnou plánu vypracovaného tajemníkem Měst NV Jaromírem Čejkou je snížení počtu plenárních zasedání Měst NV ze 6 na 4 v kalendářním roce. Vedoucí odboru výstavby informoval radu o předběžném návrhu koncepce ochrany životního prostředí a ovzduší. Rada rovněž souhlasila s kádrovým návrhem na ředitele MKD za dosavadního ing. Josefa Sládka, který podal výpověď. Navrhovaná je ing. Ivana Lieberzeitová z odb.

Strana č. 311

Stavba povolena“ – větší dohled a kontrola ze strany Měst NV (i s. Mádle K.) stavba kanalizačního sběrače pod Bojanovskými – nutnost umístění uzávěry, zneprůchodnit tento úsek z důvodu nebezpečí a možného úrazu (i s.

Strana č. 310

Měst NV řešit okamžitě nevyhovující stav výstavby rodinného domku Hlaváčových na Mrštíkově ulici; od 1. 12. 1988 bude platit zákaz vstupu na veřejnou skládku Technických služeb u Petrovic – tech. služby zajistí 1x týdně odvoz odpadů za úhradu. Odvoz odpadů na veřejnou skládku je umožněn za podmínek, že se jedná o odpad nezávadný. 21.

Strana č. 309

provozování sauny a rehabilitačního zařízení. 17. srpna 1988 – rozpracování úkolů okresní a městské konference KSČ včetně plnění harmonogramu úkolů Měst NV po XVII. sjezdu KSČ – rada doporučila doplnit předložený materiál o zřízení domu soustředěné péče, dále zařazení úkolu dokončit síť městského rozhlasu a systematicky zajišťovat rekonstrukci a vzhled objektů a veřejné zeleně včetně komunikací v Novém Městě na Moravě; rada dále projednala vyhodnocení činnosti Městského kulturního domu za I.

Strana č. 172

znečišťování vody v koupališti města. S. ing Tomek (Chirana k. p.) – hovořil o čistotě odpadních vod a připojení Žďárské ulice k mostu č. 18 kanalizačního sběrače B v napojení na sběrač A.

Strana č. 308

s. Hádlíková (dotaz o osetí trávníku veřejné plochy); Pavel Koutenský – př. OV č. 2 (záporné stanovisko OV č. 2 k uvažované výstavbě garáží na Mírové ulici/pod tratí ČSD – a to především z důvodu likvidace veřejné zeleně a víceúčelového hřiště v této lokalitě); Zodpovědní funkcionáři a ved. pracovníci zodpověděli dotazy z diskusní části plenárního zasedání. Předseda Měst NV Petr Klapač ukončil plenární zasedání a poděkoval přítomným za účast.

Strana č. 171

stavby Domu pionýrů a mládeže v Novém Městě na Moravě.

Strana č. 170

jící se trend. S. RSDr Jar. Kosek (tajemník ONV) – kriticky vystoupil ke zprávě o hospodaření Městského národního výboru, jmenovitě k nízkému plnění plánu oprav a údržby a k akcím „Z“. Závěr diskuse provedla s. místopředsedkyně V. Buchtová. Odbor výstavby zajistí rozbor vody v Hlinném a provede informovanost občanů k výsledkům. Změny jízdních řádů budou oznámeny na příštím plenárním zasedání. K nedostatkům veřejného osvětlení vystoupil s.

Strana č. 307

topení), za účasti 93 poslanců Měst NV, 4 poslanců ONV, 1 poslance KNV a 106 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Městského národního výboru Petr Klapač. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání přednesla místopředsedkyně Měst NV Věra Buchtová. Rada Měst NV se od posledního plenárního zasedání sešla čtyřikrát a na svých zasedáních projednala: 4.

Strana č. 169

výbor byl přítomen tajemník RSDr. Jaromír Kosek.

Stránky