O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41b

V neděli 8. října vzpomnělo naše město významného jubilea 700. výročí prvního písemného dokladu o své existenci. Z podnětu městského kronikáře dr. J. Mikulce a předsedy školské a kulturní komise s. R. Svačiny mělo být toto výročí podnětem k oslavám širšího rozsahu, ale nakonec rada městského národního výboru rozhodla provést je v rozsahu sice menším, ale důstojném. Stalo se tak na slavnostním veřejném zasedání městského národního výboru a shromáždění občanstva ve velkém sále Jednotného klubu pracujících v 10,30 hod.

Strana č. 41a

které byly postupně odstraněny. Byl vypracován plán práce na obě pololetí 1967 a plán základních úkolů, týkajících se komise sociálně zdravotní do r. 1970. O vánocích 1966 navštívili členové komise domovy důchodců ve Velkém Meziříčí a na Mitrově a našim důchodcům odevzdali dárky. Práce komise byla prověřena pracovnicí Odboru důchodového zabezpečení Okresního národního výboru ve Ždáře nad Sáz. a podle zápisu zhodnocena jako dobrá.

Strana č. 40b

ústředního topení, případně projednat možnost napojení sokolovny na kotelnu u střední všeobecně vzdělávací školy. Byla diskutována otázka vedoucího sloučeného kulturního zařízení Muzeum - Horácká galerie a doporučeno vypsat konkurs. Byla vzata na vědomí Sbírka instrukcí okresního národního výboru č. 25 a usnesení rady okresního národního výboru č. 141/67 o zásadách soutěže a předsedovi komise pro obchod uloženo jeho zabezpečení. S. Krotký informoval radu o prodeji bytů domovní správy.

Strana č. 40a

výboru byla buď splněna, anebo termíny pro splnění dosud trvají.

Strana č. 39b

členům odbočky Svazu zahrádkářů nebo chovatelů domácího zvířectva.

Strana č. 39a

národního výboru 44 000; odvedeno do ústředního rozpočtu 561 000. Vydání.

Strana č. 38b

Bylo by vhodné provést výměnu. Dalším nedostatkem je havarijní stav v konstrukci sušáků na hadice. Dále jednala rada na této schůzi o hospodaření novoměstských zemědělských závodů. V prvním pololetí 1967 uspokojivě plnily úkoly Jednotné zemědělské družstvo v Pohledci a státní statek, slaběji Jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích. Řešeny také některé otázky bytové.

Strana č. 38a

předložil nově zvolený předseda komise lidové kontroly s. ing. Pokorný podrobný a konkrétní plán činnosti komise na rok 1967.  Je přiložen k zápisu o schůzi pléna.

Strana č. 37b

pokud je stěžovatel nemohl řešit přímo u nadřízených orgánů. Za svého funkčního období řešila komise 40 úkolů a 5 stížností občanů. Úkoly byly zaměřeny na Komunální služby, Domovní správu, provozovny městského národního výboru, akci Z, zemědělství, distribuční síť, školní stravovny a cestovní ruch. Stížnosti se týkaly věcí bytových, kanalizace v Jánské ulici, fakturací Komunálních služeb a opožděných oprav domů a zařízení v kompetenci Domovní správy.

Strana č. 37a

po Mistru Oldřichu Blažíčkovi darovala městu veliký obraz, nazvaný Studený březen. Za vzácný dar bylo paní Blažíčkové srdečně poděkováno. Rada dále projednala provoz cihelny, jejíž denní kapacita je kolem 11.000 kusů cihel; její předpokládaný roční plán výroby cihel ve výši 750.000 kusů cihel bude pravděpodobně splněn. Zabývala se také rekonstrukcí kamenolomu, ve kterém budou vyměněny násypné koše a lom bude doplněn novými stroji, drtičem a transportérem. Na jejich zakoupení bude třeba uzavřít půjčku ve výši 440.000 Kčs.

Stránky