O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 318

lení usnesení; 11. Závěr
add. 3. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání přednesla tajemnice Měst NV s. Věra Buchtová. Rada Měst NV se sešla a projednala:

Strana č. 317

letí 1982 - koordinace akcí celoměstského významu v oblasti kulturně výchovné činnosti se daří. Byl schválen plán žňových prací v JZD a plemenářském podniku. Budou svoláni předsedové obč. výborů a organizací Národní fronty s úkoly zajišťujícími výpomoc při sklizni slámy a brambor letošní úrody. Vedoucím odborů byly uloženy úkoly pro zlepšení kontrolního systému.
add 4. s. Uhlíř uvedl, že již několikrát hlásil TS Měst NV poruchy v osvětlení na ulicích Žďárská, Pionýrská a Radnická. Posledně jmenovaná je rozkopaná a zcela nedostatečně osvětlená.

Strana č. 316

add 10. Usnesení z jednání bylo jednomyslně přijato
add 11. Předseda Měst NV s. Petr Klapač seznámil s programem příštího plenárního zasedání, poděkoval všem za účast a ukončil jednání

Strana č. 315

dodržování harmonogramů výstavby staveb. Byl projednán návrh na udělení čestného uznání rady Měst NV za příkladnou činnost při rekonstrukci kulturního domu ve Slavkovicích občanskému výboru Slavkovice a Pavlu Mikešovi-stavbyvedoucímu. Rada byla seznámena s dopisem odboru kultury ONV o udělení titulu SPOZ Nové Město „ Vzorný sbor pro občanské záležitosti jihomoravského kraje“.
add 4. - V interpelaci poslanců nikdo nevystoupil

Strana č. 314

se v souhrnu počet bytů, který dosahuje počtu 159 v dispozičním právu Měst NV,  je bytová situace pro město, které dosáhlo integrací počtu obyvatelstva 11.383 krajně nevyhovující. Komise se rovněž zabývá stavem a úrovní služeb v našem městě. Všechna povolení, jakož i stanovení poplatku za jeho vydání podle zásad vyhl. č. 20/65 Sb. jsou projednávána v komisi. V loňském roce bylo vydáno 9 povolení v oborech švadlena, zedník, kovář. V letošním roce bylo vydáno již 8 povolení (švadlena, zedník, kovář, klempíř, ruční práce).

Strana č. 313

návrhové komise pro usnesení; 3. Zpráva o činnosti rady Měst NV od posledního zasedání pléna; 4. Interpelace poslanců; 5. Plán rozvoje tělovýchovy a sportu do roku 1985; 6. Plnění úkolů Měst NV na úseku péče o staré občany; 7. Stav na úseku hospodaření s byty a zajištěnost náhradních bytů pro asanaci Gottwaldovy ulice, 8. Diskuse; 9. Zodpovězení dotazů z interpelace poslanců a z diskuse; 10. Schválení usnesení, 11. Závěr.

Strana č. 312

vacího, zpracován byl ve spolupráci s vedoucími jednotlivých organizací. Úvodní slovo k předkládanému materiálu přednesl předseda plánovací komise s. ing. Novotný.
add. 6. Celoměstský socialistický závazek na rok 1982 uzavřený na počest 65. výročí VŘSR a X. všeodborového sjezdu ROH včetně vyhodnocení za rok 1981 přednesl JUDr. Lad. Toman. Závazek byl jednomyslně schválen.
add. 7. Úvodní slovo k přednesenému materiálu přednesl JUDr. Toman.
add.8. Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl ing. Novotný, předseda plánovací komise Měst NV.

Strana č. 311

add 5. – K předloženým materiálům přednesla úvodní slovo s. Věra Buchtová, tajemník Měst NV. Předložila návrh na začátky schůzí pléna v zimním období-aby byly v 1600 hodin. Poslanci vyjádřili s návrhem souhlas.
add. 6. – Úvodní slovo k předloženému návrhu přednesl s. ing. Novotný, předseda plánovací komise Měst NV. Seznámil plenární zasedání s podrobným rozpisem rozpočtu pro Měst NV na rok 1982.
add.7. – s. Frant. Dvořák, předseda Měst V KSČ kritizoval nízkou účast občanů při akcích NF, Mě V KSČ a pod. Upozornil na nedostatky v řízení technických služeb Měst NV.

Strana č. 310

I. Úvod

Rok 1982 byl rokem významných událostí světových i domácích. Mezi nejvýznamnější události patřily bezesporu 65. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 60. výročí vzniku prvního socialistického státu na světě – SSSR, které oslavil celý pokrokový svět. Ještě více se upevnila jednota všech mírových sil, jako reakce na nové válečnické a zbrojní plány západních imperialistů. Vlnu rozhořčení a odporu proti jadernému vyzbrojování a proti teoriím t. zv. „ omezené jaderné války“ v Evropě demonstrovaly mohutné pochody míru v mnoha zemích západu.

Stránky