O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 45b

jely jako výběrové. Jako vždycky těšily se závody i letos velikému zájmu obyvatelstva města. V rámci kulturního pořadu byl promítnut v kině film Synové hor a po skončení závodu v neděli večer uspořádána lyžařská beseda. Po slavnostním zahájení 7. II. večer odebrala se delegace sportovců na místní hřbitov, kde položila na hrob závodníka Josefa Německého věnec. Pietní vzpomínkový proslov učinil zasloužilý mistr sportu architekt Karel Jarolímek.

Strana č. 45a

Rada MNV požádala také radu ONV, aby bylo započato s arondací půdy a aby byly vytyčeny hony JZD.

Strana č. 45a

Rada MNV požádala také radu ONV, aby bylo započato s arondací půdy a aby byly vytyčeny hony JZD.

Strana č. 44b

zatím co na zbývajících dvou třetinách pracovalo 240 lidí. JZD svými vlastními pracovními silami na špičkové práce nestačí a bude potřebovati vydatné pomoci všech už také proto, že je nestálé počasí a sklizeň nestrpí odklad. Výzva k  výpomoci a k  urychlení žní byla několikrát opakována.

Strana č. 44a

o chemickém ošetřování a o kultivaci a výživě.

     7. března pozvala zemědělská komise místního národního výboru společně se zemědělskou mistrovskou školou naše zemědělce na přednášku s námětem Pracovní den na veterinární ošetřovně, kterou vykonali veterinární pracovníci. Přednáška byla doprovázena filmem a účastníci se v ní dověděli, které operace dobytka se na ošetřovně provádějí a o boji proti tuberkulóze a slintavce dobytka.

Strana č. 43b

zemědělskou problematikou v tomto roce.

Strana č. 43a

.  Jiřím Kvasničkou o jeho dojmech a zážitcích ze studijní cesty v  Sovětském svazu, doplněná filmem.

     1.prosince byla otevřena v  Horáckém muzeu stálá expozice dělnického hnutí na Novoměstsku. Při otevření promluvil okresní školní inspektor s. Mir. Šajnar.

     12. prosince sehrálo Horácké divadlo proslulou komedii italského dramatika Karla Goldoniho  Hrubián.

     Na závěr Měsíce československo sovětského přátelství předvedl 14. prosince Horácký soubor písní a tanců v  sokolovně národopisné pásmo Horácko tančí a zpívá. Po ukončení byla taneční zábava.

Strana č. 42b

kých škol promluvil učitel JSŠ Jaroslav Dvořák. Pietní vzpomínka byla ukončena státní hymnou.
      Rozsáhlá a pečlivě připravená odpolední slavnost byla pro deštivé  počasí konána pouze v  omezeném rozsahu v  místní sokolovně.

Strana č. 42a

akademika prof. dr. inž. Vašátky, prof. ing. Kubelky, akademika prof. dr. Bechyně a prof. dr. ing. Linsbauera. Dále instalována expozice průmyslového výtvarníka skláře Beránka ze Škrdlovic, expozice místních závodů Sport, Chirana a Vývojový silniční závod. K výstavě byl vydán katalog o čtyřiceti stranách textu a šestnácti stranách vyobrazení s poučením o životě a díle horáckých umělcům výtvarných, hudebních a literárních a o pracovnících vědeckých. Jako vědecká zajímavost vystaveno umělé srdce, dílo prof. dr. Bláhy.

Strana č. 41b

pro vydání Almanachu, o který byl veliký zájem, který se ale bohužel neuskutečnil, přestože byl získán velmi bohatý a cenný materiál z příspěvku odborníků i z početných vzpomínek žáků i profesorů reálky a novoměstských rodáků. O průběhu příprav pravidelně informoval městský rozhlas, v němž také postupně čteny listy vynikajících rodáků a přátel Nového Města, zasílané pořadatelskému výboru jako odpovědi na pozvání, které  jim bylo ve formě vkusného a humorného zvacího listu zasláno. Krásné listy zaslali bývalý profesor reálky, univerzitní profesor dr. J. A.

Stránky