O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36

závěrů tohoto sjezdu a úkolů šesté pětiletky, které budeme plnit prostřednictvím volebního programu Národní fronty a všech dalších stranických usnesení. Pozornost a činnosti zaměříme na práci ideově výchovnou a organizátorskou, zejména k mládeži. Posílíme úlohu plenárního zasedání Měst NV, mimořádnou pozornost budeme věnovat poslání občanských výborů, řešení otázek životního prostředí a realizaci sociálního programu v péči o staré, nemocné a osamoceně žijící občany. Bude zvýšena odpovědnost za otázky zásobování. Hlavním úkolem bude důsledná realizace volebního programu Národní fronty.

Strana č. 35

myslně schválilo. 3) Za členy návrhové komise navrženi a schváleni poslanci L. Holek, M. Jebavá, F. Strakovič. 4) Po přečtení textu slibu poslanců s. M. Bömem potvrdili přítomní poslanci svůj slib podáním ruky a slovem slibuji a odevzdali podepsaný text slibu. 5) Volba funkcionářů městského národního výboru. S. V. Beneš přednesl návrh na zvolení s. Vladislava Dobiáše, nar. 1929, člena KSČ, do funkce předsedy Měst NV. Po jednomyslném zvolení odevzdal s. Beneš nově zvolenému předsedovi řízení plenárního zasedání a závěsný odznak předsedy. S.

Strana č. 34

výboru KSČ a okresního národního výboru, zástupce městského výboru strany a Národní fronty, ředitele závodů, podniků a škol a ostatní přítomné občany. Plenárnímu zasedání předložen a schválen následující pořad jednání, jednotně stanovený Zásadami pro přípravu plenárních zasedání, schválený vládou Československé socialistické republiky: 1) zahájení a určení ověřovatelů zápisu, 2) volba mandátové komise, 3) volba návrhové komise pro přípravu usnesení, 4) složení slibu poslanců, 5) volba předsedy, místopředsedů, tajemníka a orgánů městského národního výboru, 6) opatření k realizaci závěrů XV.

Strana č. 33

nových. Dojde k úpravě a osetí prostranství podél Malé ulice v blízkosti Cihelského rybníka, pod nemocnicí po asanaci domu č. 63, za Jednotou směrem k Beranici po levé straně dojde k velké parkové úpravě celého prostranství a konečně mezi ulicí Jánskou a novou silnicí 18. Bude ukončena úprava komunikací Na výhledech, v ulici Štursově, urovnání volného prostranství v ulici Jánské a před rychtou a prodejnou Jednoty v Maršovicích. V akci charakteru oprav a údržby prováděné dodavatelsky bude generální oprava Horáckého muzea, která je chráněná Památkovou péčí.

Strana č. 32

álu v blízkosti hotelu SKI, zajišťovat dostatek cvičitelů a instruktorů pro všechny úseky tělesné výchovy a trvalou pozornost bude věnovat tělovýchovnému hnutí na úseku města. Životní prostředí. Městský národní výbor bude zajišťovat, aby při stavbě rodinných domků a další bytové výstavbě bylo pamatováno na budování nových, zelených ploch. V zastavěných částech ulice Žďárské pod nemocnicí, u Cihelského rybníka a na Jánské ulici budou budovány zelené plochy nové.

Strana č. 31

a všestranně působeno k využití volného času mládeže. Bude propagováno bezplatné dárcovství krve a dodržování protipožárních opatření v široké veřejnosti. Bude pečováno o trvalou činnost agitačních středisek a podle plánu velké názorné agitace bude dbáno na to, aby byla vždy aktuální a účinná. Sbory pro občanské záležitosti zvýší politickou a estetickou účinnost vykonávaných obřadů (vítání dětí do života, sňatky, pohřby, odevzdávání občanských průkazů), budou doplněny o nové členy, kteří budou proškoleni. Budou prováděny pravidelné srazy rodáků města jubilejních ročníků.

Strana č. 30

prodejny potravin v Maršovicích a v Pohledci, prodejna masa na Žďárské ulici, mateřská škola v Pohledci, dostavba očního oddělení nemocnice, rekonstrukce transfuzní stanice a zahájení stavby gynekologického pavilonu. V bytové výstavbě splněn plán na 105,5 %.

Strana č. 29

devítileté školy. Potom začal vlastní program schůze, v němž předseda Měst NV  s. Dobiáš zhodnotil výsledky volebního programu Národní fronty za léta 1971-1976, seznámil přítomné s návrhem volebního programu na volební období 1976-1980 a představil kandidáty na funkce poslanců do všech zastupitelských sborů.  Z jeho hodnocení dosažených výsledků v předcházejícím volebním období zaznamenávám to nejpodstatnější; úplné znění jeho zprávy je otištěno v brožuře Návrh volebního programu Národní fronty v Novém Městě na Moravě na léta 1976-1980.

Strana č. 28

organizací Národní fronty ke koordinaci předvolebních schůzí, aby nedocházelo k jejich narušování a bylo jich využito k objasňování voleb, popularizaci kandidátů a výsledků plnění volebního programu Národní fronty; vyhlášení volebních obvodů v Novém Městě na Moravě; uspořádání a vytištění návrhu volebního programu Národní fronty pro příští volební období; zpracování rozhlasových relací pro městský rozhlas a školní rozhlasy s předvolební tématikou; zhotovení hesel s volební tématikou a jejich instalování na veřejných prostranstvích; zhotovení fotografií navržených a zaregistrovaných kandidát

Strana č. 27

Volby do zastupitelských sborů

Stránky