O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 154

ocenění okresní a s. Procházková, Zuzulčíková, Böhmová, Ondráčková, Elisová, MUDr. Rýdlová, Bizoňová a Smejkal ocenění Měst NV. 21)

Setkání důchodců
Dne 3. prosince uspořádal Městský kulturní dům, občanské výbory a dechová hudba Osvětové besedy Fryšava v sále Měst KD setkání s důchodci a přáteli dobré hudby. V zábavném programu bylo zařaděno vystoupení dvou oddílů gymnastek TJ Sokol Nové Město, soutěž otázek a odpovědí, rozhovory a seznámení se zajímavými občany. 300 účastníků setkání bylo s programem i s uspořádáním svrchovaně spokojeno. 22)

Strana č. 153

a tajemnici této komise s. Veselskou v důsledku odchodu na mateřskou dovolenou a volí do funkce tajemnice s. Prokopovou, pracovnici aparátu Měst NV. Schvaluje rozšíření užší komise pro projednávání přestupků ze tří na pětičlennou v tomto složení: Otakar Kvíčala předseda, Emilie Prokopová tajemnice, Eduard Sláma, Bohumír Holener a Josef Švanda členové. 18)
Dne 2. listopadu uspořádal Městský výbor Českého svazu žen a Sbor pro občanské záležitosti kulturní odpoledne pro důchodce s estrádním pořadem hudby a zábavy. 19)

Strana č. 152

padů a že je nízká účast občanů na plenárních zasedáních. S. Srnský, předseda TJ Sokol: v problematice kriminality mládeže je třeba více zainteresovat rodiče, mládež více organizovat v tělovýchově a získávat více cvičitelů. S. Přibyslavská, vedoucí pionýrské skupiny I. ZDŠ: lépe využívat Městského kulturního domu pro mládež od šesti do čtrnácti let v zimních měsících a zařaďovat více akcí pro tuto mládež do Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti. MUDr. Greplová: jsou časté poruchy veřejného osvětlení na Žďárské ulici; k nemocnici není zaveden městský rozhlas. S.

Strana č. 151

Odbor výstavby Měst NV v součinností s komisí výstavby a s komisí místního a bytového hospodářství a s komisí obchodu a cestovního ruchu. V uplynulém období projednáno ve správním řízení 8 přestupků nedodržování stavebního zákona, z toho u 5 uloženy peněžité pokuty. Na pracovištích jsou prováděny kontroly bezpečnosti práce. Pro zlepšení dopravní bezpečnosti jsou vyměňovány a instalovány nové dopravní značky. Pro zlepšení čistoty města na veřejných prostranstvích osazeno sedmdesát odpadových košů, rozšířena plocha bezprašných komunikací a u řadových garáží umístěny popelnice.

Strana č. 150

lupráci s Okresním klubem mládeže jsou vytvářeny dobré podmínky pro kulturní a sportovní vyžití mládeže (hudební skupina při městské organizaci SSM, jazzgymnastika, filmový klub, kroužek drhání).

Strana č. 149

plénem Měst NV 24. XI. 1976 a obsahuje úkoly na tomto úseku do r. 1981. Jejím cílem je projednat úroveň a účinnost plnění přijatých opatření jako součást komplexního zabezpečování našeho podílu na celkovém vývoji kriminality a zhodnotit úsilí příslušných orgánů na tomto úseku, informovat radu a plénum o přestupcích projednávaných v r. 1977 a v první polovině 1978 v komisi pro ochranu veřejného pořádku a na základě projednání návrhů a připomínek poslanců stanovit další efektivní postup v plnění dlouhodobých úkolů.

Strana č. 148

Z toho hnědé uhlí požadavek 260.000 q – vyřízeno 142.800; ostatní uhlí 25.000 q – vyřízeno 18.000. V Novém Městě, Maršovicích a Pohledci: počet domácností 1.269, zálohově vykryto 923, nevyzásobeno vůbec 346. Zásobování je přednostně prováděno pro občany přestárlé, nemocné a důchodce v požadovaném sortimentu. Podnik se snaží zmírnit nepříznivou situaci vykládkou a dovozem uhlí z cílových vlaků z Brna a Jihlavy a dovozem uhlí nákladními auty ČSAD z Mostu. Opatření však nejsou dost účinná.

Strana č. 147

mena s plánem veřejných oslav ve městě do konce r. 1978 a se Sbírkou instrukcí ONV č. 9/1978.
Ad 4) Poslanec Chmelíček: žádá informace o postupu stavby mateřské školy na Žďárské ulici, o podzimních směnách NF, co je se stavbou skladu plynu propan butan, o kritice přidělování bytů, o možnostech informací občanů a občanských výborů a ještě o některých dalších problémech. Poslanec Minář: je špatná slyšitelnost městského rozhlasu a co je s rozšířením jeho sítě. S. Sedláček: chodníky na sídliště byly dvakrát připraveny pro asfaltování, ale dosud nejsou hotové.

Strana č. 146

výročí a oslav ve 2. pololetí 1978 v podmínkách národních výborů v okrese s tím, že Měst V KSČ ve spolupráci s městskými výbory NF, SČSP a Měst NV zpracuje opatření k zajištění oslav těchto výročí v našem městě. Seznámila se se Sbírkou instrukcí ONV č. 8/1978. Na schůzi 4. října projednala 1) Vyhodnocení koncepce rozvoje činnosti Sboru pro občanské záležitosti a činnost matriky. Oboje schválila a předsedovi sboru s. Mádlemu uložila zaktivizovat činnost sekce pro přednáškovou činnost a sekce pro rodáky a abiturienty a doplnit sekci pro občanské pohřby. Tajemnici komise sboru s.

Strana č. 145

koncepce činnosti Sboru pro občanské záležitosti v Novém Městě, schválené usnesením rady Měst NV č. 1081 76 z 25. VIII. 1976, projednat možnost individuálního vítání do života a kladení kytic novomanželů k pamětným místům revolučních a národních tradic a zkvalitnit řízení sekcí sboru pro občanské záležitosti kontrolou jejich práce a hodnocením. Seznámila se se zajištěním rady ONV č. 174/01 ze 24. VIII. 1978 ke zprávě o zhodnocení práce národních výborů s mladými občany.

Stránky