O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97

sportu mládeže v Novém Městě a vyhodnocení socialistického závazku za r. 1977 na počest 60. výročí VŘSR. Ukládá radě Měst NV dvakrát ročně hodnotit plnění socialistického závazku na rok 1978 a provádět kontrolu plnění plánu a rozpočtu Měst NV jednou za čtvrtletí. Komisím ukládá zajistit doplnění vlastních plánů práce o úkoly, vyplývající z plánu práce rady a pléna Měst NV a vyšších orgánů. Plenární zasedání ruší Jednotný klub pracujících (osvětovou besedu) a zřizuje Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě jako zařízení Měst NV od 1. ledna 1978.

Strana č. 96

o Národních výborech ruší Jednotný klub pracujících a zřizuje se Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě. Návrh byl jednomyslně schválen.

Strana č. 95

tělesná výchova "  " na stránce kroniky, přednesl vedoucí střediska s. Honzl.
Ad 7) Všechny návrhy plánů práce pléna, rady, komisí a výboru lidové kontroly, jejichž plné znění tvoří přílohu k zápisu o zasedání pléna, byly schváleny bez připomínek.

Strana č. 94

 rodin. Na poslední veřejné schůzi bylo 564 občanů, což je největší účast ve městě vůbec. Zlepšila se spolupráce Měst NV se závody, školami a některými organizacemi Národní fronty; uzavřena dohoda mezi Měst NV a Měst V SSM o vzájemné spolupráci. III) Investiční část. Akce Z: mateřská škola v Monseově ulici 14.656 brig. hodin; přístavba I. ZDŠ 8.650; vodovod Brožkův kopec, Dukelská ul., Maršovice, Holubka 2.532. Neinvestiční část: údržba a úklid veřejného zařízení a prostranství 40.735 hod; údržba zeleně 29.715, údržba bytového fondu 11.350; ostatní pomoc v zemědělství a lesnictví 65.802.

Strana č. 93

opatření k rozšíření sítě odběratelů v komisích, občanských výborech a mezi pracovníky aparátu Měst NV. Vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 236/03 ze 17. XI. 1977 ke zprávě o plnění plánu a hospodaření národních výborů za I. – III. čtvrtletí 1977; k zabezpečení plnění plánu a rozpočtu Měst NV za r. 1977 uložila vedoucím odborům a vedoucím organizací Měst NV řízených potřebné úkoly. Na schůzi 14. prosince projednala zhodnocení plnění celoměstského socialistického závazku na r. 1977, návrh plánu práce rady a pléna Měst NV na I. pololetí 1978, návrh souboru opatření k zabezpečení 7.

Strana č. 92

Sedlaříkovi. Dále výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených ve III. čtvrtletí 1977; uložila s. Špinarovi a ing. Hošpesovi sledovat výsledky plnění plánu a zaměřit se hlavně na akce Z a inženýrské sítě, budované v rámci komplexní bytové výstavby. Různosti. Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě, průběhu a výsledku doplňovací volby ve volebním obvodu ONV č. 22. Projednala návrh na změnu projektové dokumentace mateřské školy na Žďárské ulici z původního systému Velox na cihelné zdivo metrického formátu, zprávu o přípravě plánu komplexní bytové výstavby v 7.

Strana č. 91

Zasedání pléna Měst NV

Strana č. 90

tajemník pro ideologickou práci, s. Janeček, místopředseda ONV, a s. Peňáz, předseda OV SSM. Slavnostní projev měl s. Kafka. Po něm přednesena zdravice sovětských občanů pracujících v našem městě a členka Měst V KSČ s. Adámková přečetla přípis sovětského velvyslanectví v Praze. Internacionálou byla důstojná manifestace zakončena. V 17 hodin vyšel od Kulturního domu mohutný průvod školní mládeže se spoustou lampionů a novoměstských pracujících v čele s fryšavskou hudbou a skupinou studentů gymnázia, kteří nesli věnce.

Strana č. 89

přednesl předseda Měst NV s. Dobiáš místo onemocnělého vedoucího odboru výstavby s ing. Hošpese a Klimenta, který byl služebně mimo město. Odstraňování sněhu bude prováděno bělorusem s čelní radlicí a traktorem s tažnou radlicí. Traktory jsou však v tak havarijním stavu, že nebude možno zajistit plynulé odstraňování sněhu. V r. 1978 bude zakoupen nový traktor. Technické služby nemají plný stav pracovníků. Od 15. listopadu 1977 budou mít pracovníci Technických služeb rozepsané služby na soboty a neděle s nástupní dobou 4,30 hod.

Strana č. 88

řejného pořádku ve městě a vyslovila jí poděkování stejně jako Okresnímu oddělení veřejné bezpečnosti za dosavadní spolupráci, zprávu o činnosti a plnění úkolů Střediska vrcholového sportu mládeže a zhodnocení letní rekreační sezóny 1977 v Novém Městě a uložila s. ing. Hošpesovi učinit včas potřebná opatření pro zdárný průběh letní rekreační sezóny 1978 a nadále sledovat stav zásobování v prodejnách. Vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 204/06 z 22. IX.

Stránky