O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 55b

K prvnímu bodu promluvil předseda s. Břečka. Ve své zprávě uvedl že rada od posledního plenárního zasedání pléna MNV měla dvě schůze a zabývala se úkoly, vloženými jí třináctým zasedáním pléna. Pro zajištění stoprocentního plnění vlastních příjmů rozeslali pracovníci národního výboru všem plátcům daně domovní složenky za úhradu splatné daně a připravili inkaso ostatních daní a poplatků. K financování stavby koupaliště rozhodla se rada použít prostředky rozhodla se rada použít prostředků z doplňkového fondu a ihned zadala Zemstavu v Brně práce na dokončení práce.

Strana č. 55a

plánu MNV a práci všech komisí zaměřil k jeho plnění. Na úseku školském v kulturním sledovat přípravu škol n a nový školní rok a urychlení dokončil adaptaci kina Komisi pro místní hospodářství uloženo provést průzkum v Komunálních službách o zjištění závady s návrhem na jejich odstranění oznámit nejpozději do konce srpna 1 radě MNV. Řediteli Komunálních služeb se ukládá prohloubit vnitropodnikovu kontrolu dodržování pracovní doby a kontrolu prvotní evidence v provozovnách, vypracoval a do 15.

Strana č. 54b

Místní JZD vykonalo prohlídku příprav na žně v JZD v Petrovicích a jejich družstvo zase u nás. Není dosud zajištěn noční výmlat a bude třeba získat občany. Příkon elektrické energie je zajištěn, nemusí být však přesná evidence mlácení, aby nedošlo k poruchám. Výmlatovým referentem ustanoven s. Josef Mlíka, jemuž se musí hlásit každé použití mlátičky. V nočním výmlatu má být zpracováno nejméně 30 % sklizně.

Strana č. 54a

služeb referoval s. Messenský. Ve své zprávě probral účetní uzávěrku MNV za první pololetí 1958 a uvedl, že placení daní a poplatků je vcelku dobré a že příjmy jsou nesplněny pouze u kina, které hraje provizorně v sokolovně. Provozovny národního výboru vykazují zisk asi 60.000 Kčs; bude třeba projednat otázku cen za služby švadlen. Výsledky hospodaření Komunálních služeb jsou dobré, až na kovárnu. Ztrátová je také autoslužba. Nepříznivě působí vliv soukromé kovářské živnosti, která vyrábí levněji.

Strana č. 53b(2)

myslně zvolen s. Jan Šimek, vedoucí odboru pro místní hospodářství rady ONV ve Žďáře nad Sázavou.

Strana č. 53a(2)

s. Skalník. Na základě  usnesení z minulého zasedání pléna jednala rada o zajištění finančních prostředků na dokončení adaptace kina, ale nebylo dosaženo kladného výsledku. Přesto ale práce v kině pokračují a adaptace se chýlí ke konci. Také v záležitosti zřízení čekárny u autobusů nebylo dosaženo výsledku pro potíže  rázu technicko finančního. Stavba jeslí bude navržena do plánu investic na rok 1959. Naděje na její uskutečnění v této pětiletce je však malá.

Strana č. 53b(1)

nutno co nejvíce uspíšit, aby bylo možno do zimních měsíců stavbu zastřešit. V akci čistoty a zvelebení města bylo odpracováno téměř 13.000 hod. Byl proveden úklid všech veřejných prostranství a ulic a u nového hřiště. V Koruně a u Třech křížů vysázeny stromky. Byly také ošetřeny parky. Na Vratislavově náměstí se provádí oprava fasády domu lékárny. Bylo by třeba opravit dům č. 9. Programový plán se plní až na výstavbu bytových jednotek. Také výstavba rodinných domků není plněna podle předpokladů a ročně je povoleno pouze osm staveb.

Strana č. 53a(1)

státní nákup. Akce bude provedena v  sobotu odpoledne a v  neděli dopoledne do deseti hodin, aby rada MNV, která bude zasedat v  11 hodin, aby zhodnotila výsledek akce, měla pro hodnocení podklady. Je třeba, aby dvojice vynaložily největší úsilí, aby i v  našem městě bylo možno do konce roku dokončit socializaci zemědělství.

Strana č. 52b

střediska jsou dokončeny přípravné práce a začíná se s  betonáží základů. Na stavbě koupaliště se čekají těžké zemní stroje k  dokončení navážky hráze; pracuje se také na dlažbě potoka. Nezačalo se dosud s  pracemi na mateřské škole. Na akci Z  bylo dosud odpracováno 2000 hodin.

Strana č. 52a

zemědělce o výhodách vstupu do JZD, aby mohla být socializace zemědělství v  našem městě dokončena do konce roku 1958. Dále rada vypracovala a okresní plánovací komisi předložila předběžný návrh rozvoje vodního hospodářství na rok 1960 – 1975 a usnesla se podle vládního nařízení o místní bezpečnosti doplnit a pozměnit složení stálé bezpečnostní komise. Doporučila plénu zvolit předsedou komise s. M. Messenského a za členy komise F. Šebka, A. Pohanku, K. Sokolíčka, Z. Králíčka, J. Kadlece, A. Vališovu, S. Hadače a J. Hlaváčka. Za předsedu trestní komise doporučila rada zvolit s. M.

Stránky