O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 106

stoupení vyzvedl 40 let bojů Sboru národní bezpečnosti při ochraně výsledků národní a demokratické revoluce proti vnějšímu i vnitřnímu nepříteli. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci spojují 40. výročí vzniku SNB se stejným výročím osvobození naší republiky Rudou armádou a proto také s  plnou odpovědností jménem všech příslušníků SNB okresu prohlásil, že slavné tradice je zavazují k  naplnění všech požadavků, které Sbor národní bezpečnosti, KSČ a dělnická třída klade.

Strana č. 105

Zájezd pionýrů II. ZŠ

Strana č. 104

rel Daněk, CSc; Potraviny – ved. Anna Horáková, Chirana k.p. – ved. Josef Šolc; JZD Slavkovice – ved. Milada Bláhová a UP-IV. – ved. ing. Josef Lazárek. Mezi nejlepšími dílnami byl oceněn úsek Jasenice UP-IV. – ved. Jan Svoboda a lesní závod Nové Město – ved. Jan Chaloupek. Čestné uznání převzal k.p. Chirana, Měst NV Nové Město a občanský výbor Slavkovice.

 

Strana č. 103

dny hrál taneční orchestr ČSAD Velké Meziříčí. 30. března 1985 – fialkový ples pořádaný PS II. ZŠ v  Novém Městě na Moravě, k  tanci hrála skupina Syntéza. Tento ples již tradičně plesovou sezónu ukončuje.

Strana č. 102

Funkcionáři Městského národního výboru poděkovali občanům, závodům, organizacím Národní fronty a školám, kteří přispěli každý svým dílem k naplnění socialistického závazku v roce 1985 a vyzvali je pro příští období k ještě zodpovědnějšímu a náročnějšímu přístupu k plnění vytýčených úkolů na tomto úseku, neboť není podstatné vysoké množství vykázaných odpracovaných hodin, ale především kvalita práce a její výsledek.

 

Strana č. 101

individuálních vítání – 17; občanské pohřby a kremace 121; vítání dětí do 1. tříd – 10; vítání do 1. r. gymnázia a učilišť – 3; předávání občanských průkazů – 2; předávání maturitních vysvědčení – 1; blahopřejné dopisy vojákům ke dni ČSLA – 60; předmanželská výchova – 2; jiné přednášky – 5; životní jubilea – 211; pracovní jubilea – 76; odchody do důchodu – 26; stužkování dětí mateřské školy 7; rozloučení s vycházejícími žáky 2; přijetí občanů do svazku města – 1; setkání rodáků – 1; slavnostní sliby PO – 4; jiné akce – 29.

Strana č. 100

důrám. S. Frant. Srnský, předs. TJ – hovořil k problematice tělesné výchovy a sportu. S. RSDr. Jar. Kosek, taj. ONV – z pověření ONV předal zlatou plaketu ONV s. Janu Oppeltovi za zásluhy o rozvoj okresu Žďár n/ S. Poděkoval mu za jeho práci, kterou ve funkci místopředsedy Měst NV vykonal. S. Jan Oppelt poděkoval radě Měst NV a ONV za ocenění, kterého se mu dostalo. Poděkoval všem za dosavadní spolupráci v uplynulém volebním období. Popřál funkcionářům Měst NV hodně zdaru do jejich náročné práce v příštím volebním období. S.

Strana č. 99

vedení rozborů vody GP ke zjištění důvodů znečišťování.

 

6. plenární zasedání

Strana č. 98

nosti poslanců, obč. výborů a komisí, kontrola evidence obyvatel, zajištění seznamu voličů a upřesnění hranic volebních obvodů. Počet poslanců pro Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě byl stanoven na 102. Rada konstatovala, že vedení agitačního střediska MěV KSČ se za hodnocené období sešlo 2 x a úkoly na úseku názorné agitace jsou plněny. Rada Měst NV byla seznámena s přípravou oslav 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město. Rada pověřila řízením občanského výboru č. 4 místo s.

Strana č. 97

8. srpna 1985 – vyhodnocení celoměstského socialistického závazku za I. pololetí roku. Konstatovala, že je nutné prohloubit spolupráci všech organizací s Mě V NF. Dále rada zhodnotila zprávu o činnosti MěV SSM se zaměřením na formy spolupráce s Měst NV a činnost AMP. Projednala a souhlasila s předáním pískovny v Novém Městě na Moravě z OSP Žďár n/ S. na k. p. Chirana Nové Město na Moravě za podmínky, že OSP provede úpravu již zavezené části pískovny tak, aby tento pozemek mohl být předán a užíván pro zemědělské účely.

Stránky