O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 144

ulici a urychleně řešit nedostatky v projektu tohoto objektu, zajistit zpracování podkladů pro registraci stavby mateřské školy na Žďárské ulici včetně harmonogramu postupu prací. Podklady připravit do 30. září 1978. Tajemníkovi Měst NV uložila projednat s ONV možnost zvýšení ostatních osobních výdajů a finanční odměnu z fondu vedoucího za včasné zpracování dokumentace pro registraci této stavby. 2) Zhodnocení výsledků školního roku 1977/1978 a připravenost škol na školní rok 1978/1979 a stav umístění dětí do jeslí a mateřských škol (vzato na vědomí).

Strana č. 143

OV KSČ a předseda MěstNV s. Vladislav Dobiáš, který v něm podal podrobný přehled o stavu plnění přijatého volebního programu Národní fronty pro současné volební období. Diskusní příspěvky se týkaly havarijního stavu čistoty odpadních a povrchových vod ve městě, odvozu materiálu ze Sběrných surovin, průjezdu motorových vozidel středem města, mezinárodní politické a hospodářské situace, ideové výchovy občanů, akcí v letošním Měsíci československo-sovětského přátelství a ještě řady dalších problémů města a jeho obyvatelstva. Vysoce hodnotné bylo diskusní vystoupení tajemníka s. Novotného.

Strana č. 142

Ředitelka II. ZDŠ s. Zvěřinová upozornila na nový Školský zákon, který vejde v platnost 1. září 1978. S jeho náplní bude veřejnost seznámena prostřednictvím městského rozhlasu a Novoměstského zpravodaje. Předseda Občanského výboru č. 1 s. J. Loučka informoval o zájezdu na Výstavu země živitelka v Českých Budějovicích.

Strana č. 141

Ad 4) Interpelace poslance s. Chmelíčka k úsporám v rozpočtu, vybavení Městského kulturního domu, nedostatku dietního masa a zlepšení průchodnosti ulic od Městského kulturního domu na Žďárskou ulici.

Ad 5) Materiál zpracovala školská a kulturní komise za spolupráce ředitelek škol. Úvodní slovo ke zprávě přednesla předsedkyně školské a kulturní komise s. Zelená. Hlavní fakta zprávy jsou zapsána v kulturní kapitole na 163. stránce kroniky.

Strana č. 140

Městských kulturních zařízení (Městského kulturního domu, Městské lidové knihovny, Horáckého muzea a Městského kina za I. pololetí 1978). Vzala ji na vědomí a dále se seznámila s návrhem rozpracování řešení údržby a oprav městských kulturních zařízení a dalších úkolů, které třeba řešit v součinnosti s Měst NV. Uložila s. tajemníkovi svolat poradu vedoucích odborů a projednat s nimi úkoly k postupnému řešení námětů pro zlepšení materiálních podmínek a činnosti kulturních zařízení města. Uložila s. Ing.

Strana č. 139

a Křížová (1 omluven, 1 neomluvená, poslanec KNV s. Knap, předseda Měst V KSČ s. Zoubek a 67 občanů. Jednání zahájil a řídil předseda Měst NV s. V. Dobiáš. Pořad jednání. 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání 29. VI. 1978. 4) Interpelace poslanců. 5) Zhodnocení výsledků školního roku 1977/1978, připravenost škol na zahájení škol. roku 1978/1979 na školách I. cyklu a stav umístění dětí v základních devítiletých školách, mateřských školách a jeslích. 6) Plnění plánu a rozpočtu Měst NV a organizací jím řízených za I. pololetí 1978.

Strana č. 138

tury, školství, sociálních věcí a zdravotnictví, vnitřní správy a výstavby města a služeb, finance a plánování.

Ad 6) Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl tajemník s. Sedlařík a doplnil je předseda komise výstavby s. J. Kafka. Podstatné části této zprávy jsou zapsány v kapitole Výstavba města na 180. stránce kroniky.

Ad 7) Plány práce rady, pléna, komisí a aktivů Měst NV na II. pololetí 1978 s nástinem na r. 1979 byly schváleny a tvoří nedílnou část zápisu o plenárním zasedání.

Strana č. 137

zajistit kádrové rezervy za pracovníky, kteří v roce 1980 odejdou do důchodu a za vedoucí odborů. Do aparátu přijímat členy nebo kandidáty strany. Stanovit systém politického a odborného vzdělávání pracovníků aparátu tak, aby do r. 1980 splňovalo požadované politické vzdělání 80 % pracovníků. 2) Úsek kultury, školství, sociálních věcí, zdravotnictví a vnitřní správy. Zvyšovat účinnost boje proti narušování veřejného pořádku a protispolečenským jevům vyšší propagační činností v rámci Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti.

Strana č. 136

finančních prostředků a odbornou a materiální pomoc. Problémem je skutečnost, že přidělený počet bytů na 6. pětiletku zdaleka nestačí. Podobná situace je i na úseku služeb a obchodní sítě. IV) Oblast školství, kultury, zdravotnictví a sociálního zabezpečení. I v této oblasti dosaženo ve městě pozitivních výsledků. Naprostá většina obyvatel se účastní veřejných akcí, oslav, manifestací a veřejných schůzí, váží si přátelství s SSSR a podporuje myšlenky upevňování socialistického vlastenectví a proletářského internacionalismu. Vybudován nový Městský kulturní dům. Účast na volbách v r.

Strana č. 135

Ad 4) Poslanec s. Houdek: již osmnáct let nebyla provedena oprava chodníku pod zámkem směrem na Brněnskou ulici, ale stále se nic neděje.

Stránky