O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29

životního jubilea, za vynikající pracovní výsledky a za veřejnou a politickou angažovanost. Rada rovněž schválila jednostupňový projekt vodovodu Holubka - Maršovice v celkovém nákladu 429.000 Kčs. Se zprávou o činnosti rady Měst NV seznámil přítomné na plenárním zasedání s.

Strana č. 256

Ad 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání dne 30. října 1980 byla přednesena s. Dobiášem. Není přiložena k zápisu o plenárním zasedání, a proto jí není využito pro zápis v kronice.

Ad 4) Poslanecké interpelace nebyly.

Strana č. 243

zástupci jednotlivých podniků, prodejen a Restaurací a jídelen. 8) Jednota připravuje během 7. pětiletky vybudování prodejny stavebnin. 9) Prodejní doba prodejen, provozoven veřejného stravování a ostatních provozoven je přizpůsobena požadavkům spotřebitelů. Prodejna papírnictví začíná v sedm hodin, prodejna potravin na Komenského náměstí má v pátek prodejní dobu od 6,30 do 19 hod., málo je však občany využívána. Pokud jde o provozovny místního hospodářství, došlo v r. 1979 k trvalému uzavření autoopravny Okresního průmyslového podniku.

Strana č. 154

ocenění okresní a s. Procházková, Zuzulčíková, Böhmová, Ondráčková, Elisová, MUDr. Rýdlová, Bizoňová a Smejkal ocenění Měst NV. 21)

Setkání důchodců
Dne 3. prosince uspořádal Městský kulturní dům, občanské výbory a dechová hudba Osvětové besedy Fryšava v sále Měst KD setkání s důchodci a přáteli dobré hudby. V zábavném programu bylo zařaděno vystoupení dvou oddílů gymnastek TJ Sokol Nové Město, soutěž otázek a odpovědí, rozhovory a seznámení se zajímavými občany. 300 účastníků setkání bylo s programem i s uspořádáním svrchovaně spokojeno. 22)

Strana č. 143

OV KSČ a předseda MěstNV s. Vladislav Dobiáš, který v něm podal podrobný přehled o stavu plnění přijatého volebního programu Národní fronty pro současné volební období. Diskusní příspěvky se týkaly havarijního stavu čistoty odpadních a povrchových vod ve městě, odvozu materiálu ze Sběrných surovin, průjezdu motorových vozidel středem města, mezinárodní politické a hospodářské situace, ideové výchovy občanů, akcí v letošním Měsíci československo-sovětského přátelství a ještě řady dalších problémů města a jeho obyvatelstva. Vysoce hodnotné bylo diskusní vystoupení tajemníka s. Novotného.

Strana č. 122

rady ONV č. 269/18 k zabezpečení realizace nově schválených zásad pro uzavírání pojistných smluv o pojištění osob organizacemi. Na schůzi 15. února 1978 rada projednala: 1)Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za rok 1977, 2) Zajištění oslav 100. výročí trvání I. základní devítileté školy v Novém Městě a 3) Zhodnocení činnosti brigád socialistické práce v rámci Měst NV  - zajištění rady ONV č. 188/01 z 25. 8. 1977. Vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 12/06 z 26. 1.

Strana č. 121

Ad 3) Zprávu o činnosti rady přednesl místopředseda Měst NV s. Kafka. Rada zasedala čtyřikrát, na první schůzi dne 28. prosince 1977 projednala zhodnocení práce rady, pléna a komisí Měst NV, jednotný pán kulturně výchovné činnosti a zprávu o činnosti občanského výboru v Maršovicích. Zprávy vzala na vědomí. Dále schválila jednotný plán kulturně výchovné činnosti jako závaznou směrnici pro kulturně výchovnou práci ve městě v r. 1978 a jmenný seznam pomístního názvosloví tratí v katastrálním území Nového Města na Moravě, Maršovice a Pohledec.

Strana č. 221b

jarní úklid města, otázky zdravotnického zajištění o žních, za přítomnosti předsedy komise pro obchod zhodnotila klady a nedostatky rekreační sezóny po stránce zdravotnické a činnost místní odbočky Československého Červeného kříže. Předseda komise společně se členy komise pro obchod provedl kontrolu hygienických poměrů v  restauracích a hotelích a zjištěné nedostatky projednal v  komisi a také s  jednotlivými vedoucími provozů. Jeden člen komise je členem protialkoholního sboru. Komise plní také funkci komise pro mládež. Spolupracuje s  členkou okresní zdravotní komise s. J.

Strana č. 219b

úměrná hodnotě kulturní akce Z účasti na obou večerech nutno vzít poučení pro příští rok a zajistit účast lepšímu prostředky, než tomu bylo v roce letošním.

Strana č. 217a

Zprávu o činnosti rady přednesl za onemocnělého předsedu městského národního výboru s. Konvalinku jeho náměstek a J. Břečka. Na svých schůzích projednávala rada činnost komise pro výstavbu, v níž pracují jako aktivisté odborníci a proto je práce snadnější. Komise ve své kompetenci povoluje drobné stavby a adaptace, zatím co novostavby rodinných domků, chat o investiční výstavbu socialistického sektoru povoluje odbor výstavby okresního národního výboru.

Stránky