O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 252

a koordinace v protipožární činnosti jsou nyní ztíženy značným rozsahem nového územního správního celku, na kterém působí 15 požárních sborů v rámci Českého svazu požární ochrany. c) Ostatní úseky práce. V okolních obcích je třeba ustavit pomocné aktivy pro péči o veřejný pořádek. Občanské výbory by měl převzít garanci za individuální závazky občanů a jejich plnění a hlavní pozornost věnovat zajištění jarních a podzimních směn Národní fronty. V ochraně státního majetku a v dodržování zásad hospodárnosti není zaznamenáno nějaké větší poškozování; přesto ale k němu dochází nestálou údržbou.

Strana č. 251

Strana č. 250

kulturně výchovné činnosti za I. pololetí 1980. Vzato na vědomí. Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím zřízených v I. pololetí 1980. Vedoucímu finančního a plánovacího odboru Měst NV uložila dořešit finanční záležitost akcí Z (vodojem Maršovice, středisko Svazarmu, kanalizace Jánská ulice, přístavba jídelny I. ZDŠ a přístavba II. ZDŠ), 3) Plnění akcí Z za I. pololetí 1980. Jednání rady v tomto bodě byl přítomen vedoucí plánovacího odboru rady ONV s.

Strana č. 249

jala k tomu vlastní zajištění. Pro skupinovou zástavbu stanovila výměru pozemků 400 m2 a pro jednotlivě stavěné domky a dvojdomky o výměře do 400 m2. Dále se seznámila s usnesením rady ONV č. 55/8 z 12. VI. 1980 ke zprávě o vytváření podmínek pro budování smutečních obřadních síní v okrese. Přijala k tomu vlastní opatření, v němž uložila vedoucímu technického a plánovacího odboru Měst NV zajistit do září 1981 zabezpečení řádné projektové připravenosti pro vybudování hřbitova a obřadní síně a toto zařadit do volebního programu Národní fronty. Seznámila se s opatřením rady ONV č.

Strana č. 248

jednána s Technickými službami. Problém v Radňovicích nutno řešit s finančním odborem ONV. Z důvodů snížení investic dojde ke snížení akcí Z. Zaměříme se proto na zvelebení životního prostředí. Občanské výbory budou zvoleny začátkem příštího měsíce. K odvozu odpadků uvedl, že bude záležet, kdo převezme odvoz ze Sněžného a Svratky. Otázka místopředsedy Měst NV je zatím v jednání.

Strana č. 247

Ad 7) Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda Měst NV s. Dobiáš. Integrace přinese zlepšení řídící práce, ale i nové problémy, které budou řešeny ve spolupráci s občanskými výbory. Dále hovořil o problematice bytové výstavby, výstavbě rodinných domků a budování obchodní sítě, o problémech školství a zdravotnictví a konečně o blížících se volbách do národních výborů a jejich kádrovém zabezpečení. Potom přednesl návrh na doplnění jednotlivých komisí Měst NV. Do komise výstavby s.

Strana č. 246

ce. Dobře se rozvíjí práce občanských výborů formou besed s občany a práce s dětmi a mládeží. Problémem zůstává účast občanů na plenárních zasedáních Měst NV. Daří se trvale zvyšovat ideově výchovnou, masově politickou a kulturně výchovnou činnost. Všechny masově politické akce a podniky kulturně výchovné a vzdělávací byly zabezpečovány v souladu s Jednotným plánem kulturně výchovné činnosti, který je každoročně zpracováván v úzké součinnosti s kulturními zařízeními Měst NV, organizacemi Národní fronty, školami, učilišti, podniky a závody a který vychází ze závěrů XV. sjezdu KSČ, z 11.

Strana č. 245

mimořádné odměny pro předsedu Měst NV za r. 1979 a vyslovila souhlas s přijetím s. Ing. Lazárkové do pracovního poměru u Měst NV. Na třetím zasedání 14. května 1980 rada projednala: 1) Zprávu o plnění úkolů na úseku tělovýchovy a střediska vrcholového sportu mládeže a připravenost na okrskovou spartakiádu; jednání byli přítomni předseda Tělovýchovné jednoty s. Srnský a za středisko s. Tulis. Město by mělo usilovat o zřízení střediska vrcholového sportu pro dospělé.

Strana č. 244

Třetí plenární zasedání Měst NV

Strana č. 243

zástupci jednotlivých podniků, prodejen a Restaurací a jídelen. 8) Jednota připravuje během 7. pětiletky vybudování prodejny stavebnin. 9) Prodejní doba prodejen, provozoven veřejného stravování a ostatních provozoven je přizpůsobena požadavkům spotřebitelů. Prodejna papírnictví začíná v sedm hodin, prodejna potravin na Komenského náměstí má v pátek prodejní dobu od 6,30 do 19 hod., málo je však občany využívána. Pokud jde o provozovny místního hospodářství, došlo v r. 1979 k trvalému uzavření autoopravny Okresního průmyslového podniku.

Stránky