O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 87

všechny potřebné zbývající doklady, aby bylo možno zahájit financování staveb a do konce roku vyčerpat limitní částky. Vzala na vědomí zprávu o plnění dohody mezi Měst NV a Měst V SSM; konstatovala, že se zvýšila aktivita mládeže jak na úseku politickovýchovné činnosti, tak na úseku práce hospodářskoorganizátorské; zprávu na úseku o stavu na úseku čistoty města a ovzduší. Uložila s. ing.

Strana č. 86

KSČ s. Bradáč, vedoucí odboru školství ONV s. Picka, předseda okresního výboru Odborového svazu školství a vědy s. Fiala, zástupce patronátní brigády socialistické práce dolu R1 Bukov, vedení školy a zástupci stranické a odborové organizace II. ZDŠ v Novém Městě na Mor. Kolektiv pracovnic školní stravovny převzal vedle stříbrných odznaků rovněž čestný název Mír, který mu předal předseda Okresní mírové rady s. Fr. Holoubek.

Strana č. 85

Prohlídka města účastníky XX. sympozia chemiků
Při příležitosti XX. sympozia Mezinárodní organizace chemiků v Praze, jehož část zasedání se konala v hotelu SKI, navštívilo naše město 59 účastníků (23 ze Sovětského svazu, 3 Maďarské lidové republiky, 4 Německé demokratické republiky, 2 Polské lidové republiky, 3 Jugoslávci, 3 Německé spolkové republiky, 1 Nor, 1 Španěl a 10 Čechů). Prohlédli si Kulturní dům, Horácké muzeum a Horáckou galerii. 12)

Strana č. 84

nizacemi Národní fronty; ne všechny však plní dané úkoly. Vyzvedl pomoc při plnění akcí Z (provozoven Měst NV, fasádnické čety, n. p. Sport, Státních lesů, Geologického průzkumu, elektrotechnické čety s. Pazdery a klempířské čety s. Přibyla). Porovnal také odpracované hodiny jednotlivými organizacemi v Novém Městě a ve Velkém Meziříčí.

Strana č. 83

investiční výstavby inženýrských sítí, budovaných v komplexní bytové výstavbě, tak, aby plánované komunikace byly dokončeny v listopadu 1977, a věnovat zvýšenou pozornost daním a poplatkům, aby koncem roku bylo co nejméně nedoplatků. Vzala na vědomí zprávu komise výstavby a projednala výpis úkolů z opatření rady ONV k podílu národních výborů a jejich orgánů na zabezpečení oslav 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 30. výročí Února. Úkoly v tomto směru uloženy s. předsedovi a tajemníkovi Měst NV. Seznámila se se Sbírkou instrukcí ONV č. 9/77 z 26. VII. 1977.

Strana č. 82

zasedání ONV č. V. z 23. června 1977 a konstatovala, že úkoly dané tímto usnesením jsou zakotveny v plánech práce orgánů Měst NV. Vzala na vědomí opatření rady ONV č. 156/05 z 30. VI. 1977 a uložila s. Špinarovi a ing. Hošpesovi postupovat při provádění kontroly plnění plánu o rozpočtu v hospodaření řízeném Měst NV podle směrnic vlády ČSR č. 65 z 23. II. 1977. Seznámila se se Sbírkou instrukcí ONV č. 9/77 z 22. VI. 1977. Na třetí schůzi 22. července 1977 projednala zprávu o připravenosti zemědělských závodů JZD Slavkovice a Stát.

Strana č. 81

boru lidové kontroly s. Dvořáková a 60 občanů. Zasedání zahájil a řídil místopředseda Měst NV s. J. Kafka. Pořad jednání: 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, 4) Interpelace poslanců, 5) Zhodnocení výsledků školního roku 1976/1977 a připravenost škol na zahájení škol. roku 1977/1978 na školách I. cyklu a stav umístění dětí ve školách mateřských a jeslích, 6) Plnění plánu a rozpočtu hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za I. pololetí 1977, 7) Zpráva o činnosti komise výstavby, 8) Hodnocení soutěže národních výboru v rámci oslav 60. výročí VŘSR za I.

Strana č. 80

inteligenci v duchu opravdového života v socialistickém pojetí. Pojmenováním ulice jeho jménem oceňuje Měst NV jeho zásluhy. Návrh byl plenárním zasedáním schválen.

Strana č. 79

Ad 6) Úvodní slovo k zprávě o přípravě a zajištění letní rekreační sezóny v Novém Městě přednesl předseda komise obchodu a cestovního ruchu s. L. Novák. Stav příprav projednávala komise na schůzi v květnu a červnu za účasti podniků Restaurací a jídelen, Jednoty, Potravin a Zeleniny. Hodnocena kapacita lůžek ve městě (je jich 56). Koupaliště a prostory kolem něho jsou vzorně připraveny. Občerstvení převzala Jednota Velké Meziříčí; prodej zajistí s. Šíma a Ďuronková. Schválen prodej pečiva, uzenin, cukrovinek, limonád, ovocných šťáv, piva a nealkoholických nápojů.

Strana č. 78

sezónu; uložila s. ing. Hošpesovi prostřednictvím komise pro obchod a cestovní ruch a spotřebitelských rad sledovat dodržování prodejní doby a rozhodnutí rady Měst NV z r. 1975 o rybolovu. Vzala na vědomí zprávu o hodnocení prvomájových oslav a o údržbě zeleně v parcích města; uložila s. ing. Hošpesovi zajistit prostřednictvím Národní fronty a občanských výborů plnění závazků na úseku údržby parkových ploch a výsadby zeleně v r. 1977 a odborný dohled nad parky a požádat Okresní podnik služeb o vyčlenění pozemku v zahradnictví u nádraží pro okrasné dřeviny. Různosti.

Stránky