O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 61b

bylo u nemocnice pro zaměstnance Chirany, Okresního ústavu národního zdraví, nemocnice, Lesního závodu a Státního statku a občany z Radňovic, Slavkovic, Jiříkovic, Vlachovic a občanů města, kteří měli k tomuto seřadišti nejblíže. Na druhém seřadišti u sokolovny se shromáždili žáci a studenti novoměstských škol a na třetím seřadišti v Soškově ulici zaměstnanci nár. podniku Sport, Silničního vývoje, Uranových dolů, Geologického průzkumu a Dřevařských závodů, občané z Nového Města z přilehlých ulic a občané z Maršovic, Pohledce a Zubří.

Strana č. 61a

15. března v sále kina. Schůze se zúčastnil zástupce Jihomoravského krajského národního výboru v Brně s. Husák a okresního národního výboru ve Žďáře s. Velín, který také přednesl úvodní projev. Na pořadu schůze bylo seznámení občanů s kandidáty na poslance městského a okresního národního výboru, zhodnocení práce městského národního výboru za uplynulé volební období a výhledový plán rozvoje města a seznámení občanů s volením zákonem a s některými jeho změnami.

Strana č. 60b

opřená o vztah vzájemné důvěry a spolupráce mezi komunisty, zástupci ostatních stran a organizací a bezpartijními. Národní fronta je všenárodní politickou základnou pro uskutečňování výstavby rozvinuté socialistické společnosti a její úloha měla být v průběhu předvolební kampaně a v celé přípravě a organizaci voleb zvýrazněna.

Strana č. 60a

Doprava: těžby 279 000, náklady 204 000, zisk 75 000, správní režie 58 000. Celkové hospodaření provozoven je aktivní 256 000, z toho v zásobách 100 000.
O přípravě voleb do národních výborů a Národního shromáždění podal zprávu tajemník městského národního výboru s. Skalník. Podrobnější záznam na stránce této kroniky.

Strana č. 59b

výši 2.065.893 Kčs. Tato částka nevyplývá z vlastního hospodaření ale více než tří čtvrtin je tvořena zbytkem prostředků, které městský národní výbor dostal jako dotace: např. na Černý rybník 418.835, na fasádu tělovýchovného střediska 108.866, na vybavení nové základní devítileté školy 201.999, na vybavení mateřské školy 356.000, na kanalizaci na Brožkově kopci 120.000 a neuhrazené faktury 131.504. Zbytek přebytku vyplynul z prodeje tří obytných domů (359.000), z nadplánovaného příjmu daně z obratu (59.000), z kina (37.000) a z odvodu zisku provozoven městského národního výboru (76.000).

Strana č. 59a

podat stížnost k Jihomoravskému krajskému národnímu výboru v Brně. Teprve na základě této stížnosti se závady pomalu odstraňují. Dále byla na tomto zasedání rada informována o situaci ve výstavbě města: koncem roku 1967 dáno do užívání 48 bytových jednotek, svépomocí je rozestavěno 18 bytovek a další čtyřbytovka se připravuje. Na rok 1968 je přidělena šestnáctbytovka pro stavební družstvo Chirany a přislíbena třináctibytovka pro bytové družstvo Horácka.

Strana č. 58b

koncepce NATO. Další besedy s tímto námětem se konaly 28. února v kulturním domě v Pohledci a 5. března v Rychtě v Maršovicích.

Strana č. 58a

V moderních dějinách naší vlasti bude patřit rok 1968 k nejvýznamnějším. I když události, které jsme prožívali, se větší měrou týkaly především poměrů celostátních, je pochopitelné, že jejich obsah i následky se nutně musely odrazit i v životě obyvatelstva našeho města.

Kniha 4

Kniha čtvrtá novoměstské historie

Kronika díl IV. - popisující období od 1.ledna 1966 do 31. srpna 1975

Stránky