O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 72a

náměstek předsedy s. Messenský a doplnil je s. Břečka. Pokud jde o bytovou výstavbu podle doslechu není pro příští pětiletku počítáno s žádnou bytovou výstavbou státní. Výstavba bytů má se díti formou družstevní a individuální výstavbou rodinných domků. Byla uspořádána veřejná schůze o družstevní bytové výstavbě, ale zatím není o ní žádný zájem.

Strana č. 71b

sboru Svatopluk ze Žďáru nad Sázavou, řízený učitelem Fr. Simonem. Na pořadu byla sólová a sborová čísla ze skladeb předních hudebních skladatelů našich i cizích.

Strana č. 71a

ve znamení dalšího upevnění jednoty semknutosti a pevné solidarity mezinárodního dělnického hnutí, ve znamení celonárodního úsilí za splnění smělých úkolů, vytýčených XI. sjezdem KSČ a pod dojmem historických výsledků XXI. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. Budeme v nich manifestovat neochvějnou vůlí po míru, po zmaření válečných plánů imperalistů, proti fašismu a revanšismu západoněmeckých militaristů a vyjádříme plnou podporu mírovým návrhům Sovětského svazu za zákaz zbraní hromadného ničení, za uzavření mírové smlouvy s Německem a za vyřešení berlínské otázky.

Strana č. 70b

plánu není uspokojivé. V JZD jsou nedostatky v zástavu skotu a zejména vepřového dobytka. Dále trvá nedostatek pracovních sil, hlavně mužských. v soukromém sektoru je doposud asi 70 ha půdy značně rozdrobené. Získáním těchto zemědělců JZD nic nezíská, protože jde o lidi přestárlé, nebo zaměstnané v průmyslu. Věkový průměr členů zemědělského družstva je příliš vysoký a dorostu je málo. Dokončení socializace zemědělství ve městě by bylo umožněno zřízením školního statku při zemědělské mistrovské škole, který by převzal asi 200 ha půdy.

Strana č. 70a

a cihly nutno prodávat za maloobchodní ceny. Je třeba zřídit prodejnu cementového zboží. Komunální služby mají 17 provozoven a 49 pracovníků. Zřízena květinová síň, zlepšeny služby ve sběrně čistírny a prádelny. Uvažuje se o zavedení dvousměnného provozu v holičství. Podniky místního hospodářství dosahují dobrých výsledků; je však třeba jim věnovat všechnu pozornost a jejich činnost neustále zlepšovat.

Strana č. 69b

vila na ní učitelka osmileté školy s A. Došková a kulturní program předvedly děti novoměstských škol a ženský sbor Rudého koutku ROH učitelů novoměstských škol. Při této příležitosti byly vyznamenány matky s větším počtem dětí čestným odznakem mateřství. Odznak mateřství I. stupně obdržely:  Marie maternová (1904) -  8 dětí, Julie Německá (1873) – 11, Jindřiška Němečková (1924) - 8, Františka Sokolíčková (1884) – 8, Josefa Švandová (1870) – 9, Kristýna Veselá (1871) – 8 a Filipína Zelená (1886) – 8 dětí. Odznak mateřství II.

Strana č. 69a

na 8,80; kostky z 11,00 na 9,60; máslo výběrová z 48,00 na 44,00 Kčs za kg, I. jakost z 42,00 na 38,00 a II. jakost z 38,00 na 34,00 Kčs za kg; sádlo syrové s kůží z 29,00 na 25,00 Kčs za kg, škvařené I. jakost z 32,00 na 28,00, II. jakost z 26,00 na 22,00, uzená slanina z 31,00 na 28,00 Kčs za kg; pečivo: tuková houska z 0,50 na 0,45 Kčs, rohlík z 0,35 na 0,30, loupáček z 0,40 na 0,35 a veka o váze 480 g z 2,80 na 2,00 Kčs; mouka hrubá ze 4,40 na 3,80, hladká z 3,50 na 3,20, dětská krupička z 5,40 na 4,80; rýže výběrová jakost z 11,00 na 10,00 Kčs, I. jakost ze 7,20 na 6,00, II.

Strana č. 68b

V jednomyslně schváleném usnesení určeny tyto úkoly: Místnímu národnímu výboru a jeho radě uloženo pomoci jednotnému zemědělskému družstvu v investiční výstavbě a kontrolovat plnění celoročního výrobního plánu. Kulturní komisi uloženo vypracovat plán kulturní činnosti na každé čtvrtletí. Akce, které nebudou kulturní komisi ohlášeny a do plánu zařaděny, nebudou povolovány. Dále zřídit komisi pro uspořádání oslav K. Němce a V. Makovského a požádat sochaře Arnošta Košíka o vypracování návrhu na umělecký upomínkový předmět. Komunálním službám uloženo zřídit nejpozději do 1.

Strana č. 68a

sou víc než uspokojivé i přes veliké ztráty způsobené neúrodou brambor a ztrátou slepic při květnové vichřici. Zatížením pro družstvo byl vstup zemědělců, kteří neměli na jimi obhospodařovanou půdu žádný zástav dobytka. Výrobní plán JZD na rok 1959 pokládá s. tajemník za reálný. V soukromém sektoru zůstává ještě asi sto hektarů půdy, vesměs rozdrobené mezi zemědělce do jednoho hektaru. Očekává se, že při hospodářsko technické úpravě půdy někteří zemědělci vstoupí do JZD. Tím se ovšem ztíží jeho finanční situace, protože družstvo bude muset doplnit zástav skotu nákupem.

Strana č. 67b

se vystřídala řada členů národního výboru. Nejvíce diskutováno o stavbě mateřské školy, o cukrářské výrobně, domu důchodců, o práci komisí a o výboru žen a o otázkách bytových.

Stránky