O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 159a

Přidělovat především početným rodinám v žádném případě, že nesmí docházet k nadlepšování bydlení a dále že mají být žadatelé a byt přesvědčovaní o výhodnosti zapojování do výstavby družstevní nebo rodinných domků. O práci bytové komise projednal při schůzce její předseda s. Kopáček, připomněl nedostatek bytů ve městě i to, že se podařilo získat, několik žadatelů pro bytovou výstavbu družstevní. Dosud se však neví, zda o ní bude rozhodovat místní nebo okresní národní výbor.

Strana č. 158b

zasedání pléna, hodnocení jarních prací a příprava na žně, situace ve službách placených obyvatelstvem, reorganizace bytové komise, odvolání v bytových záležitostech, diskuse o schválení usnesení.

Strana č. 158a

Oslava Dne vítězství a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se konala 8. května v podvečerních hodinách. V devatenáct hodin se shromáždila školní mládež a novoměstští pracující před budovou Horáckého muzea, odkud vyšel průvod, v jehož čele nesen věnec, na místní hřbitov k hrobům pochovaných zde rudoarmějců. Po položení věnců recitovala žákyně základní devítileté školy Danielová báseň, promluvil předseda místního národního výboru s. J. Konvalinka a na závěr zazpíval pionýrský soubor s. Svačinové ze základní devítileté školy.

Strana č. 157b

V závěru schůze jednomyslně schváleno toto usnesení: 1) Plénum schvaluje zprávu předsedy místního národního výboru o činnosti rady od posledního zasedání pléna. 2) Ukládá se komisi pro výstavbu, aby projednala se závodními organizacemi RVH ve městě možnost brigádnické výpomoci na dokončení akcí Z, zvláště koupaliště. 3) Ukládá se radě místního národního výboru podat návrh na rozšíření komise cestovního ruchu a na zastoupení v okresní komisi. 4) Schvaluje se návrh na sloučení plánovací a finanční komise včetně kádrových změn.

Strana č. 157a

město. Pracovníci ústavu vedeni inž. Schulzetem už město navštívili a opatřili si potřebné podklady. Plán má být dokončen do konce třetího čtvrtletí 1963 a po schválení se má stát základem pro řízení další výstavby našeho města.

Strana č. 156b

Komunální služby na třetím místě. Citelný pokles tržeb od obyvatelstva se projevuje u autotaxi, v kadeřnictví, zahradnictví a u pohřební služby. Na vyrovnání manka v plánu bude vypracován harmonogram. Dnem 23. dubna 1963 bylo dáno do provozu kadeřnictví v nemocnici. Za Domovní správu podal informace s. Messenský. Uvedl, že naše Domovní správa obhospodařuje 36 domů s 271 byty a 16 jednotek nebytových. Hospodaří vcelku dobře. Během měsíce května má být převzato dalších 72 bytových jednotek a kotelna. Svou zprávu doplnil ještě s.

Strana č. 156a

správy. Komunální služby uplatňují finanční požadavek na zřízení kadeřnictví v nemocnici, rekreační služby na koupališti a dokončení umývárny aut. Lednový a únorový plán nesplnily pro velikou zimu, ale březnový plán byl již značně překročen a manko z předchozích měsíců se snížilo. Dále projednala rada plnění státního plánu dodávek zemědělských produktů za I.

Strana č. 155b

schvaluje komplexní rozbor hospodaření místního národního výboru a výsledek hospodaření za rok 1962. 2) ukládá příslušným komisím kontrolovat plnění nápravných opatření z komplexních rozborů a čtvrtletně podávat plénu zprávy o plnění. 3) Předsedům komisí se ukládá připravit a v komisích projednat podklady pro zpracování sedmiletého plánu. 4) Všem poslancům uloženo organizovat a zajistit sběr železného šrotu na den 6. dubna 1963.

Strana č. 155a

Dále projednala rada komplexní rozbory místního národního výboru, Komunálních služeb, domovní správy, školního statku a obou zemědělských družstev, plán a rozpočet místního národního výboru na rok 1963, návrh na rozšíření služeb, žádost dr. Rosenbauma o místo ředitele Horácké galerie v Novém městě na Moravě, návrh Restaurací a jídelen na jmenování Marie Jelínkové vedoucí lidové jídelny, žádost Vl. Fouskové o zaměstnání v jeslích a přijetí s. B. Veselské do mateřské školy. Projednán také zápis o prověrce plánu ukrytí, žádost závodů a podniků o zřízení autobusové linky Bystřice nad Pern.

Strana č. 154b

pořadem, který připravili a provedli herci Horáckého divadla z Jihlavy.

Dne 29. března se konala druhá schůze pléna místního národního výboru v tomto roce, bylo na ní přítomno 24 poslanců a 9 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady místního národního výboru od posledního zasedání pléna, hospodaření národního výboru v r. 1962, návrh rozpočtu národního výboru na r. 1963 a příprava sedmiletého plánu, hodnocení zimní kampaně, diskuse a schválení usnesení.

Stránky