O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 140b

    Dne 14. května uskutečnila městská skupina ČSM v Závodní klubu besedu s akademickým malířem Pavlem Kopáčkem o moderních směrech v malířství a o jeho dojmech z cest v zahraničí.

Strana č. 140a

  Dne 20. února uspořádalo Okresní ústředí zdravotnické osvěty v Novém Městě na Moravě spolu se Závodním klubem 9. květen v sále klubu vzpomínkový večer k uctění 200. výročí narození Ph. a MUDr. D. M. Německého. Proslov měl vedoucí zdravotnické osvěty s. dr. Daněk. Současně provedena třetí lekce lidové lékařské akademie, v níž MUDr. Kutal z chirurgického oddělení zdejší nemocnice přednesl referát o Významu tělesných cvičení pro zdraví.

Strana č. 139b

galerie byla získána budova zámku, jednala rada místního národního výboru s  ředitelstvím školy mistrovské zemědělské, která je v  zámku umístěna, o výměnu. K  dohodě nedošlo a proto na schůzi dne 19. ledna, které se zúčastnil za místní národní výbor s. Konvalinka a Skalník, za kulturní komisi s. Kuchařová a dr. Mikulec, za zemědělskou mistrovskou školu její ředitel s. inž. Nezveda, inž. Lamplot a inspektor zemědělských škol s. inž.

Strana č. 139a

    V  souvislosti s  tímto posledním zápisem o schůzích pléna místního národního výboru v  tomto roce zaznamenávám dvě ne zrovna kladné zkušenosti. První, že účast zvolených poslanců na většině schůzí bývala tak nízká, že sotva stačila k  tomu, aby plénum bylo schopné se vůbec usnášet (na první schůzi bylo přítomno 22 poslanců, na druhé 20, na třetí 26, čtvrté 23, páté 23, sedmé 21 a osmé 20; pouze jednou, výjimeènì  na schùzi šesté bylo pøítomno 30 poslancù). Druhou, že až na nìkolik málo pøípadù úèasti s. Remeše a s. Dr.

Strana č. 138b

mateřské školy formou svépomoci občanů a závodů, inspekční zápis o kamenolomu, záležitosti bytové (žádostí o byty je 230), záležitosti rozvázání pracovních poměrů některých zaměstnanců  (odešla s. Potáčová a na její místo přijata s. Vorlíčková), stížnosti pro nepřijetí některých dětí do jeslí a do školní stravovny, otázky úpravy silnice v  Pohledci a cesty v  prostranství u hotelu Maršovská rychta a problém napojení místního rozhlasu na rozhlas po drátě.

Strana č. 138a

     Letošní oslavy Měsíce československo sovětského přátelství možno řadit pro bohatost a pestrost pořadů, dobrou organizační přípravu i zájem občanů k  nejlepším, které až dosud byly v  našem městě uspořádány. Bylo to také plně uznáno všemi nadřízenými instancemi.

Strana č. 137b

Ve dnech 7. a 8. listopadu promítnut v  místním kině sovětský film Dospělé děti.

Strana č. 137a

     Téhož dne začalo v  našem městě hromadné vyšetření obyvatelstva rentgenovým snímkem – štítováním, které se týkalo všech občanů starších patnácti let. Před zahájením štítování vykonal dne 10. října primář tuberkulózního oddělení zdejší nemocnice dr. Rozhon přednášku o významu této velmi důležité zdravotnické akce.

     Dne 17. října byla zahájena druhá etapa celostátního školení civilní obrany. Byli do něho zapojeni všichni občané, kteří nebyli vyškoleni přímo v  podnicích. Školení pokračovalo ve dnech 24. a 31. října.

Strana č. 136b

společnému. Také poslanci místního národního výboru neplní často své povinnosti, nejdou za lidmi a nehovoří s  nimi. Poslední závažný diskusní příspěvek přednesl s. Messenský. Týkal se finančních záležitostí místního národního výboru, který získává své finanční prostředky na základě daní, hlavně zemědělské. Pravomoc při rozdělování těchto finančních prostředků je však velmi malá, a proto by bylo vhodné, aby místní národní výbor dostal od okresního národního výboru tyto prostředky vcelku a nikoliv rozdělené na jednotlivé rozpočtové kapitoly.

Strana č. 136a

pro potřeby místních národních výborů a aby okresní funkcionáři a pracovníci okresního národního výboru dělali politiku okresní, nikoliv lokální, především žďárskou. Potom budou pracovníci místního národního výboru vidět, že je u nadřízených orgánů spravedlnost a že u nich mohou hledat pomoc a podporu. Tím se získá potřebná důvěra a ulehčí se práce. Nebudou se pak dělat mnohdy nesprávnosti, hraničící i s  porušováním státní discipliny.

Stránky