O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 163a

Nebo školní stravovna, kde je situace naprosto neudržitelná (v prostorách s kapacitou 450 žáků se stravuje 610). Z došlých přepisů vzala rada na vědomí sbírky instrukcí okresního národního výboru, zprávu jeho plánovacího oboru o výhledu zařadění výstavby mateřské školy do plánu, rozhodnutí jeho odboru pro průmysl o dočasném uvolnění objektů garáží. Vývojového závodu státních silnic v Novém Městě na Moravě. Pro skladování obilí a konečně na požádání okresního národního výboru provedla zhodnocení jeho poslanců s. Remeše, dr. Rýdlové a Šincla.

Strana č. 158b

zasedání pléna, hodnocení jarních prací a příprava na žně, situace ve službách placených obyvatelstvem, reorganizace bytové komise, odvolání v bytových záležitostech, diskuse o schválení usnesení.

Strana č. 138a

     Letošní oslavy Měsíce československo sovětského přátelství možno řadit pro bohatost a pestrost pořadů, dobrou organizační přípravu i zájem občanů k  nejlepším, které až dosud byly v  našem městě uspořádány. Bylo to také plně uznáno všemi nadřízenými instancemi.

Strana č. 133a

     V  referátu o mezinárodní situaci zmínil předseda národního výboru soudr. J. Konvalinka o úspěšném letu sovětských kosmonautů Popoviče a Nikolajova do vesmíru a o obrovských úspěších sovětské vědy, o všenárodním projednávání nových Stanov Komunistické strany Československa a Dokumentu o výhledech dalšího rozvoje naší socialistické společnosti jako přípravě k  XII. sjezdu KSČ. Uvedl hlavní zásady Dokumentu, především ty, podle nichž bude třeba jít v  období od socialismu ke komunismu.

Strana č. 131a

aby tyto samy sjednávaly nápravu. Předsedům komisí uloženo, aby do 15. června 1962 vypracovali plán práce na druhé pololetí roku. Předsedovi zemědělské komise uloženo sledovat dodávky živočišných produktů, provádět kontrolu plnění na jednotlivých zemědělských závodech, činit taková opatření, aby dodávky a závazky byly v  letošním roce splněny na sto procent a sledovat kultivační práce a senoseč tak, aby nedocházelo ke ztrátám.

Strana č. 127a

Třetí schůze pléna místního národního výboru se konala ve velké zasedací síni dne 4. května a bylo na ní přítomno 26 poslanců a 8 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady, zpráva komise pro obchod, plnění rozpočtu za první čtvrtletí roku, výstavba města, diskuse a usnesení.

Strana č. 124b

školního statku, která pokládá za nejvhodnější místo pro tyto objekty za n. p. Chirana u Černého rybníka, a novoměstskou veřejností, která se staví proti odůvodněním, že výstavbou zemědělských budov u Černého rybníka bude porušena rekreační oblast v tomto prostoru. Zatím ovšem nebylo učiněno žádné rozhodnutí a projevily se pouze zásadně rozdílné názory. Konečné rozhodnutí bude učiněno až po vyslechnutí a zhodnocení názorů všech odborníků.

Strana č. 123b

22 a jednání zahájil a řídil náměstek předsedy soudruh M. Messenský. Na pořadu byla zpráva o činnosti rady MNV za období od poslední schůze pléna, schválení celoročních výrobních a finančních plánů jednotných zemědělských družstev v Maršovicích a Pohledci, diskuse a schválení usnesení.

Strana č. 109b

zástupcům jednotných zemědělských družstev doporučeno vytvářet ve žních podmínky pro soutěž mezi jednotlivými družstvy a připomenuta bezpečnostní opatření a pravidelné podávání zpráv o průběhu žňových prací místnímu národnímu výboru dvakrát v týdnu.
O plnění rozpočtového plánu místního národního výboru za první pololetí 1961 podal zprávu náměstek předsedy s. Messenský. Příjmy jsou plněny na 54%, výdaje na 52%. Celkový rozpočet je 1,300.000 Kčs; splněno 673.000, t.j. 51,7%. Komunální služby dluží 25.000 Kčs na tržbách od obyvatelstva.

Strana č. 105a

zemědělského družstva v Novém Městě na Moravě na školní statek, diskuse a usnesení.

Stránky