O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41a

V rámci filmové university promítnut 28. května v našem kině celovečerní dokumentární film o geniálním německém  hudebním skladateli Ludvíku van Beethovenovi.
30. května otevřena v aule jedenáctileté střední školy II . výstava ze současné tvorby našich předních malířů. Zahajovací projev přednesl s. Sádovský ze Svratky. Mezi vystavenými obrazy byla také řada děl významných malířů Vysočiny včele s K. Němcem, Aloisem Podlouckým a P. Kopáčkem.

Strana č. 40b

badatelů o polární oblasti.
16. března uspořádal okresní výbor Čsl. svozu mládeže společně se školským odborem rady ONV ve Žďáře nad Sázavou v sále kulturního domu přehlídku nejlepší mládežnických souborů a jednotlivců v Soutěži tvořivosti mládeže. Po programu zahrály soubory k poslechu a k tanci.

Strana č. 40a

Pionýrům kroužku čsl. sovětského přátelství jedenáctileté střední školy podařilo se nalézt v kaliningradské oblasti kapitána Michajla M. Korelského, věrného přítele kapitána inž. Rogozy, pochovaného v květnu r. 1945 v parku na náměstí. Navázali s ním písemný styk a obdrželi od něho několik krásných dopisů.

Strana č. 39b

nebyl splněn plán v cihelně a také prádelna vykazuje ztrátu; elektroinstalatérství nebylo ještě v provozu; nákladní doprava je sice pasivní, ale pomáhá zajistit splně rozšířených úkolů v kamenolomu), zřízení čistírny, patronát Chirany nad JZD v Novém Městě, práci JZD, placení školních brigád státními statky, zlepšení veřejného osvětlení, zřízení podniku na zpracování dřevního odpadu a bytové výstavby Jáchymovských dolů.

Strana č. 39a

ručila, aby na jeho místo byl ustanoven s. Oldřich Bohuňovský, který má pro toto místo odbornou kvalifikaci a již nyní velmi intenzivně pracuje v kulturním životě města. Na místo administrativní pracovnice národního výboru, uprázdněné odchodem s. Michajlovové do důchodu, doporučila rada s. Emílii Kotlářovou, dosavadní zaměstnankyní Jáchymovských dolů. Vzala na vědomí rezignaci s. M. Šajnara na funkci člena muzejní komise a rozvázání pracovního poměru s. Zd. Králíčka u provozoven místního národního výboru. Na návrh komise sociální a zdravotní usnesla se rada nabídnout zdejší dům č.

Strana č. 38b

4. 12.  vykonány v místnosti jedenáctileté střední školy, osmileté střední školy, zemědělské školy a místního národního výboru obvodové schůze voličů, na nichž členové nár. výboru  pohovořili s voliči o práci MNV a podali připomínky k jejímu zlepšení.

Strana č. 38a

městě nejsou dosud zvoleny uliční výbory, které mají národnímu výboru pomáhat v jeho práci. Proto musí rada jejich volbu připravit v době co nejkratší.

Strana č. 37b

zúčastnilo velké množství novoměstských pracujících a školní mládeže, byla skončena zazpíváním Internacionály.
21. listopadu se konalo VI.  řádné zasedání místního národního výboru za účasti 23. členů, dále člena KNV s. R. Remeše, tajemníka ONV s. A. Velína, předsedkyně Výboru žen s. Hošpesové a předsedy komise pro vzhled města J. Tulise. Na pořadu jednání bylo projednání dopisu ústředního výboru KSČ o plnění usnesení celostátní konference strany a o dalších úkolech výstavby socialismu, zpráva o práci MNV a diskuse k ní, zhodnocení diskuse a schválení usnesení.

Strana č. 37a

Oslavy 40. výročí Velké říjnové revoluce

Strana č. 36b

adě se ukládá získat větší počet brigádníků na adaptaci kina a stavbu koupaliště.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými a schůze byla ve 22.30 hod. skončena.

Stránky