O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 60b

rady a komise pro místní hospodářství za spolupráce občanského aktiva.

Strana č. 60a

třeba rozvinout úrokovou akci k pomoci členů na stavbě. Jsou však na stavbě i některé potíže, které se těžko překonávají. Nebude například provedeno zastřešení budovy. Pro zabezpečení veřejného osvětlení podařilo se místnímu národnímu výboru získat osm dvouramenných stožárů a okresní správa RBR bylo požádáno o jejich instalaci. Bylo rozhodnuto zakoupit ještě dvanáct stožárů. Bylo jednáno o vyklizení domu čp. 295 a  zahájení adaptačních prací pro dům důchodců. Svízelná je ve městě bytová otázka. Je dvě stě žádostí o byt, většinou naléhavých.

Strana č. 59b

o Šolochovově románu Tichý Don, který byl předlohou filmového zpracování uspořádaná v sále kina 17. listopadu. Besedu o románu připravil s. dr. J. Mikulec, ukázky z románu předčítalí žáci jedenáctileté střední školy.

Strana č. 59a

V hospodaření místního národního výboru, provozoven a Komunálních služeb podal zprávu s. Messenský. Podrobně probral účetní uzávěrku za třetí čtvrtletí a konstatoval, že s hospodařením můžeme být spokojeni. Plánované příjmy jsou plněny dobře, rozpočtové výdaje jsou čerpány. V některých položkách, jako například v částce na generální opravu kina a na úpravu komunikací, byly výdeje překročeny. Všechny výdaje byly uskutečňovány účelně. Proto doporučil schválené uzávěrky. Stejně podrobně pak probral závěrku provozoven národního výboru.

Strana č. 58b

V usnesení schválen plán politicko organizačního zajištění usnesení XI. sjezdu KSČ rady místního národního výboru v Novém Městě na Moravě a uloženo členům národního výboru dále ve svých obvodech přesvědčovat soukromé hospodařící zemědělce o výhodách vstupu do JZD, a a by působili na své voliče, aby co nejvíce vypomohli k zvládnutí podzimních prací. Radě uloženo, aby ty zemědělce, kteří nesplnili plánovaný osev lnu, oznámila k zavedení trestního řízení. Schůze ukončena v 21,15 hod, byla tedy proti jiným schůzím poměrně krátká.

Strana č. 58a

prvním místě sklizeň a silážování kukuřice, již byly osety tři hektary. Ke sklizni by JZD potřebovalo kombajn, o nějž marně žádá u státní traktorové stanice. Pro příští rok si plánuje JZD rozšíření osevní plochy pro kukuřici, pro níž je třeba vybrat a připravit vhodné pozemky. Podzimní osev nutno urychlit. Je třeba na základě agrotechnických termínů provést přesnou bilanci potřeby strojů, hlavně traktorů, pro orbu a také pracovníků, a to tak, aby v noci traktory připravovaly půdu a ve dne aby se selo. Je třeba zajistit osiva a hnojiva, což se v JZD již provádí.

Strana č. 57b

vrhů jednotlivých komisí. Tento plán je reálný a skýtá našemu hospodářská pří zdárném plnění veliké možnosti.

Strana č. 57a

Dne 26. září se konalo ve velké zasedací síni patnácté řádné, veřejné zasedání místního národního výboru za účasti 27 členů. Na pořadu jednání byla zpráva předsedy a činnosti rady. Plán zajištění usnesení XI. sjezdu Komunistické strany Československa, kontrola plnění programového plánu MNV, otázky zemědělské, zajištění podzimních prací a rozšíření JZD.

Strana č. 56b

K záležitostem zemědělským, rozšíření JZD a k plnění plánu výkupu promluvil tajemník s. Skalník. Připomněl, že prvním úkolem je podstatné rozšíření členské a půdní základny JZD. V přesvědčování zemědělců nebylo však dosud dosaženo podstatnějšího úspěchu pro nedostatečnou práci agitátorů. Proto je nutná v získávání zemědělců vyvinout více úsilí a iniciativy. Nebudou-li chtít zemědělci vstoupit do JZD dobrovolně bude třeba hledat formy k jejich potlačování. Dodávky jsou plněny vcelku uspokojivě.

Strana č. 56a

vykazuje za sed měsíců r. 1958 zisk 50.000 Kč, pískoviště 5700, stavební údržba 17.000 s švadleny 3000. Ztrátu 6400 vykazuje cihelna. Také poměr mezi dosaženými tržbami od obyvatelstva a vyplacenými mzdami je u všech provozoven až na kamenolom příznivý. Dnem 1. ledna t. r. byl v našem městě zřízen samostatný Komunální podnik, který přes některé nedostatky plní svoji funkci dobře a je nejlepší na žďárském okrese. Přesto je často kritizován.

Stránky