O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 135b

     Také na úseku sociálně zdravotním má místní národní výbor nemálo práce. Mnoho lidí přímo hazarduje se svým zdravím, a je třeba neustále na to upozorňovat. Bylo by k  tomu zapotřebí využít místního rozhlasu formou přednášek o bezpečnosti při práci, nehodovosti na silnicích, škodlivosti alkoholu, řádné péči o dítě apod. Dále je třeba zajišťovat potřebná zařízení pro děti, jako jsou jesle, mateřské školy a školní družiny, a v  neposlední míře také pečovat o dorůstající mládež.

Strana č. 135a

pěkných a vkusných dárků. Po ukončení slavnosti družby besedoval p. velvyslanec a členové jeho doprovodu s  předsedou místního národního výboru s  J. Konvalinkou, s  učiteli školy a primářem zdejší nemocnice dr. Zd. Konečným, který pracoval dva roky ve Vietnamu jako lékař, a informoval se o poměrech školských i městských. Svým milým a srdečným vystoupením získal si u žáků i učitelů vřelé sympatie a jeho návštěva nepochybně přispěje k  dalšímu prohloubení přátelských vztahů mezi dětmi naší střední všeobecně vzdělávací školy s  dětmi vietnamskými.

Strana č. 134b

pro projednání v  radě místního národního výboru dne 14. září, v  plénu 21. září a na veřejné schůzi dne 28. září 1962. Dále se diskutovalo o nevzhledném okolí hřbitova a o nutnosti hřbitovní bránu na noc uzamykat, aby se neopakovaly případy zpustošení hrobů, zřízení prodejní místnosti na novém sídlišti Jáchymovských dolů, zajištění zpravodajství z  města pro rozhlas po drátě, provádění kontrol občanskými kontrolory v  provozovnách Restaurací a jídelen, kde se v  poslední době rozmáhá opilství, hlavně mladých lidí, kteří potom dělají výtržnosti, a o záležitostech bytových.

Strana č. 134a

chodu v  domě č. 2 a konečně schválila návrh komise místního hospodářství, aby vedoucím provozovny na výrobu sulfarezitů byl ustanoven s. Alois Pohanka.

Strana č. 133b

pro niž je materiál zajištěn). O základní devítileté škole v  Novém Městě na Moravě podal zprávu ředitel s. S. Kotlář. Škola má 630 žáků a v  novém školním roce bude mít 32 učitelů. Je nedostatek učeben a čtyři až šest tříd bude muset směnovat. Velkou potíž působí nedostatek školního pozemku. Na Klevetově zahradě, které dosud škola užívala, bude postaven družstevní obytný dům, a proto škola musí hledat náhradu. Na schůzi městského výboru KSČ nabídl ředitel školního statku s  inž. Nezveda část jejich školní zahrady, což bylo s  povděkem přijato.

Strana č. 133a

     V  referátu o mezinárodní situaci zmínil předseda národního výboru soudr. J. Konvalinka o úspěšném letu sovětských kosmonautů Popoviče a Nikolajova do vesmíru a o obrovských úspěších sovětské vědy, o všenárodním projednávání nových Stanov Komunistické strany Československa a Dokumentu o výhledech dalšího rozvoje naší socialistické společnosti jako přípravě k  XII. sjezdu KSČ. Uvedl hlavní zásady Dokumentu, především ty, podle nichž bude třeba jít v  období od socialismu ke komunismu.

Strana č. 132b

celá trapná záležitost zřízení samoobsluhy potravinami v  našem městě vyřešena.

Strana č. 132a

nedostatkem pracovních sil. V  cihelně vyrobeno do konce června 160.000 syrových cihel, o 90.000 méně než v  roce předcházejícím; vlivem nepøíznivého poèasí zaèalo se s  výrobou až o mìsíc pozdìji. V  cementárnì se vyrobilo do konce èervna 1.032 rour, 338 kusù plot. desek, 50 kusù pøekladù a 67 kusù skruží. O výrobky je veliký zájem, ale problémem je cement a štìrkový písek. Výroba sulfarezitu byla zahájena, ale je tu velmi mnoho potíží, které nutno pøekonávat. Zájem o výrobky ze strany spotøebitelù je, ale zatím jej nelze uspokojit.

Strana č. 131b

pléna s  konečnou platností rozhodnout. Dále jednala rada o požadavku zástupců Okresního ústavu národního zdraví na úpravu střediska TBC uvolněním bytů v  prvním poschodí, což není zatím proveditelné. Uložila předsedkyni školské a kulturní komise, aby v  komisi projednala vypsání konkursu na místo ředitele Horácké galerie a využití prázdných místností v  budově místního národního výboru pro kulturní účely. Projednala zprávu s. Marečka o výstavbě jeslí formou přístavby, na níž však není zatím dostatek finančních prostředků.

Strana č. 131a

aby tyto samy sjednávaly nápravu. Předsedům komisí uloženo, aby do 15. června 1962 vypracovali plán práce na druhé pololetí roku. Předsedovi zemědělské komise uloženo sledovat dodávky živočišných produktů, provádět kontrolu plnění na jednotlivých zemědělských závodech, činit taková opatření, aby dodávky a závazky byly v  letošním roce splněny na sto procent a sledovat kultivační práce a senoseč tak, aby nedocházelo ke ztrátám.

Stránky