O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 215a

Dne 10. září se konala v Jednotném klubu pracujících veřejné plenární zasedání městského národního výboru za přítomnosti 20 poslanců; 3 byli omluveni, 16 neomluveno. Dále přítomen poslanec okresního národního výboru s. Bílek a 11 občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení z posledního zasedání pléna, zpráva o činnosti rady, zpráva o hospodaření městského národního výboru za první pololetí 1965, zpráva o zahájení školního roku, diskuse a schválení usnesení.

Strana č. 213b

pro divadelní představení, určení stanoviště pro lunaparky a zajištění učebny pro základní devítiletou školu (podle mínění některých členů městského národního výboru by mohly být novoměstské děti umístěny ve škole v Křídlech, kde je volná místnost).

Strana č. 212a

o činnosti rady podal předseda s. J. Konvalinka. Podle plánu činnosti rady MěNV se konaly tři schůze. Jednalo se na nich o průběhu jarních prací, o tom, že v Pohledci bylo objeveno osm hektarů pozemků ležících ladem a patřících státnímu statku; jednotnému zemědělskému družstvu v Pohledci uloženo půdu obdělat. Projednána činnost komise bytové; pro zajištění ubytování příslušníků obvodního oddělení veřejné bezpečnosti a pracovníků nemocnice a služeb zažádala rada plánovací komise okresního a krajského národního výboru o zařadění alespoň jedné bytovky o dvanácti bytech ve státní výstavbě.

Strana č. 208b

V kontrole usnesení z minulé schůze pléna MěNV bylo konstatováno, že byla splněna. Obsáhlou zprávu o činnosti rady podal předseda s. Konvalinka. Rada konala od posledního zasedání pléna dvě schůze a projednávala na nich tyto záležitosti: činnost masových složek Národní fronty: zprávu o ní přednesl předseda městského výboru Národní fronty s. Vyplašil, který žádal, aby podle usnesení městské konference KSČ byl řádně ustaven výbor Národní fronty, aby mohl zahájit pravidelnou činnost a aby v něm byli zástupci všech složek. Dále informoval s.

Strana č. 207a

Výborem žen při MěNV v sokolovně dne 7. března ve čtrnáct hodin odpoledne. O významu dne promluvila soudr. Marie Pížová, členka komise žen při Jihomoravském krajském národním výboru v Brně, po jejímž projevu následoval kulturní program. Druhá veřejná schůze pléna MěNV se konala v aule všeobecně vzdělávací školy dne 31. března 1965. Bylo přítomno 27 poslanců (čtyři omluveni, dále zástupce okresního výboru Národní fronty ve Žďáře nad Sáz. s. Mokrý, poslanec ONV s. Bílek, zástupce okresní komise lidové kontroly s. Halva, dosavadní předseda místní komise lidové kontroly s.

Strana č. 190b

Koupaliště. Na Harusově kopci by bylo vhodné zřídit autocamping a upozornit na to krajskou komisi cestovního ruchu.

Strana č. 185a

Národního výboru za účasti 25 poslanců, šest poslanců omluveno, osm neomluveno. Dále byla přítomna poslankyně krajského národního výboru s. dr. Rýdlová, poslanci okresního národního výboru s. Altmanová a Bílek a 20 dalších občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, rozbor činností provozoven městského národního výboru, příprava na zahájení školního roku, diskuze a usnesení. Schůzi zahájil místopředseda s. J. Břečka. K prvnímu budu jednání konstatoval, že usnesení pléna z 9.

Strana č. 179a

V bohaté diskusi se poslanci zaměřili na provozovnu sulfarezitu, sociální zařízení na koupališti, otevření prodejny stavebních hmot, úpravu vozovky k samoobsluze na sídlišti, práci rady místního národního výboru a jeho komisí, zbourání hotelu Musil a opravu sokolovny, Komunální služby, opatření centrální čističky pro město, jehož potoky ve městě a pod ním jsou hotovými stokami a mrtvými vodními toky, zajišťování drobných řemeslnických prací pro socialistický sektor, desolátní stav provozoven Restaurací a jídelen a kovářské služby.

Strana č. 178b

Dne 20. března se konala v síle Závodního klubu schůze pléna místního národního výboru za účasti 20 poslanců a 15 zástupců rozmanitých institucí, a to s. A. Pličzky za okresní národní výbor, poslance tohoto výboru s. R. Remeše, S. Korbáře za místní odbočku Svazu invalidů, s. dr. Putnera za odbočku Svazu rybářů, s. Německé za výbor žen, s. Kupkové za místní skupinu Československého svazu mládeže, s. Pohanky za místní odbočku Svazu požární ochrany, s. inž. Musila za městský výbor KSČ, s. Stráníka za Restaurace a jídelny, s. Kalába za Lacrum, s. Heřmanského za Svazarm a s.

Strana č. 176a

Život veřejný a činnost místního národního výboru.
Dne 1.února došlo v našem městě k nepochybně významné události. Po dlouhé, mnoho měsíců trvající kalamitě způsobené nedostatkem vody, která měla za následek mnoho nepříjemností, potíží všeho druhu i neoprávněných stížností a útoků na místní národní výbor, začala téci v našem vodovodu voda naplno a pod plným tlakem, a to všech domácnostech i v nejvýše položených bytech. Byla z toho ve městě upřímná radost.

Stránky