O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 26

povědní pracovníci, vedoucí odborů, ředitelé škol, vedoucí provozoven a další. Usnesení byla plněna ve stanovených termínech. V zájmu užší spolupráce s Národní frontou a některými organizacemi byly hned na začátku volebního období uzavřeny vzájemné dohody o spolupráci. O pořadu jednání rady byl předem informován okresní národní výbor. Obsah a úroveň práce rady byly na dobré úrovni a také rada byla orgánem kolektivním a dělným.

Strana č. 25

Strana č. 24

a zprávu o výsledku plnění plánu a rozpočtu za I. pololetí 1976 včetně přijatých opatření rady městského národního výboru k  zabezpečení plnění plánu a rozpočtu v  tomto roce a bere na vědomí zprávu školské a kulturní komise o zahájení škol. roku 1976/77.

Strana č. 23

venost pro skupinovou výstavbu rodinných domků v prostoru Holubka I. Projednala a schválila návrh na složení příslušných volebních komisí pro volby do městského národního výboru. K zabezpečení opatření rady okresního národního výboru o správě národního majetku stanovila rada s účinností od 1. září 1976 pravomoc pro organizace a zařízení ve správě městského národního výboru a pravomoc jeho odborů. Na čtvrté schůzi 25. (února) srpna projednala rada zprávu o přípravě našich škol na zahájení školního roku 1976/77 a umístění dětí v mateřských školách; uložila předsedovi s.

Strana č. 22

ního výboru pověřila s. Špinara), vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 175/05 ke zprávě o plnění plánu a rozpočtu hospodaření národních výborů v  Jihomoravském kraji za 1. čtvrtletí 1976 a seznámila se s  usnesením pléna ONV č. XXII z  8.VII.1976 o opatřeních k  zabezpečení závěrů XV. sjezdu KSČ. Rada konstatovala, že úkoly z  toho vyplývající pro národní výbor jsou plněny. Na druhé schůzi 6. srpna projednala připravenost zemědělských závodů JZD Slavkovice a státního statku v  našem městě na žňové práce a protipožární zabezpečení žní, zprávu o plnění celoměstského závazku na počest XV.

Strana č. 21

neomluven, poslankyně KNV s. MUDr. Rýdlová a šest občanů. Zasedání zahájil a řídil tajemník Měst NV s. Adámek. 6) Pořad jednání: 3) stanovení volebních obvodů pro volby do městského národního výboru, 4) stanovení počtu poslanců městského národního výboru, 5) diskuse a 6) usnesení. Ad3 ) Podle §12 zákona o volbách do národních výborů stanoví počet volebních obvodů plénum Měst NV. Poněvadž je navrženo 47 poslanců, je zapotřebí stanovit stejný počet volebních obvodů (47). Ad 4) Podle §11 zákona o volbách do národních výborů stanoví počet poslanců Měst NV plénum městského národního výboru.

Strana č. 20

městský národní výbor jen ve zcela výjimečných případech. Služby ve městě jsou zajišťovány kvalitně, zjištěných nedostatků je málo. Chybí prodej stavebnin, hutního materiálu, mototechna, není rampa pro auta, nákladní doprava, pedikúra, kloboučnictví a kožešnictví. Nedostačující služby: autoservis, není služba pro zpracování amatérských fotografií a filmů, je potřeba rozšířit plakátovací službu a informační službu rozhlasovou i v  nově zastavěných částech města.

Strana č. 19

občanské záležitosti rozvíjet světonázorovou a ideovou výchovu, vytvářet nové tradice oslav významných okamžiků v  životě občanů a pozvednout úroveň občanských pohřbů; d) Městská lidová knihovna opatří do svých knižních fondů dostatečný počet výtisků výsledků jednání XV.

Strana č. 18

principů socialistické demokracie při naplňování celospolečenských zájmů a potřeb občanů a rozšiřování aktivní účasti občanů na správě a řízení; b) zvyšování účinnosti a úlohy pléna Měst NV a zlepšování účasti občanů na plenárních zasedáních; c) pravidelné hodnocení účinnosti řídící, koordinační a kontrolní funkce rady a iniciativní funkce komisí; d) rozvíjení aktivity poslanců při realizaci závěrů XV.

Strana č. 17

instrukcí ONV č.121/16 a usnesení rady ONV, týkajícími se úpravy pracovní doby u městského národního výboru a provedla kontrolu usnesení z předcházející schůze rady. Na schůzi 9. června projednala přípravu k zajištění letní rekreační sezóny a činnost Pionýrské organizace a městské organizace Socialistického svazu mládeže. K prvnímu bodu přijala tato usnesení a opatření. S.

Stránky