O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 134

tění  XI. plenárního zasedání ÚV KSČ ze 14. a 15. III. 1978 o výsledcích plnění závěrů XV. sjezdu KSČ a dalším postupu při jejich realizaci k zajištění úkolů, které vyplynuly pro národní výbory ze zasedání pléna OV KSČ dne 17. března 1978. Rada vzala opatření na vědomí. Dále projednala běžné organizační technické záležitosti a seznámila se se Sbírkou instrukcí ONV č. 5/1978. Na třetí schůzi 24. května projednala: 1) Zprávu o výsledcích protipožárních prohlídek v Novém Městě, Maršovicích a Pohledci. 2) Zprávu o průběhu májových oslav v Novém Městě.

Strana č. 133

pracování závěrů XI. plenárního zasedání ÚV KSČ a okresní a městské konference strany na podmínky města, splnění úkolů XV. sjezdu KSČ a plnění volebního programu NF. 6) Plnění úkolů na úseku bytové výstavby, akcí Z po stránce stavební, plynofikace města, ozelenění a činnost komise výstavby. 7) Schválení plánů práce rady, pléna a aktivů Měst NV na II. pololetí 1978 s nástinem na rok 1979. 8) Diskuse. 9) Zodpovědění dotazů z interpelace poslanců a z diskuse. 10) Usnesení.

Strana č. 132

a podniků a ostatních pracujících z města a okolí a těžká zemědělská technika. V  8,15 nastoupili účastníci k májovému průvodu městem po trase ulice 9. května, náměstí Komenského, kde vyhrávaly hudby, ulice Gottwaldova, k hotelu Musil a odtud nazpět na Sekaninovo náměstí, kde účastníci průvodu defilovali před tribunou s představiteli KSČ, Měst NV, ostatních stran a organizací NF a čestnými hosty. V 9 hod. zahájena prvomájová manifestace. Státní hymnou československou a sovětskou a přivítáním přítomných předsedou Měst VKSČ s. Zoubkem.

Strana č. 130

dodávek vepřových hlav. Balíčkované maso je zvýšeno o sto procent a je dodáváno i upravené maso. Spotřebitelské rady (22 členů) byly rozděleny do devíti obvodů, jimž určeny prodejny pro trvalý dozor. Jednou za rok se provádí školení členů; letos se uskutečnilo 17. března. Mimořádné uzavírání prodejen a provozoven je předem projednáváno s Měst NV. Souhlas k uzavírání je dán jen v případech jinak neřešitelných a na nezbytně nutnou dobu. Zůstává problém s obsazením čerpací stanice Benzina v době nemoci a dovolených, poněvadž podnik nemůže zajistit náhradníka.

Strana č. 129

Strana č. 128

usnesení jsou obsaženy v Souboru úkolů orgánů Měst NV, Okresního oddělení veřejné bezpečnosti, Městského výboru Národní fronty a Městského výboru SSM na úseku boje proti kriminalitě, při zabezpečování veřejného pořádku, socialistického soužití a upevňování socialistické zákonnosti ve správním obvodu Nového Města na Moravě, který rada schválila jako dlouhodobý dokument v r. 1976. Usnesení rady ONV č. 22/17 z 23. I. 1978 ke zprávě o úrovni požární prevence a morálně politickému stavu požárních sborů.

Strana č. 127

zásad schválených vládou a zaměřit se zejména na ty poslance, kteří jsou ve funkci poprvé. Usnesení pléna ONV č. IX z 16. II. 1978 o dělbě práce mezi jednotlivými odbory Měst NV. Usnesení rady ONV č. 23/19 z 23. II. 1978 k přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů u orgánů Měst NV; uložila tajemníkovi a vedoucím odborů postupovat při vyřizování podle schválených zásad. Usnesení rady NV č. 24/19 z 23. II. 1978 k výsledku periodické revize hospodaření Měst NV.

Strana č. 126

rodinné pohody a úspěchů v práci i učení. 4)

Zasedání Okresní komise jednotného systému branné výchovy obyvatelstva

Strana č. 125

správnosti faktur, investiční výkazy pro Statistický úřad, činnost kina).  IV) Odbor výstavby: úsek výstavby, vodního hospodářství a zemědělství, místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu, byty a dislokace, technické služby. V) Odbor správní: školství, kultura a tělovýchova, péče o děti a mládež, cikánská národnost, sociální zabezpečení a zdravotnictví, matriční agenda, veřejný pořádek, kádrová agenda, evidence obyvatel, voličská agenda, agenda branců a vojáků, hospodářská správa budovy a požární ochrana.

Strana č. 124

1,242.768,61, na akce Z 2,376.357,07, příspěvek příspěvkovým organizacím na pomoc 712.356 a na investice 12.000; neinvestiční výdaje 8,786.576,89. Celkem 13,129.952,57 Kč. Z celkového limitu na strojní investice připadlo na Komunální služby 206.000 (nový vůz Kuka a valník), na školství 65.000 (pianino a klavír), čistící stroj na parkety a rozmnožovací stroj, na kulturu 24.000 (rozhlasové zařízení), na správu 23.000 (počítací stroj a rozhlasové zařízení pro požárníky). Výdaje na akce Z: přístavba I.

Stránky