O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77

místního hospodářství s. Antlovou na okresním národním výboru zrušení nerentabilních provozoven Měst NV. Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Pionýrské organizace a Socialistického svazu mládeže, o práci mládeže a o hodnocení činnosti komise mládeže a tělesné výchovy a uložila s. Sedlaříkovi zabezpečit uskutečnění besedy s mládeží a při zajišťování úkolů s mládeží vycházet z opatření rady ONV č. 142/6 z 3. VI. 1976. Vzala na vědomí zprávu o stavu názorné agitace a propagace v Novém Městě na Moravě a uložila řediteli JKP a agitačního střediska s.

Strana č. 76

čp. 904 v Tyršově ulici a uložila s. ing. Hošpesovi prošetřit situaci v tomto domě a zajistit likvidaci dřevěných objektů v okolí tohoto domu. Vzala na vědomá usnesení plenárního zasedání ONV z 11. 8. 1977 č. III/77 k zhodnocení současného stavu zemědělství v okrese a k úkolům rozvoje zemědělství v šesté pětiletce, zajištění rady ONV z 10. IV. 1977 č. 83/06 o mzdovém řešení prostojů, vzniklých v důsledku regulačních opatření v zásobování elektřinou a plynem a projednalo návrh na zřízení drobné provozovny – svoz pevného domovního odpadu a doporučilo jej ke schválení plénu.

Strana č. 75

vodního hospodářství na život nás všech.

Strana č. 74

III. proud Jihlavské dřevařské závody, Sport, Silniční vývoj, Státní statek, Jihomoravské energetické závody, zaměstnanci obchodu a restaurací, Lacrum, pošta a ostatní občané, IV. Proud Geologický průzkum a ZRUP, V. proud Chirana a její odborné učiliště, Okresní ústav národního zdraví, Oděva, Komunální služby a alegorické vozy a zemědělská technika. Manifestace na náměstí byla zahájena státními hymnami a projevem s. Bradáče, po němž následoval slavnostní projev poslankyně sněmovny lidu s. ing. Stočkové ze Žďáru nad Sázavou.

Strana č. 73

zprávu o výsledcích hospodaření Měst NV a organizací jím řízených v r. 1976 a zprávu o znečisťování ovzduší.

Strana č. 72

Ad 9) Diskuze byla zaměřena na čistotu ovzduší, čistotu odpadních vod, svoz pevného odpadu, údržbu polní cesty nad evangelickým hřbitovem, měření úletu popílku na pole, zřízení veřejné skládky odpadu, úpravy cesty ke koupališti a k hotelu SKI, odevzdávání upomínkových dárků občanům starších šedesáti let u příležitosti narozenin, na skutečnost, že ne všichni majitelé rodinných domů mají popelnice, na výstavbu dětského hřiště na Beranici, úpravu volného prostranství na konci Gottwaldovy ulice u bývalé cukrárny, ceny za dovoz uhlí do domácnosti a odpovědnosti za vydávání povolení k prodeji neu

Strana č. 71

o schůzi pléna. Zaznamenávám z ní nejdůležitější čísla. Příjmy 12,189,278,79; z toho vlastní příjmy 2,592.901,43, ostatní příjmy 2,320.726,71; globální dotace 6,347.000, účelové dotace 928.650,65; příjmy plněny na 101 %, daně a poplatky na 91, 6 %. Výdaje celkem 11,999.866,32; z toho výdaje na investice 1,329.308,65, na akce Z 1,586.118,69, příspěvky příspěvkovým organizacím: Horáckému muzeu provoz 424.000, investice 26.700, lidové knihovně 133.000, Jednotnému klubu pracujících 160.000.

Strana č. 70

žení loveckých lístků a provedlo kontrolu plnění usnesení z předcházející schůze rady. Na schůzi 16. února projednala vyhodnocení dlouhodobě platných usnesení z minulého funkčního období do konce roku 1976 a s. Sedlaříkovi uložila provádět i nadále pravidelnou kontrolu usnesení. Dále komplexní připravenost stavebního obvodu Holubka (s. ing. Hošpesovi uloženo zahájit vyvlastňovací řízení, nedojde-li ve stanoveném termínu k výkupu pozemků finančním odborem Měst NV), stav příprav a zabezpečení oslav Vítězného února (zprávu přednesli s. Sedlařík a Novák). Různosti.

Strana č. 69

Zasedání pléna Měst NV

Strana č. 68

Volby občanských výborů

Stránky