O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 51b

   88. výročí narození V. I. Lenina vzpomněl městský národní výbor KSČ besedou, uspořádanou v  sokolovně 21. dubna. Na pořadu bylo pásmo o V. I. Leninovi, proslov a tři
hudební čísla, a to Schubertovo a Kaprálovo Scherzo a Čapkovského Trojka, zahraná učiteli hudební školy.

Strana č. 51a

     Zprávu o Komunálních službách podal vedoucí úředník s. G. Suchý. Podnik má k  dnešnímu dni 16 provozoven s  50 zaměstnanci. Plán výkonů za leden a únor splněn na

Strana č. 50b

plnění plánu živočišné výroby, soutěž místních národních výborů a zimní kampaň, zpráva o činnosti Komunálních služeb a zpráva o činnosti osvětové a kulturní.

Strana č. 50a

mládež má sice hodně příležitosti se vyžít, ale nevyužívá toho, nemají zájem o kulturu, o práci místní skupiny ČSM, o tom, že školní děti nosí s  sebou hodně peněz a příliš utrácejí, že kázeň školní mládeže je vcelku uspokojivá, horší že je to ale s  mládeží učňovskou, že je málo pionýrských vedoucích a že práci v  pionýrské organizaci nutno podstatně zlepšit, o tom, že národní podnik Chirana má sice kulturní dům, ale nikdo se nestará o to, aby jej bylo využito pro kulturní a společenské vyžití mládeže. S.

Strana č. 49b

  Československý svaz požární ochrany – okresní výbor ve Žďáře nad Sázavou uspořádal 7. února besedu na námět Požární ochrana v  zemědělských závodech a v  obytných budovách. Současně promítnuty také propagační filmy. Na zajímavou a poučnou besedu přišlo však pouze sedm lidí.

     Veřejná oslava 10. výročí Vítězného února se konala 23. února večer v  sále sokolovny. V  kulturní vložce vystoupili pionýři novoměstských škol a pěvecký soubor Rudého koutku ROH učitelů. Na závěr promítnut nový český celovečerní film Bomba.

Strana č. 49a

dářství. a) v  plnění akce Z  a b) v  rozšiřování služeb obyvatelstvu. Splnění všech těchto soutěžních úkolů je ovšem možné jen v  součinnosti veškerého obyvatelstva města. Je třeba si brát příklad i za menších obcí, které pro své zvelebení vykonaly víc než my.

Strana č. 48b

Mimořádné veřejné zasedání pléna MNV se konalo 23. ledna 1958 ve slavnostní síni jedenáctileté střední školy za přítomnosti 22 členů, předsedy Okresního národního výboru s. Boh. Limla a 80 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o hospodaření MNV za uplynulý rok, projednání rozpočtu na rok 1958 a zimní kampaň.

Strana č. 48a

pouze podporu ze strany MNV.

     Ke kontrole plnění plánu zimní kampaně a o plnění dodávek zemědělských produktů referoval s. Skalník. Politicko organizační zajištění činností MNV v  zimní kampani bylo schváleno a v  jejím rámci uskutečněna schůze rady s  městským výborem Národní fronty a masovými organizacemi.

Strana č. 47b

referátě o činnosti domovní správy uvedl, že správa převzala od státní banky dům č. 118 s  pěti bytovými jednotkami (bývalá spořitelna). Počet spravovaných domů je 15 v  hodnotě 5 milionů Kčs; bytových jednotek je 75 a bydlí v  nich 242 osob. Byly provedeny některé generální opravy (v domě č. 538 a 486) a některé běžné opravy v  domech č. 118 a 119. Odpisy základních prostředků provedeny ve výši 102.000 Kčs. Správní a hospodářská režie činila 86 % plánované částky, plán tržeb byl překročen o 37 %. Nájemné až na jeden případ je placeno včas.

Strana č. 47a

I) Poměry politické, práce místního národního výboru a život veřejný.

Stránky