O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 16

KSČ, 6) plán práce městského národního výboru na II. pololetí 1976, 7) vyhodnocení plnění úkolů na úseku akcí Z, výstavby města, údržby, výstavby, zeleně a plynofikace města, 8) činnost komise místního národního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu a zajištění letní rekreační sezóny, 9) doplnění poslance za člena rady Měst NV, 10) diskuse, 11) zodpovědění dotazů z interpelace a diskuse a 12) usnesení. Ad 3) Interpelace poslanců vzneseny nebyly. Ad 4) Zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna 29. dubna. Rada konala v tomto období čtyři schůze. Na první 12.

Strana č. 15

Slavnostní manifestace na náměstí byla zahájena v 9.20 hod. státními hymnami a uvítacím projevem předsedy městského výboru KSČ s. Bradáče, který zvlášť srdečně přivítal delegaci okresního výboru KSČ, vedenou tajemníkem RSDr. Maštalířským a jejími dalšími členy byli tajemník ONV RSDr. Kosek a pracovnice sekretariátu OV KSČ s. Novotná. Slavnostní projev přednesl s. Maštalířský. Po něm předseda s. Dobiáš přečetl text pozdravného dopisu okresnímu výboru KSČ a stručným proslovem s. Bradáče a Internacionálou byla důstojná oslava Svátku práce v našem městě ukončena.

Strana č. 14

a schválilo zprávu ze zasedání rady od posledního plenárního zasedání, zprávu o Souboru opatření k zabezpečení a plnění závěrů XV. sjezdu KSČ a okresní a městské konference strany v podmínkách práce městského národního výboru. Vyslovilo souhlas se zprávou o výsledcích plnění plánu a rozpočtu hospodaření Měst NV za I. čtvrtletí 1976 a zprávu o činnosti školské a kulturní komise. Uložilo radě provádět kontrolu plnění Souboru opatření podle termínovaných úkolů a doplňků k tomuto Souboru a Hlavních směrů práce Měst NV po XV. sjezdu.

Strana č. 13

tváření podmínek pro činnost Pionýrské organizace a Socialistického svazu mládeže a poskytování materiálních a finančních prostředků a metodické pomoci.

Strana č. 12

stane, aby okamžitě zjednaly nápravu. Dále přípravu oslav Svátku práce a Dne osvobození po stránce organizačního a technického zabezpečení a příprava plenárního zasedání, které se bude konat 29. dubna 1976. V různostech se seznámila s opatřením rady ONV ke kvalitnějšímu, pružnějšímu a racionalizačnějšímu vyřizování záležitostí občanů národními výbory a provedla kontrolu usnesení z předcházející schůze rady. Jednání rady byl přítomen tajemník s. Kosek. Ad 5) Soubor opatření k závěrům městské a okresní konference KSČ na podmínky práce městského národního výboru.

Strana č. 11

občanské záležitosti proto, že dříve přijatá usnesení a opatření k činnosti sboru mají trvalý charakter a k JZD Podskalí Pohledec z toho důvodu, že bylo od 1. ledna 1976 začleněno do nového ekonomického celku Slavkovice. V různostech rada projednala a schválila některé kádrové změny v aparátu Měst NV. Odvolala z funkce vedoucího správního odboru s. Jiřího Obra a navrhla na jeho místo s. Alenu Albrechtovou, dosavadní pracovnici aparátu. S. Obra schválila do funkce vedoucího provozoven městského národního výboru a s. Milenu Komárovou do funkce samostatného referenta Měst NV.

Strana č. 10

zpráva revizní komise, volba nového výboru, schválení plánu činnosti za I. pololetí 1976 a schválení usnesení.
K Mezinárodnímu dni žen 8. března vysílal městský rozhlas relaci, v níž připomenul význam tohoto dne a oceněna práce žen na všech úsecích našeho života. K relaci se připojil městský národní výbor blahopřáním všem novoměstským ženám a poděkováním těm z nich, které angažovaně pracují v našem veřejném životě, ve školách, službách, obchodech, zdravotnictví, v závodech a domácnostech.

Strana č. 9

koupení učebnic. Z investic zakoupeno zařízení pro školní stravovny. Celkový přehled rozpočtové hospodaření za rok 1975: příjmy 11,556.007,34, výdaje 10,665.132,96, rozdíl 891.874,58; fond rezerv a rozvoje 223.092,19, celkem 1,114.966,77. Návrh na rozdělení: převod do FKSP 12.000, nákup vrtací soupravy do lomu 100.000, účelové prostředky 85.000, odměny funkcionářům a poslancům 40.000, akce Z 886.000.

Strana č. 8

1975, přednesená předsedou finanční a plánovací komise s. Messenským. Příjmy: a) daně a poplatky: daň zemědělská 39.609, z příjmů obyvatelstva 30.858, domovní 212.143,75, ze psů 25.330, správní poplatky 44.440 – celkem 352.380,75; b) z činnosti rozpočtových organizací: vodní hospodářství 0, stavebnictví 178.352,50, doprava 37.304,80, školství 984.161,15, zdravotnictví 193.668,30, kultura 349.956,20 (z toho kino 348.143,20), vnitřní správa 220, místního hospodářství 411.146,45 – celkem 2,154.809,40. Vlastní rozpočtové příjmy 2,407.190,15.

Strana č. 7

Technická výpomoc ZRUP Nové Město na Mor., demolice srpen 1976, kolaudace prosinec 1978). Mateřská škola Žďárská ulice (náklad 5,000.000, finanční náklad 3,500.000, zahájení stavby květen 1976, dokončení prosinec 1977, technická výpomoc OVBD Žďár nad Sáz., výkup pozemků březen 1976, uvolnění bytů březen 1976, demolice duben 1976. Stavba projektována jako typ Velox, stanoviště vybráno v lednu 1976. Ad 6) Zpráva vedoucího odboru výstavby s. Havla o znečisťování ovzduší ve městě.

Stránky