O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 386

II. Činnost Městského národního výboru

Zasedání Měst NV

Strana č. 304

II. Činnost Městského národního výboru v  Novém Městě na Moravě

 

 

Strana č. 162

II. Činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě

 

Základní činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se odrážela v jednáních plenárního zasedání, která se konala ve velkém sále Městského kulturního domu.

Strana č. 27

I. Úvod

Rok 1984 byl rokem významných událostí a to jak světových, tak i domácích.

Strana č. 92

II. činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě, hodnocení celoměstského socialistického závazku

Základní činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se odrážela v jednáních plenárních zasedání, která se konala ve velkém sále Městského kulturního domu.

 

1. plenární zasedání

Strana č. 311

add 5. – K předloženým materiálům přednesla úvodní slovo s. Věra Buchtová, tajemník Měst NV. Předložila návrh na začátky schůzí pléna v zimním období-aby byly v 1600 hodin. Poslanci vyjádřili s návrhem souhlas.
add. 6. – Úvodní slovo k předloženému návrhu přednesl s. ing. Novotný, předseda plánovací komise Měst NV. Seznámil plenární zasedání s podrobným rozpisem rozpočtu pro Měst NV na rok 1982.
add.7. – s. Frant. Dvořák, předseda Měst V KSČ kritizoval nízkou účast občanů při akcích NF, Mě V KSČ a pod. Upozornil na nedostatky v řízení technických služeb Měst NV.

Strana č. 310

I. Úvod

Rok 1982 byl rokem významných událostí světových i domácích. Mezi nejvýznamnější události patřily bezesporu 65. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 60. výročí vzniku prvního socialistického státu na světě – SSSR, které oslavil celý pokrokový svět. Ještě více se upevnila jednota všech mírových sil, jako reakce na nové válečnické a zbrojní plány západních imperialistů. Vlnu rozhořčení a odporu proti jadernému vyzbrojování a proti teoriím t. zv. „ omezené jaderné války“ v Evropě demonstrovaly mohutné pochody míru v mnoha zemích západu.

Strana č. 119

Činnost Městského národního výboru a veřejný život

Strana č. 152a

Poměry politické, činnost místního národního výboru a život veřejný. Dne 1. února 1963 se konala v zasedací síni řádná schůze pléna místního národního výboru, účastnilo se jí 28 poslanců, zástupce okresního národního výboru s. Pličzka a 14 občanů. Na pořadu jednání bylo zhodnocení práce místního národního výboru za uplynulý rok, záležitosti organizační diskuse a schválení přijatého usnesení.

Strana č. 87a

a vdovských přiznaných před 1. lednem 1957 nad minimum stanoveném zákonem ve výši 400 Kčs měsíčně. Rozsah prostředků pro tyto důchody, které budou zvyšovány na základě individuálního výběru, provedeného komisemi sociálního zabezpečení okresních národních výborů, se zvyšuje proti roku 1959 o 120 mil. Kčs.

Stránky