O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 197a

Drdly, učitele lidové školy umění v Poličce. V první polovině pořadu provedeny československé premiéry děl čínských hudebních skladatelů pro housle a klavír, ve druhé polovině skladby Smetanovy, Janáčkovy, Händlovy, Beethowenovy a v. Šťastného. Koncert měl velmi pěknou uměleckou úroveň, zájemců však bylo pouze třicet.

Strana č. 196b

výstava Horácko v dílech akademického malíře Pavla Kopáčka. Dílo umělcovo zhodnotil ředitel střední všeobecně vzdělávací školy s. R. Svačina, v kulturním pořadu zazpíval J. Grepl za klavírního doprovodu M. Popelkové několik lidových písní. Padesát šest obrazů krajin a zátiší zhlédlo při zahájení přes sto přátel mladého malíře. Výstava trvala do 8. listopadu a byla velmi četně navštívena.

Strana č. 196a

děti v kuchyni bývalého ředitelského bytu v budově střední všeobecně vzdělávací školy bez jakékoliv mechanizace. Do jednotlivých mateřských škol (na 3 místa) se strava rozváží. Nedostatky jsou i ve školních družinách, kde je celkem 134 dětí, rozdělených do 4 oddělení, které se tísní ve 2 malých místnostech (na I. základní škole v bývalé hasičské zbrojnici), kde nelze zajistit ani bezpečnost žáků, ani správné zaměstnání, nehledě k tomu, že školní družina má za úkol nahradit dětem i rodinné prostředí domova.

Strana č. 195b

1900 zvýšil víc než dvojnásobně, perspektiva dalšího rozvoje města je značná a rychle se uskutečňuje, jen stav školních budov zůstává beze změn. V r. 1900 zde byla budova bývalé měšťanské školy (z r. 1876) s 11 třídami a budova reálky se 7 třídami. Dnes je v budově bývalé měšťanské školy umístěna I. základní devítiletá škola s 22 třídami a 2 odděleními školní družiny, v budově bývalé reálky je umístěna II. základní devítiletá škola se 14 třídami, 2 odděleními školní družiny a 3 třídy střední všeobecně vzdělávací školy. Pro těchto 99 tříd je k dispozici 32 učeben.

Strana č. 195a

housle učitel lidové školy umění v Poličce, s. R. Drdla a na klavír učitelka naší lidové školy umění, s. Marie Popelková. Zahájení se zúčastnil Národní uměl V. Makovský, zasloužilý umělec J. Jambor a s nimi 170 občanů našeho města.

Strana č. 194b

sbírek a opatření nových osvětlovacích těles, bylo začátkem července Horácké muzeum znovu zpřístupněno veřejnosti. Přes četné sliby neposkytly nadřízené muzejní instituce žádnou pomoc při všech odborně i časově náročných reinstalačních pracích, a tak se o všechno muselo postarat obětavá správkyně muzea s. V. Večeřová. Se zaujetím pro věc a s pochopením městského národního výboru s pomocí manželů Ondráčkových a některých členů muzejní rady odpovědný úkol zdárně provedla. Její práce, oslněná odbornými  laickými návštěvníky muzea, zaslouží si opravdového uznání.

Strana č. 194a

sborové, z nichž vedle jiných zazněla i slavná kantáta Česká píseň, kterou zazpíval padesátičlenný smíšený sbor s průvodcem klavíru na čtyři ruce. Koncert, který připravil a řídil sbormistr dr. Josef Mikulec, byl proveden vlastními silami hudebního odboru, a to zpěváky Jindřichem Greplem, Josefem Jinkem a Květou Žilkovou, houslistou Rostislavem Drdlou, klavíristkami Marií Popelkovou a Olgou Slezákovou a smíšeným sborem byl velmi dobře připraven a skvěle proveden k nejvyšší spokojenosti návštěvníků, kteří do posledního místa naplnili školní aulu.

Strana č. 193b

Šír, Svítil, Chládek a další. Druhá přednáška o kronikách od r. 1919 se konala 1. dubna a byla vyslechnuta se stejnou pozorností jako první.
Dne 23. dubna sehráli žáci 1. až 5. ročníku základní devítileté školy při střední všeobecně vzdělávací škole pohádkovou hru O včelce Lindě. Dobře připravená hra se dětem novoměstských škol, které navštívily dvě představení, velmi líbila.

Strana č. 193a

hygienické příslušenství závodu není zcela vyhovující; je třeba vystavět novou halu s příslušenstvím, aby zmizel stav, že v objektu původně budovaném pro 350 zaměstnanců, pracuje jich nyní kolem 800, a nové učiliště.

Strana č. 192b

V Gottwaldově ulici) provozovnou jediná místnost, která je současně skladištěm, šatnou a kanceláří, přímé osvětlení nevyhovuje, větrání není, zařízení je naprosto nevyhovující a bylo by třeba prodejnu přemístit. Prodejna zeleniny náměstí dr. S. Sekaniny) je malá, klenutá, přímé osvětlení nedostačuje, skladiště je malé, ale dobře uspořádané a čisté, osvětlení nepřímé, větrání elektrické, provozovna je nutně provizorní. Pramen- Masna (náměstí dr. S. Sekaniny): prodejní místnost prostorná, vzdušná a světlá, provozní zařízení čisté.

Stránky