O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36a

v jedenáctiletce. Z téhož důvodu důvodu nebude možno provést všechny plánované opravy komunikací. Také nedostatky na daních jsou značné. V akci Z úspěšně pokračuje stavba koupaliště, během několika dní bude navážena hráz a v příštím roce bude třeba provést dlažbu hráze a zřídit šatny. Z programového plánu splněna plánovaná úprava ulice Drobného a Smetanovy. Bude dokončena úprava ulice Monseovy.

Strana č. 35b

24. října se konala veřejná schůze občanstva, na které okresní soudce dr. Špinar seznámil přítomné s listopadovými volbami soudců a soudců z lidu.
23. října se konala v zasedací síni V. zasedání pléna MNV za přítomnosti 25 členů, člena ONV s. J. Mlíky a dvou občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, kontrola usnesení, čerpání rozpočtu, placení daní, plnění akce Z a programového plánu, záležitosti zemědělské, diskuse a usnesení.

Strana č. 35a

šířením členské základny. Po vstupu nových zemědělců do JZD zvýšila se půdní základna o 60,20 ha a členská základna o 13 pracovníků JZD by obhospodařovalo 127 ha půdy. Zbývá však ještě 30 ha půdy, která je psána na MNV. O té třeba rozhodnout. Možnosti jsou dvě: přidělit půdu soukromému sektoru do nucenému nájmu anebo jednat se státními statky o převzetí této půdy. Rada je pro první eventualitu a pro další přesvědčování zemědělců pro vstup do JZD, tak aby do r. 1960 byla všechna půda v našem městě v socialistickém sektoru.

Strana č. 34b

20. září se konalo čtvrté zasedání pléna místního národního výboru, jehož se zúčastnilo 22 členů, člen KNV s. Beneš, členka ONV s. dr. Rýdlová a instruktorka s. V. Šteflová. Schůzi zahájil a řídil tajemník s. Skalník. Na pořadu jednání byla zpráva předsedy o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, kontrola usnesení, otázky zemědělské, hospodaření místního NV a plnění programového plénu, diskuse a schválení usnesení.

Strana č. 34a

21 žen s věkovým průměrem 49 let. Pro práci v rostlinné výrobě připadá v úvahu deset až třináct osob, na jednoho pracovníka připadá tedy 10 ha. Výkony pomáhá zvládat mechanizace a dobrá morálka družstevníků. Stav dobytka: 106 kusů hovězího, z toho 36 dojnic; od 39 krav očkováno 26 telat, z nichž žádné neuhynulo. Jarní mor vepřů způsobil velikou škodu uhynutím čtyř prasnic a 24 vepřů. Dnes má JZD 9 prasnic a 85 prasat. O dobrý stav v živočišné výrobě vepřů mají zásluhu družstevnice Žáková a Gregová. O hovězí dobytek dobře se stará Josef Svítil. Předsedkyní JZD je s. Skalníková.

Strana č. 33b

nepracují, aby buď na ní pracovali, nebo ji odevzdali státu.

Strana č. 33a

pracuje 240 lidí. Proto JZD nestačí na špičkové práce a bude třeba rozšířit jeho členskou základnu. Závazky JZD. Pohnojí strojenými hnojivy 10ha luk, kompostem 2ha, močůvkou 2ha a mrvou 15ha orné půdy. Na státní nákup dodá 60g vepřového masa, 32.000 l mléka, 17.000 vajec a 300g brambor. Soukromý sektor pohnojí 19ha strojenými hnojivy, 8ha kompostem, 8ha močůvkou a 129ha chlévskou mrvou. Na státní nákup dodá 152 g vepřového a 53 g hovězího masa, 43.000 l mléka, 17.700 vajec, 167 g brambor a 380kg zrnin. Všichni zemědělci se zavázali provést veškeré práce v agrotechnických lhůtách.

Strana č. 32b

7. srpna se konala druhá plenární schůze MNV v zasedací síni za účasti 27 členů, člena KVN s. R. Remeše, členů ONV s. inž. Milky a dr. Rýdlové, jednatele sjezdové komise J. Tulise a kandidáta MNV s. F. Šebka.
Na pořadu jednání byla zpráva předsedy o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, otázky zemědělské, záležitosti kulturní a sjezd abiturientů, rodáků a přátel Nového Města na Moravě, diskuze a usnesení.

Strana č. 32a

J. Pokorná, M. Žáková a S. Dvořák. V komisi plánovací předsedou J. Konvalinka, členy M. Messenský, L. Beneš, J. Šimek, J. Zpěvák a S. Kotlář. V komisi pro výstavbu předsedou J. Mareček, členy J. Konvalinka, J. Musil, J. Čepek, inž. F. Pospíšil, L. Pokorný, inž. M. Tulis, dr. V. Kejř, O. Urbánek a J. Jelínek. V komisi pro vzhled města předsedou J. Tulis, členy P. Kopáček, J. Jelínek, dr. J. Doubek, V. Bartošová, dr. V. Kejř, F. Skalník, M. Messenský a jako čestný člen V. Makovský V hospodářské radě MNV předsedou M. Messenský, členy J. Břečka, J. Husák, J. Zpěvák, F. Skalník. F. Konečný, J.

Strana č. 31b

ložili přítomní členové předepsaný slib, jehož text přečetla s. Pohanková. Po složení slibu zahrál s. dr. Mikulec na varhany státní hymnu.

Stránky