O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 123

při onemocnění cukrovkou a TBC. Žádosti jsou prošetřovány. Příspěvky mají formu peněžitou nebo věcnou (nákup paliva, šatstva, malování bytu, větší opravy). Opakovaná doplňková péče je poskytována 46 občanům, z toho 36 starších nad 70 let. Jednorázová výpomoc poskytnuta 101 osobě včetně Maršovic a Pohledce. K péči o staré občany patří i příspěvek na stravování, který dostává jedna důchodkyně. Větší zájem o toto stravování není. Klub důchodců pro nedostatek vhodné místnosti ve městě není zřízen.

Strana č. 122

rady ONV č. 269/18 k zabezpečení realizace nově schválených zásad pro uzavírání pojistných smluv o pojištění osob organizacemi. Na schůzi 15. února 1978 rada projednala: 1)Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za rok 1977, 2) Zajištění oslav 100. výročí trvání I. základní devítileté školy v Novém Městě a 3) Zhodnocení činnosti brigád socialistické práce v rámci Měst NV  - zajištění rady ONV č. 188/01 z 25. 8. 1977. Vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 12/06 z 26. 1.

Strana č. 121

Ad 3) Zprávu o činnosti rady přednesl místopředseda Měst NV s. Kafka. Rada zasedala čtyřikrát, na první schůzi dne 28. prosince 1977 projednala zhodnocení práce rady, pléna a komisí Měst NV, jednotný pán kulturně výchovné činnosti a zprávu o činnosti občanského výboru v Maršovicích. Zprávy vzala na vědomí. Dále schválila jednotný plán kulturně výchovné činnosti jako závaznou směrnici pro kulturně výchovnou práci ve městě v r. 1978 a jmenný seznam pomístního názvosloví tratí v katastrálním území Nového Města na Moravě, Maršovice a Pohledec.

Strana č. 120

dujícím byla stoprocentní. Nově zvolený výbor má patnáct členů. Předsedou byl zvolen s. Jindřich Zoubek, I. místopředsedou s. František Bradáč, II. místopředsedou s. Jiří Peňáz a jednatelkou s. Anna Jirková. Dále zvolena devítičlenná kontrolní a revizní komise a jejím předsedou s. Oldřich Sklenář. Na konferenci bylo jednomyslně přijato usnesení, které určují další směr práce městského výboru. Jednání konference bylo ukončeno Internacionálou. 1)

Strana č. 119

Činnost Městského národního výboru a veřejný život

Stránky