O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 164

Lidová škola umění. Měla 302 žáků, z toho v oboru hudebním 177, výtvarném 98 a pohybové výchovy 30 žáků. Uskutečněny tři koncerty v Městském kulturním domě a deset v sále školy. Žáci se zapojili do klavírních a houslových soutěží v okresním kole. Soutěže lidových škol umění; z nich dva získali I. místo, jeden II. místo a jeden III. místo. Výsledky práce jsou velmi dobré i při ztížených podmínkách. Od 1. září 1978 bude otevřen nový obor taneční, který povede s. Olejníková. Třída bude umístěna v Jednotném klubu pracujících.

Strana č. 163

Dne 12. května uspořádala Základní organizace Svazu požární ochrany v Novém Městě v Městském kulturním domě estrádu s humorem a písničkou, ve které vystoupili umělci z rozhlasu a televize. 40)

Estráda zpěvačky Reginy Thoss
Dne 22. května vystoupila v Městském kulturním domě oblíbená zpěvačka Německé demokratické republiky Regina Thoss se skupinou Ever Green Juniors, která patří k stálým hostům rozhlasu a televize NDR. 41)

Tradiční závěrečné vystoupení žáků lidové školy umění se konalo 25. května.

Strana č. 162

Žďáře nad Sáz., Okresní výbor SČSP ve Žďáře nad Sáz. a Městský kulturní dům uspořádaly ve dnech 7. až 9. (září) dubna krajskou Soutěžní přehlídku sovětských divadelních her. Dne 7. dubna vystoupil v Městském kulturním domě divadelní soubor Karla Čapka Kulturního domu v Třešti s divadelní hrou Emila Braginského a Eldara Rjazanova Sůva. Dne 8. dubna divadelní soubor SZK ROH Karla Čapka v Uherském Hradišti s hrou Alexandr Čchaidze Most a 9. dubna divadelní soubor ZK ROH Svit Gottwaldov s veselohrou Grigorije Gorina Ten, který nikdy nezalhal.

Strana č. 161

Činnost kulturní

Horácké divadlo
Dne 6. ledna sehrálo Horácké divadlo Jihlava komedii Oskara Wilda Vějíř lady Windermeerové. V režii ředitele divadla L. Panovce hráli J. Kubín, F. Švihlík, M. Doležal, Z. Dryšt, B. Černohous, A. Klejzar, Z. Jirmář, N. Mostecká, M. Wuršerová, M. Sedláčková, E. Keplerová a L. Willigová (240 návštěvníků). 26)

Strana č. 160

Občanské výbory
V r. 1978 věnoval Měst NV občanským výborům veškerou péči. Podporoval jejich autoritu a projednával s nimi před konečným rozhodnutím všechny závažné akce a úkoly.

Strana č. 159

bude třeba lépe uvažovat a vybírat kandidáty na poslance do Měst NV. Poděkoval také Občanskému výboru č. 2 za přípravu a provedení besedy s důchodci, která byla přítomnými velmi kladně zhodnocena. Poslanec s. Novotný: pro lepší informovanost občanů doporučuje vybudovat na vhodných místech plakátovací plochy a vývěsní skříňky. Poslankyně s. Břečková: plénum je třeba seznamovat s odpověďmi na dotazy občanů, které jsou vzneseny na plenárních zasedáních a nemohou být zodpověděny ihned ústně. S. Bánovská: v zimním období je nedostatečná údržba chodníků a pro je zvýšený počet úrazů. S.

Strana č. 158

1,991.597, to jest 141% plnění. Z celkového počtu brigádnických hodin připadá: na akce volebního programu NF 53.150 hod., na ochranu a péči o zeleň 26.820, na pomoc zemědělství 52.880, na ostatní akce 25.771. Celkem 158.621 hodin. Všechny brigádnické hodiny byly odpracovány zdarma.

Strana č. 157

organizací NF, občanů závodů a škol na plnění závazku.

Strana č. 156

č. 204/09 z 19. X. 1978 k usnesení PÚV KSČ z 15. IX. 1978 k zabezpečení národního hospodářství a obyvatelstva palivy a energií v zimním období 1978/1979 v okrese Žďár nad Sáz. Komisi obchodu a cestovního ruchu uložila pravidelně se na každém zasedání zabývat otázkou plynulého zásobování palivy. Vyslovila souhlas s převzetím záštity nad závodem Po stopách Zlaté lyže v r. 1979. Na zasedání 22. listopadu 1978 rada projednala: 1) Výsledky protipožárních dohlídek a stav na úseku požární ochrany v působnosti Měst NV za rok 1978. Vyslovila souhlas, aby oslavy 100.

Strana č. 155

nosti ve správním území Nového Města na Moravě. Zprávu schválila a uložila komisím zařaďovat tuto problematiku do pracovních plánů a projednávat ji jednou za pololetí ve směru důsledné kontroly plnění úkolů. Také odbory Měst NV musí mít začleněnu tuto problematiku do svých plánů. Projednala usnesení rady ONV č. 176/01 z 29. VIII. 1978 k výsledkům průzkumu činnosti vybraných národních výborů v okrese, který provedla skupina ministerstva vnitra ČSR. Tajemníkovi rada uložila zpracovat podle pokynů rady ONV návrh vlastního opatření k řešení průzkumem zjištěných nedostatků.

Stránky