O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 242

náročné akce, jako je výstavba vodovodu Maršovice - Studnice s hodnotou díla 5 mil. Kčs. Odpracováno na 380 brig. hodin. OV uspořádal párkové závody pro děti, oslavu Mezinárodního dne žen, sportovní odpoledne pro mládež, divadelní představení a přátelské posezení u táborového ohně. Podílel se na sklizni slámy a brambor a při úpravě dětského hřiště. OV Pohledec, předseda s. Z. Jambor, uspořádal 12 schůzí s 80% účastí, 2 veřejné (78 občanů), oslavu MDŽ, sportovní a branné odpoledne pro děti.

Strana č. 241

kontroly zrušila rada své rozhodnutí č. 33/02/79 v bodě 1 pro neoprávněnost. Týkala se schválení seznamu pozemků pro svépomocnou a individuální bytovou výstavbu v Novém Městě. Podle příslušné vyhlášky je Měst NV oprávněn k výběru takových pozemků, ale pro schválení je příslušný územní plánovací orgán, tj. ONV. Rada byla informována o tom, že integrace obcí v okrese Žďár nad Sáz. bude provedena v termínu od 1. července nikoliv od 1. dubna 1980. Na druhém zasedání 12.

Strana č. 240

o tom, jak je plněna výstavba rodinných domků a komplexní připravenost.

Strana č. 239

odpracováno 104.940 hodin, na investiční 89.750. celkem 194.690 hodin. Bude vysázeno 1.954 ovocných stromů a okrasných keřů a upraveno 2.300 m2 zelených ploch.

IV) Vybavení města budováním v akci Z (je uvedeno v odstavci hlavní akce) celkem 95960 brig. hodin v hodnotě 1,199.500 Kč, z toho 6210 hodin v hodnotě 77625 placených. Neinvestiční část celkem 104.940 hodin. Sběr odpadových surovin 2000 q z toho 1500 q železa. Závazek podepsali: za Měst V KSČ s. J. Zoubek, za Měst V NF s. M. Böhm a za Měst NV s. V. Dobiáš.

Strana č. 238

projekčně zajištěna základní technická vybavenost na Holubce, v části ulic Wolkrovy a Fučíkovy. Pro bytovou výstavbu a individuální stavbu řadových rodinných domků a k družstevní bytové výstavbě v ulici Radnické je také projekčně zajištěna. Není zajištěno prodloužení kanalizace v ulici Podlouckého, komunikace Štursova ulice a Horní ulice ani rekonstrukce topení v tělovýchovném středisku. Komplexní bytová výstavba v r. 1980.

Strana č. 237

V působnosti odboru finančního a plánovacího je prováděn výkon státní správy v úsecích daně a poplatky, plánovací, finanční záležitosti, majetkoprávní vztahy a finanční styk se Státní bankou. V odboru výstavby výstavba a územní plánování, obchod a cestovní ruch, místní hospodářství, bytové hospodářství a dislokace, zemědělství a vodní hospodářství.

Strana č. 236

Lagové. 2) Kontrolní zprávu o plnění usnesení rady Měst NV č.6/01/78 o stavu péče o staré občany, která vzata na vědomí. 3) Zprávu o činnosti komise JSBVO a plán na rok 1980. Schválila zprávu jmenované komise o dosažených výsledcích v přípravě občanů k civilní obraně v r. 1979 a koordinační plán činnosti výchovy občanů, podniků, organizací, školských zařízení a společenských organizací Národní fronty v rámci Nového Města na Moravě v r. 1980 a 4) Různé. Projednala zprávu o výstavbě obchodního střediska na Gottwaldově ulici a schválila nový termín dokončení stavby – březen 1981.

Strana č. 235

I. Činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě

Stránky