O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6

lařík a J. Pavlíček. Mezi návštěvníky koncertu byli i účastníci zájezdu z obce Lichtenau z NSR.

Příloha: IDEOLOGICKÝ AKTIV

10 38, 39

Strana č. 47

na Moravě „I. lékařský den Českomoravské vysočiny“. Jednání proběhla v rekreačních zařízeních Státních statků Brno a TJ Nové Město na Moravě ve Studnicích. Spolek lékařů v našem městě tím zahájil plánovaná odborná setkání lékařů Českomoravské vysočiny, která se budou konat pravidelně v Novém Městě každý rok u příležitosti oslav Mezinárodního mírového dne zdravotníků. V jednacích prostorách uspořádal k. p. Chirana Nové Město na Moravě výstavu svých výrobků - lékařských nástrojů s informační a katalogovou službou. I.

Strana č. 110

a představenstvu JZD v roce 1978 rozhodnuto postavit novou administrativní budovu. Řešení souboru adm. a soc. střediska bylo zadáno Agroprojektu Brno. Soubor staveb nutil řešit nejen potřebu řízení zemědělské výroby, ale také sociální oblast, jako je stravování, vzdělávání pracujících, lékařská péče, sportovní činnost, aj. Po schválení projektové dokumentace, která řešila uvedené požadavky bylo v r. 1981 započato s výstavbou areálu.

Strana č. 323

né směsici žáci škol, pracovníci závodů a institucí, zájmové organizace Národní fronty, tělovýchova atd. Závěr prvomájového průvodu tvořily tradičně alegorické vozy. Průvod šel slavnostně vyzdobeným městem po ulici Tyršově směrem ke Smetanově ulici, od nádraží po Gottwaldově ulici přes Komenského náměstí na náměstí Sekaninovo. Tam byla umístěna tribuna s mírovým výzdobovým panelem. Manifestace pracujících byla zahájena hymnami. Po uvítání, slavnostním projevu zástupce OV KSČ a zdravici byla manifestace zakončena Internacionálou.

Strana č. 220

odevzdal Pamětní medaili K. Gottwalda a blahopřejný dopis předsednictva OV KSČ ve Žďáře 18)  

Podzimní směny Národní fronty
Na soboty 29. IX., 6., 13., 20. X. 1979 vyhlásil Městský výbor Národní fronty a Městský národní výbor směny na pokračování akcí Z (stavba prodejny potravin na Gottwaldově ulici, stavba mateřské školky na Žďárské ulici, středisko Svazarmu u pekáren, kanalizace na Brněnské ulici), úklid města, zelených ploch a veřejných prostranství, pomoc zemědělství, svoz odpadků a sběr odpadkových surovin 19)

Strana č. 216

který také přednesl slavnostní projev, a předsedou Měst V KSČ s. Zoubkem. Se zdravicí vystoupila vedoucí delegace s. Pohlová. V kulturním programu vystoupil Soubor písní a tanců při Jednotném klubu pracujících ve Žďáru Krajánek, jazzbalet při městském kulturním domě v Novém Městě a taneční orchestr studio 10 při městském kulturním domě.    

Konference pracovníků k p. Chirana

Strana č. 52

Novoměstské závody

Strana č. 10

zpráva revizní komise, volba nového výboru, schválení plánu činnosti za I. pololetí 1976 a schválení usnesení.
K Mezinárodnímu dni žen 8. března vysílal městský rozhlas relaci, v níž připomenul význam tohoto dne a oceněna práce žen na všech úsecích našeho života. K relaci se připojil městský národní výbor blahopřáním všem novoměstským ženám a poděkováním těm z nich, které angažovaně pracují v našem veřejném životě, ve školách, službách, obchodech, zdravotnictví, v závodech a domácnostech.

Strana č. 94b

Rozbor hospodaření jednotných zemědělských družstev provedl ředitel zemědělské školy s. inž. Ant. Nezveda. Uvedl v něm, že JZD v Novém Městě na Moravě má 91 členů a z toho je 1% mladých pracovníků. Bude třeba zvýšit mechanizaci a získat 20-25 mladých lidí. Na jednoho pracovníka připadají tři hektary orné půdy, je nutné zvýšení na osm ha, aby se zvýšila pracovní jednotka. V pohledeckém jednotném zemědělském družstvu je 64 pracovníků, z toho 8% mladých; na jednoho připadá 4,5 ha. V maršovickém družstvu je 85 pracovníků, z toho 23% mladých; na jednoho pracovníka připadá 2,5 ha.

Strana č. 61b

náš největší průmyslový závod, národní podnik Chirana. Tohoto úspěchu dosáhl závod přičiněním všech zaměstnanců, kteří socialistickou soutěží a závazky přispěli ke splnění celoročního plánu ještě před skončením kalendářního roku. Konečně 23. prosince splnil plán výroby ve všech sortimentech Jihlavský dřevařský průmysl-pila v Novém Městě na Mor.
Na závěr roku 31. prosince zhodnotil s rozhlasovém projevu tajemník s. Skalník práci národního výboru a všeho občanstva, srdečně za ni poděkoval a přál všem všechno nejlepší a co nejvíce úspěchů v roce novém.

Stránky