O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 66b

cihly, celkem asi 100 000 kusů. Dříve nebyl tento požadavek uplatňován a nepočítalo se s ním, a proto vznikají nyní potíže. Projednána oprava vozovky v ulici bratří Křičků, která je závislá na odstranění volného elektrického vedení. Rozvodné závody připraví projekt na kabelové vedení; bude však třeba nejdříve provést kabelové přípojky, aby se akce mohla provádět  bez přerušení elektrického proudu. Na schůzi dne 12.

Strana č. 66a

Strana č. 65b

letí a vyslechla zprávu o první přípravné schůzi zástupců politických stran a zájmových organizací. Tato schůze se konala 16.července a byly na ní projednány názory politických stran a organizací na budoucí státoprávní uspořádání naší republiky a na postavení našeho města. Příští schůze se bude konat 23. července v Jednotném klubu pracujících. Dále oznámeno novoměstské veřejnosti, že na mimořádném krajské konferenci komunistické strany byly zvoleni dva delegáti na mimořádný sjezd strany, a to s. J. Chaloupek, předseda městského výboru KSČ a člen předsednictva okresního výboru a s. M.

strana č. 65a

Strana č. 64b

Školy s. Svačina navrhuje, aby na základě dopisu ministerstva školství byla podána žádost o zrušené usnesení krajského národního výboru s odvoláním na připomínku náměstka ministra školství s. Hendrycha, že školy s tradicí rušeny nebudou. S. Skalník. Dnes krajský národní výbor argumentuje, že škola měla být zrušena pro nedostatek prostorů, je zajímavé, že za pět let slyšíme tento důvod poprvé. S.Bílek. Otázka zjištění pracovníka, který rozhodoval o zrušení, je vážná. Tři roky jsem seděl v radě okresního národního výboru a nikdy se o zrušení střední školy v Novém Městě nemluvilo.

Strana č. 64a

Strana č. 63b

Službám na nákup auta pro klempíře 25.000. Zbytek reservy ve výši 160.000 doporučeno reservovat na pořízení nutných investic v r. 1968, eventuálně půjčit provozovnám městského národního výboru na rekonstrukci kamenolomu.

Strana č. 63a

návrh komise místního hospodářství na výpůjčku 163.000 Kčs. na postavení čtyř sušáků v cihelně a nákup dvou motorobotů a svářečky. Konečně se rada zabývala přípravou a organizací rozhlasové soutěže Jednu jednou ranou, pro níž bylo vybráno naše město a Jindřichův Hradec. Podrobnosti o této kulturní akci jsou zapsány na 74b. stránce této kroniky. Kromě plánovaných schůzí rady bylo 4.

Strana č. 62b

z podnikové výstavby přidělen sovětskému expertu. Jeden byt, respektive dům, vykoupen pro cikány ze Slovenska. K 31. březnu 1968 je zapsáno 96 uchazečů o byt. Nejzávažnějším problémem jsou žádosti o uvolnění rodinných domků (12). Podniky žádají o uvolnění 14 bytů, 31 uchazečů nemá vůbec vlastní bydlení a pět bydlí v bytech zdravotně závadných. V uvedeném období obydleny dva bloky družstevní bytové výstavby stavěné svépomocí s třiceti bytovými jednotkami. Vcelku je bytový problém stále neuspokojivý, i když družstevní a individuální výstavba je rozsáhlá.

Strana č. 62a

a zajištění předvolebních shromáždění občanů a zpráva o činnosti plánovací komise, kterou přednesl její předseda, s. Zpěvák a z níž zaznamenáváme nejvýznamnější body. Byl vypracován plán hospodářské politiky města na léta 1970-1985. Jeví se reálné předpoklady, že v r. 1985 bude mít Nové Město na Moravě 10.000 obyvatel. S tímto růstem počtu souvisí ovšem potřeba výstavby nových sídlišť a technické vybavenosti města.

Stránky