O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 121

(121)
vypukl oheň v kalírně národního podniku Chirana, kde hořící olej nebezpečně ohrozil kalící pece. Při opoždění zásahu požárníků by byly zničeny.
Dne 26. května v 9 hod, dopoledne zhořela dřevěnná kolna Na výhledech, hašení se zúčastnilo 10 požárníků.
V devět hodin dopoledne 31. července vypukl sklepní požár ve skladišti nár. podniku Sport na Brněnské ulici.
Dne 7. srpna v 4,30 hod. byli voláni požárníci do Nečasovy ulice, kde na půdě u Formánků vypukl požár, zaviněný dětskou hrou se zápalkami.

Strana č. 120b

ve 14 hodin u domu smutku. Po zazpívání smutečního sboru pěveckým souborem Závodního klubu 9. května zásluhy zvěčnělého ocenili a s ním se rozloučili krajský školní inspektor o. Miroslav Šajnar, osobní přítel zesnulého, učitel devítileté střední školy v Novém Veselí s. Jaroslav Sýkora a za městský výbor KSČ s. L. Novák. U křížku na hranicích města na konci Nečasovy ulice poděkoval zesnulému za jeho práci učitelskou o. R. Svačina a zástupce žactva. Kremace se konala v brněnském krematoriu 2. května v 13,30 hod.

Strana č. 120a

14. září zahájila tělocvičná jednota Sokol v sále sokolovny nový cvičební rok pro všechny složky. Při zahájení byly promítnuty dva filmy a cvičenci obdrželi podrobné informace o zahájení cvičebních hodin.
10. listopadu vysílal Československý rozhlas Brno besedu s novoměstskými lyžaři, státními reprezentanty Vilémem Fouskem a Zdeňkem Gabrielem. Současně bylo hovořeno o lyžařské základně v Novém Městě na Moravě a o běžecké dráze z umělé hmoty.
ROZMANITOSTI

Strana č. 119b

vítězství družstevní myšlenky, až k určité stabilizaci v letech šedesátých, je v základních obrysech zapsán na stránkách této kroniky. Školnímu statku, který dnem 1. ledna 1962 přebíral novoměstské JZD, odevzdalo družstvo následující hodnoty: aktiva 4.852.957 Kčs, pasiva 4.445.768 Kčs. Čistý výnos hospodaření v r. 1961 ve výši 409.254 Kčs měl být rozdělen mezi družstevníky, kteří přešli jako pracovní síly ke školnímu statku.  Pokud jde o dobytek, odevzdalo družstvo státu 104 krávy, 32 prasnic, 11 koní, 40 telat, 129 kusů ostatního skotu, 110 selat, 132 prasat ve výkrmu a 884 slepic.

Strana č. 119a

jednotnému zemědělskému družstvu, které svými vlastními silami na všechny práce nestačí. K účasti na této národní směně vyzval především všechny družstevníky, dále všechny občany, kteří uzavřeli ke 40. výročí založení KSČ závazky ke žňovým pracím a konečně všechny masové složky a závody, aby tyto vypomohly pracovními silami a vozidly. Zvláštní výzvou k účasti na žňových pracích obrátila se k ženám předsedkyně výboru žen s. A. Došlová.

Strana č. 118b

přímo na družstevníky, aby jim důrazně připomněli, že je třeba využít stávajícího pěkného počasí ke zvýšení pracovní intenzity hlavně při sklízení sena a přeorávání brambor. Některé případy špatné pracovní morálky družstevníků přiměly radu místního národního výboru k tomu, že veřejně pranýřovala Karla Sokolíčka, Josefa Jebavého, Josefa Kubíka a s. Šťastníkovu. Proti nim právem vyzvedla i případy vzorné pracovní morálky šedesátiletých družstevnic Sochorové, Václavíkové, Žákové, Žákové, Veselské a Havlišové.

Strana č. 118a

stanice na vládní náklad. Postřik byl zahájen 5. dubna.
Dne 15. března oznámilo jednotné zemědělské družstvo, že přikročilo ke struhování luk ve výměře 100 ha, poněvadž louky byly močálovité a ve špatném stavu a nedaly se již stroji kosit. Družstevníci pracují na odklízení drnů a při vyvážení hnoje a připravují se na setí. Proto současně požádalo představenstvo družstva občany o brigádnickou výpomoc při odklizování zeminy na loukách a při provádění příkopování.

Strana č. 117b

a ženský sbor a sólisté J. Jinek, E. Koňaříková a J. Šumanová, na klavír doprovázela M. Popelková a M. Kubíková a na housle hrál učitel hudební školy J. Drdla. Provedení mělo vysokou uměleckou úroveň a také účast na tomto významném kulturním podniku byla značná. 19. prosince byl v Závodním klubu 9. květen zahájen cyklus sedmi vzdělávacích přednášek lidové akademie na téma Jak zdravě žít a pracovat.

Strana č. 117a

Dne 8. října uspořádala hudební škola klavírní koncert laureáta klavírní soutěž v Bukurešti a profesora státní konzervatoře v Praze, Vladimíra Topinky. Účast publika na této významné kulturní události byla však nepatrná. Dne 20. října uspořádal Závodní klub 9. květen a Okresní ústředí zdravotnické osvěty v Novém Městě na Mor. V  rámci oslav světových kulturních výročí, vyhlášených Světovou radou míru, slavnostní večer k uctění stého výročí narození norského vědce – polárního badatele Fridtjofa Nausena. O jeho životě a díle promluvil dr. Karel Vaněk, vhodné básně recitoval Miroslav Sommer.

Strana č. 116b

Útěk v železech a československé filmy Pohled do očí a Kde alibi nestačí, byl vynikající. Patnáct představení šesti filmů zhlédly 4 711 návštěvníků a tržba činila 19 445 Kčs. Byl tedy i finanční výsledek velmi dobrý.  Bylo by si přáti, aby se tento menší festival vynikajících filmů stal pravidelnou kulturní událostí o prázdninách každého roku.

Stránky