O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 174

moravské energetické závody 104,3 %. Jihomoravské státní lesy 102,1 %. Jihomoravské dřevařské závody 100,4 %. 61)

Tělesná výchova, sport a zdravotnictví
Dne 12. ledna 1978 se konala v Městském kulturním domě beseda s reprezentanty ČSSR v lehké atletice s. Kodejšem, Tulisem, Demečem a dalšími.

Dne 8. ledna se konaly náborové párkové závody mládeže. Dopoledne na malém můstku u pekáren ve skoku na lyžích, odpoledne na atletickém stadionu u Měst. kulturního domu v běhu na 30, 60, 180 a 400m.

Strana č. 173

opravy (nátěry oken, radiátorů ústředního topení, hlavních dveří, vedlejších východů, generální oprava hromosvodů, oprava schodiště u bočního vchodu, dvojitý nátěr celé plochy plechové střechy, oprava výhřevných kabelů v okapových rourách a odstranění závad na elektrické síti). V kině je dvanáct sil (vedoucí, čtyři promítači, dvě pokladní, uvaděčka, šatnářka, uklízečka, topička a zřízenec. Z uvedeného počtu jsou dvě síly zaměstnány v hlavním pracovním poměru, ostatní ve vedlejším pracovním poměru. Všichni vykonávají svoji práci poctivě s láskou k filmu a ke kultuře. Dne 30.

Strana č. 172

relace o práci knihovníka a poslance Měst NV, provedená v čítárně knihovny a vysílaná v prosinci. Připravená tématická beseda pro žáky čtvrtých tříd ZDŠ z oblasti doporučené četby; uskutečnila se v pěti třídách s celkovou účastí 110 dětí. V červnu proběhly exkurze do knihovny dětí nejvyšších ročníků mateřské školy (110 dětí) a v říjnu exkurze šestých tříd obou ZDŠ. V listopadu uskutečněna na ZDŠ beseda ke knize L. I. Brežněva Malá země. 7) Statistické údaje k 31. XII. 1978.

Strana č. 171

Akviziční činnost. Nákupní komise byla v r. 1978 svolána dvakrát, a to 29.června a 11.prosince. Sbírky galerie byly obohaceny o díla Fr. Grosse, M. Holého, A. Kalvody, K. Jílka, Š. Dobiáše, J. Zezuly a J. Jambora. Doplněna kolekce grafiky K. Němce a převodem z ministerských nákupů obohaceny vlastní sbírky grafiky. 58)

Strana č. 170

4099 inv. čísel. Revize starých sbírek činí 536 inv. čísel (dokončeno železo, započato dřevo a Němcovy štočky. Celkový stav revidovaných sbírkových předmětů 4357 inv. čísel. Hospodářské úkoly zajišťované s. ředitelkou: plánován projekt na opravu boční zdi muzejní budovy, nátěr šindelové střechy a oken, oprava fasády zadního traktu budovy a úprava dvora. Ani jedna z objednaných prací nebyla však Okresním stavebním podnikem potvrzena. Kontrolní činnost. 14. II. 1978 mzdová inventura, provedená ing. Šteklerovou z KNV v Brně a s. Chvátalovou z ONV ve Žďáře nad Sáz. Dne 15. II.

Strana č. 169

Strana č. 168

s mládeží. Realizuje se s Okresním klubem mládeže. Nedaří se spolupráce s Měst V SSM (jen s některými organizacemi). Je malá návštěvnost akcí, pořádaných pro mládež, a také účast v zájmových kroužcích je nepatrná. 8) Úsek propagačně agitační. Hlavní náplní práce agitačního střediska byla činnost zaměřená k velké a malé názorné agitaci a propagaci k významným událostem převážně ideově politického významu, ale také k akcím kulturním a sportovním. Novým programem práce střediska v r. 1978 byla výročí nejvýznamnějších událostí v dějinách našeho lidu: Vítězný únor (30.

Strana č. 167

65. výročí narození generálního tajemníka KSČ a presidenta republiky G. Husáka, 2. II. bitva u Stalingradu, 10. II. 100. výročí narození Z. Nejedlého, 25. II. Únorové vítězství čsl. pracujícího lidu, 23. II. 75. výročí narození J. Fučíka, 8. III. Mezinárodní den žen, 28. III. Den učitelů, 1. VI. Červen – měsíc myslivosti, 30. VI. Ukončení školního roku, 21. VIII. 10. výročí internacionální pomoci čsl. pracujícímu lidu při obraně socialismu, 29. VIII. Slovenské národní povstání, 4. IX. zahájení nového školního roku, 8. IX. 35. výročí smrti J. Fučíka, 8. IX. Den horníků a energetiků, 21. IX.

Strana č. 166

tet G dur W. A. Mozarta, II. smyčcový kvartet E. Zámečníka a II. smyčcový kvartet Listy důvěrné L. Janáčka. 47)
Osmá výstava malířů amatérů a fotografů
Ve dnech 27. srpna až 24. září byla v sále Jednotného klubu pracujících otevřena již Osmá výstava malířů amatérů a fotografů. Měla tradiční vysokou úroveň a navštívilo ji mnoho zájemců o výtvarné umění a uměleckou fotografii. 48)

Strana č. 165

(1. až 5. postupný ročník) a s. Blažková (1. až 5. post. ročník). II. ZDŠ: vedení školy: zástupcem ředitelky bude s. Jiří Strejček místo s. Adámkové, která bude třídní učitelkou v první třídě; odcházejí: s. Blažena Šedá – důchod a s. Milan Kotlář – invalidní důchod. Nově ustanoveni Milena Němečková (Z, TV), Marie Kozáková (BiCH) a Milada Teclová (školní družina). I. ZDŠ bude mít 24 tříd, II. ZDŠ 29 z tohoto 3 sportovní třídy lyžování. Ztížené podmínky: nedostatečný počet učeben pro výuku (4 třídy budou sněmovat), místností pro školní družiny a odborných učeben a kabinetů.

Stránky