O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 46

od 15 do 19 let. Knihovnu navštívilo skoro 20.000 osob, které si vypůjčily téměř 80.000 knih a časopisů. Maximální služby poskytovala knihovna stranickému vzdělávání, dálkově studujícím, studentům gymnázia a všem, kdož potřebovali naučnou literaturu. Připravovány materiály pro různá vystoupení ve školách a k významným výročím a událostem. K propagaci využíváno výstavního pultu v čítárně, nástěnek v knihovně a propagačních tabulí v parku. Pro předvolební období vypracován zvláštní plán.

Strana č. 45

ní akce 12.143. Zahraniční výstavy 3, účastníků 45.000. Výstavní akce: Bulharská kresba (549), František Malý (obrazy 268), Antonín Smažil (obrazy a grafika 334), František Emler (obrazy a grafika 1320), Al. Lukášek (výběr z díla 2970), České malířství I. pol. XIX. století 1811), Jan Štursa (sochařské dílo - Velké Meziříčí - 3890), Ze sbírek Horácké galerie (Velké Meziříčí 3805). Místo plánované výstavy restaurátorských prací Věry Frömlové - Zezulákové (galerie nemá dostatečné bezpečnostní zařízení) realizována náhradní výstava České malířství I. poloviny XIX. století.

Strana č. 44

Strana č. 43

školství po XV. sjezdu KSČ. Přednášel okresní školní inspektor s J. Pavlík. V úvodu byl krátký hudební program, v němž vystoupil pěvecký a recitační kroužek pionýrů II. základní devítileté školy, řízený s. učitelkou Svačinovou.

Výstava Aloise Lukáška

Strana č. 42

vymalovány. Během provozu bude provedena výměna schodiště z prvního do druhého poschodí. Pokračuje přístavba školy; je provedena hrubá stavba včetně osazení okenních rámů. II. základní devítiletá škola. V 1. až 5. post. ročníku 13 tříd, v 6. až 9. 16 tříd, z toho 4 třídy sportovní, a 2 družiny. Kádrové změny: zástupkyní ředitelky školy byla ustanovena s. J. Daňková, funkcí výchovné poradkyně byla pověřena s. A. Elisová. Do důchodu odešly s. Smíšková, Pokorná a Jůnová. Na vlastní žádost odešel s. Müller a s. Krbková. Do učitelského sboru vstoupily s.

Strana č. 41

Závěrečné koncerty žáků ZŠU

Strana č. 40

Kampf a Horácké kvarteto ze Žďáru. 
Schůze letopisecké komise

Strana č. 39

Výstava obrazů F. Malého

Dům umění města Brna a Horácká galerie otevřely 7. března v sálech galerie výstavu obrazů Františka Malého. 17) Výstavu zahájil zasloužilý umělec Jar. Tomeček, výtvarné dílo umělcovo odborně zhodnotila dr. Helena Kusáková z Brna. V kulturním programu vystoupila Marie Popelková (klavír) a A. Zezulová (recitace). Téhož dne odpoledne byla v Jednotném klubu pracujících otevřena výstava dětské kresby a výtvarných prací dětí zvláštní školy v Novém Městě.  
Beseda Mezi Indiány v Peru

Strana č. 38

projev přednesla poslankyně sněmovny lidu s. Jandová. Důstojný oslavný večer, jehož se zúčastnilo kolem 250 lidí, byl ukončen Internacionálou.    

Strana č. 37

9) Usnesení. Plénum ověřilo platnost volby 47 poslanců městského národního výboru, schválilo referát předsedy Měst NV o hlavních úkolech v příštím volebním období a volební program Národní fronty na období 1976-1980, zvolilo předsedu, místopředsedy, tajemníka a devět členů rady Měst NV, dále předsedu výboru lidové kontroly, předsedy, tajemníka a členy komisí a předsedu správní komise Měst NV, zřídilo deset komisí, správní komisi, užší komisi veřejného pořádku a tři odbory městského národního výboru, potvrdilo do funkcí vedoucích odborů s.  Albrechtovou, Špinara a ing.

Stránky