O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 164a

Dne 8. listopadu se konala v přeplněném sále kina veřejná schůze občanů se zástupci okresního výboru Komunistické strany Československa, okresního národního výboru a krajského národního výboru, svolaná městským výborem KSČ a místním národním výborem k projednání nejzávažnějších záležitostí našeho města. Poněvadž v řadě případů, týkajících se životních zájmů města a jeho obyvatelstva zaujali odpovědní okresní funkcionáři stanovisko zřejmě městu nepřející, což mělo na následek roztrpčenost a nespokojenost občanů, rozhodla rada místního národního výboru, aby příjezd s.

Strana č. 163b

Odeslána do Žďáru. Slavnostní projev učinil předseda plánované komise okresního národního výboru s. B. Liml. Pořadatelé opomenuli zajistit výhodné osvětlení, a tak musel řečník předčítat svůj projev pouze při matném světle kapesní svítilny. Po proslovu se odebral lampionový průvod na hřbitov k hrobům pohřbených, zde rudoarmějců, k nimž položen věnec. Pietní slavnost byla tentokrát málo důstojná, nebyl zajištěn projev a tak se vzpomínka odbyla pouhou recitací básně a hudební skladbou zahranou na harmoniku.

Strana č. 163a

Nebo školní stravovna, kde je situace naprosto neudržitelná (v prostorách s kapacitou 450 žáků se stravuje 610). Z došlých přepisů vzala rada na vědomí sbírky instrukcí okresního národního výboru, zprávu jeho plánovacího oboru o výhledu zařadění výstavby mateřské školy do plánu, rozhodnutí jeho odboru pro průmysl o dočasném uvolnění objektů garáží. Vývojového závodu státních silnic v Novém Městě na Moravě. Pro skladování obilí a konečně na požádání okresního národního výboru provedla zhodnocení jeho poslanců s. Remeše, dr. Rýdlové a Šincla.

Strana č. 162b

Vodovodu, které se opožďují pro nedostatek pracovních sil, a proto nutno žádat o brigádnickou výpomoc. Rada rozhodla přívod vody v poledne uzavírat, aby se vytvořila potřebná rezerva pro vytlačení vody i domů v nejvýše položených částech města. Dále vzala rada na vědomí zprávu matrikáře s. H. Havlíčka o činnosti sboru pro občanské záležitosti, z níž vyzvednuty její klady, ale nezapomenuto ani za nedostatky, Bylo by třeba zřídit pomocné sbory pro občanské záležitosti na závodech. V našem matričním obvodu je ještě velké procento církevních sňatků, převážně delegovaných z jiných obvodů.

Strana č. 162a

Aby byla veřejnost našeho města informována o stavu prací na nově budované úpravě vody u Pohledce, uskutečněn v městském rozhlase rozhovor vedoucího vysílání s. H. Havlíčka s tajemníkem místního národního výboru s. F. Skalníkem, který odpověděl na položení mu otázky toto. Na úpravě vody, kterou provádějí krajské vodohospodářské stavby, pracuje se již dva měsíce, ale pro nedostatek pracovních sil (pracuje tam pouze šest zaměstnanců)pokračuje práce velmi pomalu, a při dosavadním tempu by trvaly nejméně rok.

Strana č. 161b

Schválené usnesení:1) Uloženo radě místního národního výboru zajistit prostřednictvím masových složek a patronátních závodů obsazení mlátiček o žních na druhé směny a organizovat pomoc při svozu obilí. 2) Komisí pro ochranu veřejného pořádku provést kontrolu po stránce bezpečnostní a provedení preventivních protipožárních prohlídek a zajisti žňové hlídky. 3) Komisi kulturní zaměřit se na zveřejňování dobrých výsledků docílených kolektivy i jednotlivci, a vyvolat mezi našimi zemědělskými závody soutěž s nejlepší denní výkon a žních.

Strana č. 161a

O hospodaření místního národního výboru v prvním poletí r. 1963 podle pololetní uzávěrky informoval poslance národního výboru s. Messenský.

Strana č. 160b

dodávek zemědělských produktů probíhá dobře a lze předpokládat, že i celoroční plány budou úspěšně splněny. Předseda bytové komise s. Kopáček informoval radu o sestavení pořadníku na vyhrazené byty o některých dalších bytových záležitostech. Vzata na vědomí zpráva o činnosti komise místního hospodářství a spolu s ním jednáno o zrušení opravy lyží v r. p Sportovní a technické potřeby v Novém Městě na Moravě a o zřízení takové opravny o níž se už jedná dva roky, při Komunálních službách. Řešena situace ve výrobně sulfarezitu a schváleny některé personální změny.

Strana č. 160a

Ve dnech 13. až 20. července prodlévali v našem městě milí zahraniční hosté učitelé a studentky dívčí střední školy ze Soisy sous Moutmorency ve Francii. Přijetí v sobotu 13. července ve večerních hodinách a příštího dne si prohlédli město Štursovu síň v Horáckém muzeu a budovu střední všeobecně vzdělávací školy. Odpoledne v sedmnáct hodin byly oficielně přivítání v Závodním klubu 9. května, při čemž provedena důstojná oslava francouzského Státního svátku.

Strana č. 159b

Byla doplněna obsáhlým referátem ředitele Komunálních služeb, s. G. Suchým. Na podkladě doporučení okresního prokurátora a předsedy okresní průmyslové komise s. A. Velína rozhodla se rada místního národního výboru požádat plénu o schválení rozhodovací pravomoci bytové komise a současně předložila návrh na její zorganizování. Podle něho se z funkce člena bytové komise odvolává na s. M. Lorencová, která v komisi vůbec nepracovala, a místo ní se navrhuje s. B. Chmelíčková, která byla současně odvolána v komisi zemědělské. Oba návrhy byly plénem schválen bez připomínek.

Stránky