O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 101b

pléna (21. XII. 1960), kontrola usnesení, schválení rozpočtu na r. 1961, zhodnocení práce komisí, občanských výborů a výboru žen za r. 1960 s výhledem na další úkoly diskuse a usnesení.

Strana č. 59b

o Šolochovově románu Tichý Don, který byl předlohou filmového zpracování uspořádaná v sále kina 17. listopadu. Besedu o románu připravil s. dr. J. Mikulec, ukázky z románu předčítalí žáci jedenáctileté střední školy.

Strana č. 53b(2)

myslně zvolen s. Jan Šimek, vedoucí odboru pro místní hospodářství rady ONV ve Žďáře nad Sázavou.

Strana č. 53b(1)

nutno co nejvíce uspíšit, aby bylo možno do zimních měsíců stavbu zastřešit. V akci čistoty a zvelebení města bylo odpracováno téměř 13.000 hod. Byl proveden úklid všech veřejných prostranství a ulic a u nového hřiště. V Koruně a u Třech křížů vysázeny stromky. Byly také ošetřeny parky. Na Vratislavově náměstí se provádí oprava fasády domu lékárny. Bylo by třeba opravit dům č. 9. Programový plán se plní až na výstavbu bytových jednotek. Také výstavba rodinných domků není plněna podle předpokladů a ročně je povoleno pouze osm staveb.

Strana č. 38b

4. 12.  vykonány v místnosti jedenáctileté střední školy, osmileté střední školy, zemědělské školy a místního národního výboru obvodové schůze voličů, na nichž členové nár. výboru  pohovořili s voliči o práci MNV a podali připomínky k jejímu zlepšení.

Strana č. 27a

Poměry politické, práce místního národního výboru a život veřejný

Strana č. 60a

Doprava: těžby 279 000, náklady 204 000, zisk 75 000, správní režie 58 000. Celkové hospodaření provozoven je aktivní 256 000, z toho v zásobách 100 000.
O přípravě voleb do národních výborů a Národního shromáždění podal zprávu tajemník městského národního výboru s. Skalník. Podrobnější záznam na stránce této kroniky.

Stránky