O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 239

konalování služeb poskytovaných obyvatelstvu a zhodnotila průběh letní rekreační sezóny i rozvoj koncepce cestovního ruchu v roce 1987. Rada projednala pokyny k nezákonnému stavu vzniklém stavbami na zemědělské nebo lesní půdě bez jejího odnětí zemědělské nebo lesní výrobě. Uložila ved. odboru výstavby připravit technické podklady pro provedení prověrky staveb postavených na zemědělském půdním fondu. Ve zjištěných případech nezákonných staveb budou vyvozeny patřičné závěry.

Strana č. 238

na rekultivace nejsou. Výstavba v Novém Městě na Moravě je řešena postupně – nyní se zastavuje část Holubka. s. předseda P. Klapač k dotazu s. Hnízdila uvedl, že výstavba Domu pionýrů v našem městě není reálná z důvodu zastavení prací na projektu a z nedostatku finančních prostředků ÚV SSM.

5. plenární zasedání

Strana č. 237

inspektora veřejného pořádku Měst NV se vyjádřila ve smyslu důslednějších postupů a finančních postihů na všechny ty, kteří jakýmkoliv způsobem znečišťují město a zhoršují životní prostředí. Rada projednala a schválila změny ordinační doby obvodních a dětských lékařů polikliniky v měsících červenci a srpnu. Změna se týkala zkrácení odpoledních ordinačních hodin do 16,00 hodin. Rada měst NV odvolala s. Stan.

Strana č. 236

V Novém Městě na Moravě a uložila místopředsedkyni Měst NV svolat jednání na úrovni ředitele RaJ Žďár n/S. s vedením Měst NV k vyřešení tohoto stavu. Při rekonstrukci topného kanálu UD D. Rožínka došlo ke značnému poškození zeleně, proto rada Měst NV uložila komisi zeleně projednat s viníkem obnovu na náklad Uranových dolů.

Strana č. 235

dům soustředné péče pro staré občany. s. Kučerová, zástupce ved. odboru ŠKSVZ zodpověděla dotaz informací, že pro tento dům je vytypován objekt - dům na Tyršově ulici t. zv. „Chiranská kasárna“. Jedná se však o dlouhodobou záležitost. Ing. Kellner, ved. odd. učet. KNV hovořil k výsledkům hospodaření Měst NV za uplynulý rok a zdůraznil dobré výsledky které byly dosaženy v příjmech a na úseku daní a poplatků.

Strana č. 234

v roce 1986 poskytl Městský národní výbor 42 důchodcům opakované doplňkové příspěvky v celkové výši 61.460 Kčs, z toho byl příspěvek na nájemné ve výši 9.510 Kčs; 7 důchodcům sociální důchody ve výši 78.950 Kčs a 1 důchodkyni příspěvek při onemocnění Tbc ve výši 1.200 Kčs. Dále bylo 29 důchodcům při onemocnění cukrovkou dáno 56.410 Kčs. Bylo rovněž zavedeno stravování důchodců v bufetu RaJ Panský dům, někteří využívali závodní stravování v jídelně UD a JZD.

Strana č. 233

V dalším jednání plenárního zasedání byla dána možnost pro interpelaci poslanců, ale v této části nikdo nevystoupil. V diskusi plenárního zasedání vystoupili: Ing. Tomek, člen plánovací komise Měst NV, který zdůraznil nutnost stanovení pořadí důležitosti plánovaných akcí vzhledem k tomu, že z ONV není záruka finančního pokrytí všech plánovaných akcí. s. Mir.

Strana č. 232

II. Činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě

Základní činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se odrážela v jednáních plenárního zasedání, která se konala ve velkém sále Městského kulturního domu.

Strana č. 231

Stránky