O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 38

III. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí, hodnocení celoměstského socialistického závazku

Strana č. 37

V této práci byly rovněž nápomocny aktivy ve vesnicích a závodech, které se SPOZ Měst NV úzce spolupracoval. Z netradiční a velmi zdařilé akce SPOZ, která se konala na závěr školního roku si zúčastnění odnesli ty nejkrásnější pocity.

Strana č. 36

V interpelaci poslanců nikdo nevystoupil. V diskusi vystoupili: s. Vlasta Břečková (posl.

Strana č. 35

parkováním lze uvažovat pouze v letním období - v zimním je problém s odhrnováním sněhu. V minulosti se neuvažovalo o nutnosti parkovacích ploch. Na základě žádostí tento problém bude řešen.

Strana č. 34

stížnosti občanů a úroveň vyřizování těchto stížností za I. pololetí roku 1984, za toto období byla radě doručena pouze 1 stížnost, která byla uznána jako neoprávněná. Byla řešena též jedna anonymní stížnost na špatné nakládání Plemenářského podniku ve Žďáře nad Sázavou se zemědělským půdním fondem. Tato stížnost byla oprávněná a byly z ní vyvozeny patřičné závěry.

Strana č. 33

k problematice školství a objasnila základní pojmy nového školského zákona. s. Zvěřinová B. (ředitelka II. ZŠ v Novém Městě) - doplnila s. Palečkovou a hovořila o nutnosti výstavby nové školy v Novém Městě na Moravě. V současné době chybí vzhledem k návrhu počtu tříd na zdejších školách prostory pro odborné pracovny, kabinety pro činnost PS a pod. Nevyhovující je rovněž počet tělocvičen, v jedné hodině je až 70 dětí, nedostačují šatny, hygienická zařízení a pod. s. RSDr.

Strana č. 32

hodnotil výsledky Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě za rok 1983 a dospěl k závěru, že v okrese Žďár n/Sáz. dosáhl nejlepších výsledků za což mu bylo uděleno čestné uznání III. stupně. Předseda Městského národního výboru s. Petr Klapač převzal toto uznání z rukou s.

Strana č. 31

Rada Městského národního výboru se od posledního plenárního zasedání sešla pětkrát a projednala: 25. dubna 1984 - vyhodnocení a zprávu o činnosti SPOZ, zprávu o výsledcích preventivních protipožárních prohlídek, rozbor přestupků projenávaných KPPP, jednací řády komisí Měst NV.

Strana č. 30

126 poslanců Městského národního výboru, 2 poslanci Okresního národního výboru, 1 poslanec Krajského národního výboru a 65 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil místopředseda Městského národního výboru s. Jan Oppelt. Za okresní národní výbor se plenárního zasedání zúčastnil s. Musil.

Strana č. 29

životního jubilea, za vynikající pracovní výsledky a za veřejnou a politickou angažovanost. Rada rovněž schválila jednostupňový projekt vodovodu Holubka - Maršovice v celkovém nákladu 429.000 Kčs. Se zprávou o činnosti rady Měst NV seznámil přítomné na plenárním zasedání s.

Stránky