O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 130b

v  obvodu 1 až 10 bylo přítomno na schůzi šedesát občanů, v  obvodu 11 až 20 sedmdesát občanů, ale v  obvodu 21 až 30 pouze pět občanů a tři členky výboru žen. Poslanci by také měli zvát občany na schůze pléna místního národního výboru a sami by se ovšem na prvním místě měli těchto schůzí účastnit. Někteří poslanci se účastní schůzí pravidelně a přicházejí včas, na jiné, nedbalé, se musí čekat, aby byla přítomna nadpoloviční většina a plénum bylo schopné se usnášet.

Strana č. 130a

náměstek s. M. Messenský.

Strana č. 129b

místního národního výboru informovali své voliče o všem, co se v obci děje.
V jednomyslně schváleném usnesení uložilo plénum všem poslancům svolat do konce května občany jejich obvodů na besedu a informovat je o práci národního výboru, schválilo návrh rady na prozatímní umístění jeslí v nové části tělovýchovného střediska, uložilo komisi pro obchod, aby sledovala, jak jsou podniky zásobovány zbožím a zda vedoucí provádějí řádné objednávky všech druhů zboží, a komisi školské, aby projednala všechny možnosti, kam umístit alespoň některé třídy mateřské školy.

Strana č. 129a

je návrh inž. Jana Tulise, zřídit na potoku nad Pohledcem vodní nádrž o rozloze asi šesti hektarů a vodu upravovat; náklad by byl asi šest milionů a získalo by se dvacet litrů za vteřinu. Druhá alternativa spočívá v dalším zachycování pramenů; náklad by byl stejný a stavba by se mohla provádět etapovitě po částech. Při rychlém růstu města při výstavbě Jáchymovských dolů je ovšem tato alternativa vyloučena.

Strana č. 128b

přední úkoly našich komisí pro obchod a pro místní hospodářství.

Strana č. 128a

tečné, poněvadž chlebové mouky je dostatek. Pokud jde o činnost občanských kontrol, někteří členové ji provádějí velmi dobře a odpovědně, jiní ji neprovádějí vůbec. O nich bude nutné podat zprávu závodním výborům podniků, v nichž jsou zaměstnáni, aby tyto zjednaly nápravu samy.
O plnění rozpočtu místního národního výboru za první čtvrtletí 1962 podal zprávu náměstek předsedy s. M. Messenský. Byla vzata na vědomí bez připomínek.

Strana č. 127b

místních závodů bude získáno asi 200.000kčs, ale sešlo se pouze 36.000kčs, zatím co celkový rozpočet činí 443.000kčs.

Strana č. 127a

Třetí schůze pléna místního národního výboru se konala ve velké zasedací síni dne 4. května a bylo na ní přítomno 26 poslanců a 8 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady, zpráva komise pro obchod, plnění rozpočtu za první čtvrtletí roku, výstavba města, diskuse a usnesení.

Strana č. 126b

Dne 25. dubna uspořádala základní devítiletá škola v sále Závodního klubu 9. květen slavnostní slib pionýrů.
Oslava Svátku práce
Letošní oslavy Svátku práce se konaly za velmi nepříznivého počasí. Proto odpadl tradiční lampionový průvod v předvečer svátku. Avšak ani studené, deštivé počasí s častými přeháňkami během prvomájového dopoledne nedovedlo oslabit obvyklý slavnostní ráz a průběh tohoto významného dne v životě našeho pracujícího lidu.

Strana č. 126a

využití tamního kulturního domu. Komisi pro obchod uloženo projednat zásobování obyvatelstva masem a masnými výrobky. Nakonec schválilo plénum předložené návrhy na složené komise domovní, občanské kontroly, obchodní komise a spotřebitelské rady.

Stránky