O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 58

Z hospodářských činností a úkolů Horáckého muzea byly provedeny: úpravy dvora v souvislosti s převozem soch Tomáše Garyka Masaryka, vyklizení sklepů, zadání projektu na hromosvod a elektroinstalaci v I. poschodí muzea, zazdění okének v přízemí a výměnu zámků podle pokynů SNB. Nepodařilo se zajistit výrobu zbylých mříží, přestože objednávka byla zadána v r. 1983 a několikrát urgována. V roce 1984 dosáhlo muzeum nejvyššího počtu návštěvnosti i tržeb: 23.041 osob, 34.705,20 Kčs.

Strana č. 57

Škrdlovická symposia, kterou z pověření ministerstva kultury ČSR připravila HG ve spolupráci s ÚUŘ. U všech výstav se konaly besedy a přednášky pro školy a jiné větší kolektivy (celkem 27). Mimo to se uskutečnila řada plakátovaných přednášek, spojených většinou s promítáním diapozitivů, převážně v MKD. Dlouhodobá záležitost deponátů Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, pozůstalosti V. Makovského a K. Pokorného, uložených v HG byla opět projednávána.

Strana č. 56

daje do zahraničí, ostatní jsou v prodeji v obchodní síti. Při příležitosti Dne tisku obdržela redakční rada NZ od okresních stranických orgánů věcnou odměnu. V závěru roku obdrželi všichni vydavatelé zpravodajů v okrese Žďár n/S. od ředitelství Východočeských tiskáren Pardubice, závod Jihlava oznámení o snížení počtu stran zpravodajů na 16. Redakční rada NZ připravila v závěru roku tisk t. zv.

Strana č. 55

hráli jim Čertovskou pohádku, kterou upravili a zmodernizovali. V novém školním roce začal soubor pracovat v počtu 4 členů, připravuje nastudování několika krátkých pohádek.

Strana č. 54

bavně soutěžní seriál pro studenty gymnázia a učilišť „Země krásná, země milovaná“ III. až VIII. dílem. Nad jednotlivými soutěžními večery mají patronát novoměstské podniky. V roce 1984 byla zahájena výuka v hudebních kursech – klavír, harmonika, kytara, flétna, klarinet a trubka. 2 jazykových kursů – angličtina I. a II. ročník, němčina I., II., III. ročník, dále kurs šití pro začátečníky a pokročilé, výtvarný kurs a kurs společenského chování a tance. V I.

Strana č. 53

programy i v oblastech jiné programové činnosti. Za zmínku stojí na př. klubový pořad Neklidné večery, ve kterém účinkovali herec Jiří Wimmer, hlasatel Čs. televize Alexander Hemala a herec Karel Paštyka z Jihlavy. V polovině roku se začaly realizovat pravidelné vzorové diskotéky. Kromě toho, že mládež má možnost na této akci získat zkušenosti v organizování obdobných akcí a uplatnit je ve svých ZO SSM na závodech a školách dá se říci, že tyto vzorové diskotéky vychovávají mládež společensky i hudebně.

Strana č. 52

ročí narození V. I. Lenina, Okresní slavnosti míru, májovým oslavám, 40. výročí SNP a k VŘSR. Pro MěV KSČ byl vytvořen návrh, náčrty a trojrozměrný model panelu cti města a řada pamětních listů. Na ideologickou konferenci OV KSČ byl zhotoven velkoplošný panel námětově zaměřený k plnění VP NF. Byla provedena výzdoba k 88. výročí narození K. Gottwalda. Pro ples pracujících byly připraveny dle požadavku MěV KSČ všechny tiskové a propagační materiály. 15.

Strana č. 51

Cílem socialistického závazku našich občanů, závodů, škol a organizací NF bylo zlepšovat a zdokonalovat práci ve všech oblastech hospodářského, společenského a kulturně-politického života v našem městě, důsledně naplňovat politiku KSČ za splnění závěrů XVI. sjezdu KSČ, zkvalitňovat a zdokonalovat politicko-výchovnou práci všech orgánů Měst NV, organizací NF a zapojit co nejširší okruh občanů do veřejně prospěšné práce.

Strana č. 50

Socialistický závazek

 

Z vyhodnocení celoměstského socialistického závazku občanů, škol, závodů, organizací NF a občanských výborů za rok 1984 uzavřeného na počest 26. výročí vítězného února a 40. výročí SNP

 

Strana č. 49

spolupráci s novoměstskými školami výtvarnou soutěž pro děti a mládež do 15 let. Výtvarné práce navazující na filmy promítané v DFF a v přehlídce sovětských filmů, které byly do 30. prosince 1984 přihlášeny, byly vyhodnoceny komisí KPSF. Nejlepší práce byly odměněny knižními cenami.

Stránky