O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 31a

8. května ve slavnostní síni jedenáctileté střední školy. Zúčastnilo se jí 33 nově zvolených členů (pro nemoc omluveni s. Kopáček s. Pácaltová), zástupce ONV s. Stanislav Kotlář a s. Antonín Velín, za OV KSČ tajemník s. Maruš a 22 občanů.

Strana č. 30b

10. V. zástupkyně česl. Červeného kříže s. Pohanková, 14. V. zástupce místní jednoty požární ochrany, 16. V. jednatel městského výboru KSČ s. Uher, 18. V. s. Novák a 19. V. s. Konvalinka. Texty všech proslovů jsou uloženy v archivu místního rozhlasu. Samostatnou výzvou k volbám obrátili se k obyvatelstvu města také primáři a vedoucí oddělení OÚ NZ doktoři Komínek, Rozhon, Hendrych, Pospíšilík, Dolínek, Odehnal, Fáber a Konečný. Mimoto informoval městský rozhlas v pravidelných relacích voliče o jednotlivých ustanoveních volebního zákona, k nimž podával potřebné vysvětlení.

Strana č. 30a

v devět hodin dopoledne před tribunou na Vratislavově náměstí žactvo novoměstských škol, složky Národní fronty, masové organizace a pracující ze závodů. Po krátkém projevu předsedy městského výboru Národní fronty odebrali se účastníci v průvodu na místní hřbitov, kde byly na hroby rudoarmějců položeny věnce a památka bojovníků za osvobození naší vlasti i našeho města uctěna pietním vzpomínkovým projevem.
Volby do národních výborů dne 19. května

Strana č. 29b

střediska a zajistit pořádek při zavážení prostoru za kolejemi u nádraží, aby nedocházelo k znečišťování okolního prostoru a komunikací.
Oslava Svátku práce

Strana č. 29a

8. dubna se konala v zasedací síni poslední plenární schůze MNV v uplynulém volebním období. Dostavilo se na ni dvacet členů, instruktorka s. V. Šteflová a vedoucí finančního odboru rady ONV s. Pliczka.
Po zahájení schůze tajemníkem s. Skalníkem přednesl předseda s. Břečka zprávu o činnosti rady od poslední plenární schůze, která byla vzata přítomnými na vědomí a s rozhodnutími rady vysloven souhlas. V závěru své zprávy informoval s. Břečka členy národního výboru o průběhu předvolebních příprav, které hodnotil jako velmi dobré.

Strana č. 28b

ve vedení provozoven místního národního výboru.
Potom probral s. Messenský v obsáhlém referátu návrh výhledového plánu MNV na léta 1957 až 1960, jak byl vypracován na základě připomínek občanů, přednesených na schůzích ve volebních obvodech. V závěru referátu poukázal na vykonanou práci v uplynulém volebním období a zmínil se o finančních zdrojích k úhradě plánovaných akcí.

Strana č. 28a

A potom po doplnění a projednání radou bude předložen plénu ke konečnému schválení. Z velkého množství diskusních příspěvků, jejichž úplný záznam je v zápise o schůzi pléna MNV, zmiňuji se alespoň o zřízení čekárny u stanoviště autobusů a urnového háje u katolického hřbitova, vybudování koupaliště v Ochoze, o nutnosti vybudovat ve městě hotel a o zřízení Horácké galerie a vybudování Komunálních služeb.

Strana č. 27b

chybí 12 kusů) a v soukromém sektoru (u některých zemědělců překročeny stavy o 30 kusů skotu a 20 krav), o plnění dodávek (JZD splnilo dodávky ve všech produktech na sto procent a na volný trh dodalo 77 q vepřového a 6 q hovězího masa, 25.201 l mléka, 15.190 vajec a 253 q zrnin, 109 q brambor, 3 q sena, 98 q stonků lnu a 10 q lněného semene, také soukromý sektor plnil dodávky vcelku dobře: vepřové maso na 101%, hovězí na 84,6%, vejce 101%, mléko 99%, zrniny na 103% a brambory na 113%, také dodávky na volný trh byly značné).

Strana č. 27a

Poměry politické, práce místního národního výboru a život veřejný

Strana č. 26b

a 1958 přes všechno úsilí předsedy MNV s. Konvalinky i tajemníka MNV s. Skalníka provedeny nebyly a veškerá snaha se ukázala marnou.

Stránky