O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 67

Do diskuse se přihlásila přítomná předsedkyně Okresního výboru lidové kontroly s. Dvořáková, kladně zhodnotila závazek města k 60. výročí VŘSR v hodnotě 6.638.000, kriticky připomněla, že město v r. 1976 neproinvestovalo 800.000 a že hodnota díla na jednoho občana ve městě je ve srovnání s jinými městy okresu nízká a že nebyly dokončeny akce Z u mateřských škol. Ad 9) S. ing.

Strana č. 66

tového fondu 6.608; celkem 56.027 brig. hodin.

Strana č. 65

politicko organizátorské a kulturně výchovné práce. Cíl závazku: zvyšování kvalitativní úrovně základních činností při formování socialistického uvědomění občanů našeho města a prohlubování organizátorské a výchovné funkce Měst NV a jeho orgánů. Závazek stanovil zlepšování práce poslanců ve volebních obvodech, docílení většího podílu na přípravě plenárního zasedání, při plnění volebního programu Národní fronty, v aktivnější činnost v komisích Měst NV a v občanských výborech a ve zvyšování politicko-odborné úrovně pracovníků aparátu Měst NV. Plnění bylo úspěšné.

Strana č. 64

novou, která je zaměstnána jako učitelka mateřské školy v Zubří a bydlí v Novém Městě. Schválila návrh na udělení Čestného uznání rady Měst NV Okresnímu ústavu národního zdraví v Novém Městě, Základní organizaci Čsl. svazu požární ochrany v Novém Městě a s. Františku Brázdovi za úspěšnou a obětavou práci v oblasti mykologie. Na čtvrté schůzi dne 5. ledna 1977 projednala rada návrh rozpisu prováděcího plánu a rozpočtu Měst NV a organizací jím řízených na r. 1977, předloženou s. Špinarem, zprávu o stavu zásobování obyvatelstva města palivy, přednesenou vedoucím Uhelných skladů s.

Strana č. 63

žení letopisecké komise, provedla kontrolu usnesení z předcházející schůze rady a schválila žádosti o vydání a prodloužení platnosti loveckých lístků pro občany. Na druhé schůzi 8. prosince 1976 projednala rada za 1) Plnění Sociálně ekonomického programu péče o pracovníky národních výborů na léta 1976-1980. Zprávu předloženou tajemníkem Měst NV s. Sedlaříkem vzala na vědomí a uložila i nadále sledovat plnění úkolů a zajistit zřízení knihovny odborné literatury pro potřebu pracovníků aparátu Měst NV. 2) Zprávu o plnění úkolů na úseku požární ochrany v Novém Městě na Moravě za r.

Strana č. 62

deje, stravování, úroveň poskytovaných služeb, ochotu prodavačů a nevhodné jednání kupujících. Vedoucímu odboru výstavby Ing.

Strana č. 61

Činnost Městského národního výboru a veřejný život

Stránky