O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 125b

Z nich přihlášeni 4 do hornictví, 1 hutnictví, 1 stavebnictví, 22 do rozmanitých povolání mimo zemědělství, 12 zemědělství a do škol druhého cyklu 34 (10 na střední všeobecně vzdělávací školu, 9 na střední průmyslové školy, 6 na střední ekonomickou školu, 4 na zemědělsko–technickou školu, 4 na školu zdravotnickou a 1 na pedagogický institut. Nerozhodnuto dosud 11. Ze základní devítileté školy při střední všeobecně vzdělávací škole vychází 81 žáků. Do učebního poměru na hornictví odcházejí 2, hutnictví 1, stavebnictví 1, ŠSD 1 a do ostatních učebních poměrů 23; do zemědělství 19.

Strana č. 125a

proti umístění zemědělských objektů školního statku u Chirany, schválena odměna kronikáři ve výši tisíc korun ročně a zamítnuta žádost zaměstnanců státního obchodu o ukončení prodejní doby v sedmnáct hodin a důsledně trváno na tom, aby se obchody zavíraly až v osmnáct hodin. Rada dále požádala předsedy komisí, aby si před každým nákupem materiálu vyžádali schválení komise finanční, aby nebyl překračován rozpočet, a projevila souhlas s návrhem finanční komise na zakoupení sochy Malý Bobeš od novoměstského rodáka, sochaře Arnošta Košíka.

Strana č. 124b

školního statku, která pokládá za nejvhodnější místo pro tyto objekty za n. p. Chirana u Černého rybníka, a novoměstskou veřejností, která se staví proti odůvodněním, že výstavbou zemědělských budov u Černého rybníka bude porušena rekreační oblast v tomto prostoru. Zatím ovšem nebylo učiněno žádné rozhodnutí a projevily se pouze zásadně rozdílné názory. Konečné rozhodnutí bude učiněno až po vyslechnutí a zhodnocení názorů všech odborníků.

Strana č. 124a

služeb v r. 1962. Jednala především o zřízení prádelny, o rozšíření některých dosavadních služeb a zřízení nových a o uvedení do provozu moderního kadeřnictví. Byla utvořena komise, které uloženo stanovit postup rozšiřování komunálních služeb podle potřeby a důležitosti. Byl projednán a schválen plán na rok 1962 pro místní národní výbor, kino a komunální služby a zpráva matrikáře o činnosti sboru pro občanské záležitosti a jeho plán činnosti v r. 1962.

Strana č. 123b

22 a jednání zahájil a řídil náměstek předsedy soudruh M. Messenský. Na pořadu byla zpráva o činnosti rady MNV za období od poslední schůze pléna, schválení celoročních výrobních a finančních plánů jednotných zemědělských družstev v Maršovicích a Pohledci, diskuse a schválení usnesení.

Strana č. 123a

 V roce 1962 došlo k významným událostem v zahraničí i v naší vlasti. Ze světových nutno na prvním místě uvést XXII sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, který zhodnotil obrovské úspěchy sovětského hospodářství a kultury v období sjezdu posledního a stanovil smělé perspektivy dalšího vývoje ke komunismu v SSSR i mezinárodního dělnického hnutí ve směru posílení jeho vnitřní jednoty, otřesené odlišným stanoviskem čínských komunistů k některým otázkám strategie a taktiky světového proletariátu.

Strana č. 122

Stránky